Další služby

Aktuality

Aktuality

 

 

projekt EU

 

31.12.2014 - Tvorba metodik k základním profesním kvalifikacím pro podnikatelský sektor (CZ.1.07/3.2.11/03.0018)

Aktuální stav aktivit projektu

Ke dni 31.12.2014 byla ukončena realizace projektu „Tvorba metodik k základním profesním kvalifikacím pro podnikatelský sektor“, jehož cílem bylo umožnit účastníkům kurzů kvalitní a rozsáhlé vzdělání v oblasti HR a managementu kvality a tím zvýšit jejich uplatnění na trhu práce.

Závěrečnou částí projektu byly pilotážní vzdělávací kurzy modulu Personalista a Základy managementu kvality. Jejich úkolem bylo připravit účastníky na vykonání zkoušky k získání profesní kvalifikace vybraného modulu. Tento cíl byl úspěšně naplněn, obou kurzů se zúčastnilo 20 účastníků, z nichž 15 úspěšně vykonalo zkoušku před autorizovanou osobou.

Na základě poznatků získaných přímo od účastníků kurzů a od lektorů proběhla v konečné fázi kurzů evaluace vytvořených vzdělávacích programů.

Zároveň bychom chtěli veřejnost informovat o plánovaných aktivitách po ukončení financování z ESF. V rámci udržitelnosti projektu budou vytvořené vzdělávací moduly nabízeny minimálně 2 roky ještě po jeho ukončení. Vytvořené výukové materiály budou i nadále sloužit jako podklad k samostudiu a k následným školením, která budou v budoucnu nabízena za cenu režijních nákladů.

 


 

30. 9. 2014 - Tvorba metodik k základním profesním kvalifikacím pro podnikatelský sektor (CZ.1.07/3.2.11/03.0018)

Aktuální stav aktivit projektu

Období 3. čtvrletí byly dokončeny veškeré vzdělávací materiáy pro účastníky a lektory. Zároveň proběhlo školení vtbraných lektorů, kteří se dále zapojili do přípravy pilotážních kurzů dalšího vzděláváná v obou připravených modulech a do oslovení cílové skupiny pro výběr účastníků těchto kurzů.

Dále byly tvořeny evaluační dotazníky, které udou členům realizačního týmu sloužit ke zjištění, zda byly kurzy kvalitně připravené, jaká byla práce lektorů a k posouzení prospěšnosti modulů pro další profesní působení účastníků. Dalším prvkem ke zhodnocení budou také lektorské metodiky jakožto vzdělávací nástroje ke vzdělávacím modulům.

Zároveň probíhal výběr autorizované osoby pro provedení zkoušek k získání příslušné profesní kvalifikace, kterými budou pilotážní kurzy zakončeny.


 

1. 7. 2014 - Tvorba metodik k základním profesním kvalifikacím pro podnikatelský sektor (CZ.1.07/3.2.11/03.0018)

Aktuální stav příprav metodik a dalších navazujících aktivit

V měsících dubnu - červnu 2014 byly dokončeny účastnické metodiky pro všechny tři připravované moduly a dokončují se i lektorské manuály. Během července budou tyto materiály připraveny k tisku tak, aby ve druhé polovině července byly k dispozici pro plánované školení lektorů.

Výběr lektorů proběhl koncem června a v následujícím období se již lektoři plně zapojí do dalších plánovaných aktivit, které začnou oslovením a výběrem účastníků pro vzdělávací kurzy. Pro jejich výběr jsou již připraveny potřebné materiály – vstupní testy pro zařazování účastníků pro modul Personalista a Základy managementu kvality, struktura úvodního pohovoru a vstupní dotazník.


 

2. 4. 2014 - Tvorba metodik k základním profesním kvalifikacím pro podnikatelský sektor (CZ.1.07/3.2.11/03.0018)

Aktuální stav příprav metodik

V měsících leden – březen 2014 probíhá zpracování kapitol č. 1 - 3 u Modulu Personalista.  U Modulu Základy managementu kvality řízení se zpracovávají kapitoly č. 1 a 2. Před jejich finálním dokončením jsou materiály konzultovány s metodikem projektu. V následujících měsících bude podle nastaveného harmonogramu probíhat tvorba dalších kapitol obou modulů. V souladu s projektovou žádostí řeší realizační tým také podobu Metodik pro lektory, která je rozpracována na jednotlivé části. Tvůrci vzdělávacích materiálů také řeší část se zaměřením na vzdělávání v oblasti dospělých, konzultovány jsou části vedoucí k náboru a výběru uchazečů a s tím související návrhy struktury úvodního pohovoru a testu k evaluaci.