Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Interactive Online MBA

100 % online studium Master of Business Administration
 

Studium 100 % online MBA na LIGS University vám pomůže využít získané znalosti a dovednosti ihned ve vaší praxi. Studium je přizpůsobeno pro časově zaneprázdněné studenty a využívá výhod moderních technologií.

 • Začněte se zlepšovat a pracovat na svém rozvoji hned a nečekejte na termín zahájení – výhodou 100 % online studia MBA na LIGS University je možnost zahájit studium kdykoliv v průběhu roku; určujete si čas, délku i intenzitu svého studia, a proto můžete vaše online studium MBA skloubit s prací, rodinou i koníčky
 • Přizpůsobte si studium MBA svým potřebám, očekáváním a zájmům – vybíráte si z mnoha specializací a dalších předmětů podle toho, co vás zajímá a co potřebujete k vaší práci, výběr předmětů vám umožňuje zlepšovat se v oblastech, které jsou pro vás důležité, a nestudujete předměty jen proto, že to chce škola
 • Využijte studium online MBA pro svůj maximální přínos a užitek – své znalosti můžete obohatit účastí na online webinářích z různých oblastí i nad rámec zvolených předmětů 
 • Nejste v tom sami – i přes to, že studium MBA je 100 % online, máte k dispozici svého Osobního studijního poradce, který vám pomáhá v průběhu vašeho studia
 • Získávejte zkušenosti a znalosti od profesionálů – tutoři (vyučující) LIGS University – odborníci z praxe vám předají své znalosti a zkušenosti, díky čemu získáte nový pohled na studované oblasti 
 • Délka studia MBA záleží pouze na vás – určujete si tempo a rychlost vašeho studia a záleží pouze na vás, jak rychle studium MBA zvládnete a kdy ho dokončíte
 • Rozvrhněte si své školné do splátek – studium online MBA na LIGS University je cenově dostupné, daňově uznatelné, a navíc si můžete školné rozložit až do osmi splátek po celou dobu svého studia

Jednoduše řečeno, studium 100 % online MBA na LIGS University pro vás znamená kvalitu, přínos, flexibilitu, zkušenosti, tradici, podporu, úspěch a budoucnost.

Specializace MBA         Ceník MBA         Chci studovat

Proč studovat online MBA na LIGS University?

 • Vysoká kvalita tutorů – praktický přínos vašeho studia
 • Studentský informační systém – informace na jednom místě přístupné z jakéhokoliv počítače, tabletu či chytrého telefonu na celém světě 
 • Mezinárodní akreditace ASIC Premier University – potvrzení kvality a vysokého standardu studia na LIGS University
 • Cenová dostupnost – možnost studia na splátky bez navýšení ceny školného 
 • Okamžitý přínos a propojenost s praxí – znalosti a dovednosti ihned využitelné ve vaší práci
 • Online knihovna – knihy a studijní materiály v ceně studia
 • Konkurenceschopnost na trhu práce – studiem online MBA získáte náskok na trhu práce
 • Titul MBA – prestižní a světově uznávaný titul MBA a diplom z americké LIGS University 

Reference

 

Kde působí studenti a absolventi
LIGS University?

 • Na středním či vyšším stupni řízení
 • ​Ve firmách všech velikostí i jako podnikatelé po celém světě
 • V soukromém i veřejném sektoru


Přehled firem

 

Můžeme vám pomoci? Máte dotaz? Zeptejte se!

* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s poskytnutím výše uvedených údajů pouze pro potřeby LIGS University v souladu s příslušným zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu.

Proč si vybrat LIGS University?

 • Více než 10 let zkušeností 
 • Leader v online vzdělávání v České republice a na Slovensku
 • 100 % interactive online forma studia
 • Akreditace ASIC Premier University
 • Zahájení studia kdykoliv
 • Programy v češtině, angličtině, slovenštině a španělštině nebo v jejich kombinaci
 • Možnost zvolit si předměty podle zájmu a potřeb i podle jazyků
 • Vysoká kvalita tutorů (vyučujících) z praxe

Více informací

 • Možnost splátek bez navýšení ceny
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Výběr z mnoha specializací
 • Online knihovna se stovkami odborných titulů 
 • Oxfordský tutorský model
 • Kvalitní online Studentský informační systém (SIS)
 • Institut ombudsmana a Board of Directors
 • Možnost přerušení či prodloužení studia

 • 0

  specializací studia
  online MBA

 • 0

  volitelných
  předmětů

 • 0

  měsíců - průměrná
  doba studia

 • 0

  zemí, ze kterých jsou
  naši studenti 

Struktura programu Interactive Online MBA

100 % online MBA se skládá celkem z dvanácti předmětů. Podle vašich potřeb a zájmu si vyberete jednu z 16 specializací (specializace obsahuje dva předměty) a čtyři volitelné předměty z nabídky 34 předmětů. Šest předmětů základního modulu je stejných pro všechny studenty (Management, Finance, Marketing, Human Resources, Komunikace a Manažerská etiketa a etika).

 • Strategický management

  Strategické řízení

  Strategické řízení je permanentní proces, při němž se neustále opakují a prolínají fáze strategické analýzy, strategického plánování, implementace strategických záměrů a strategické kontroly. Cílem předmětu je, aby účastníci získali přehled o problematice strategického řízení organizací, pochopili základní principy plánování a řízení, osvojili si postupy a nástroje, které se při strategickém plánování a řízení využívají. Účastníci se seznámí s metodami, jak formulovat východiska, provádět situační analýzy s využitím analytických metod, jak definovat cíle a následně strategii realizovat a kontrolovat.

  Krizové řízení

  Cílem předmětu je seznámit účastníky, jaká je činnost a místo krizového řízení při řízení organizace. Jaké jsou kladeny požadavky na krizového manažera, profil a styl práce krizového manažera, manažerské systémy řízení. Analýza rizik a jejich vliv na vznik mimořádných a krizových situací. Organizace preventivních opatření k odvrácení krizové situace. Zásady krizové komunikace, specifika manažerského rozhodování, etický kodex krizového manažera, řízení lidských zdrojů v době krize.

 • Projektový management

  Projektové řízení

  Cílem projektového řízení je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu, kterým se rozumí takový sled činností, se kterými v plánovaném čase a s plánovanými náklady bude dosaženo cílů projektu. Projektové řízení důsledně využívá systémového přístupu k řešení problémů, kdy se věci a jevy zvažují ve vzájemných souvislostech. Cílem a obsahem předmětu je seznámit se základními finančními a ekonomickými aspekty projektového řízení. Klíčovým faktorem je ekonomická efektivnost projektu, kterou je možné měřit specifickými metodami.

  Procesní řízení

  Procesní přístup k řízení je sada nástrojů a metod, jejichž společnou myšlenkou je podpoření schopnosti firmy udržet nebo zvyšovat svou výkonnost. Mezi primární benefity Procesního řízení patří zvyšování výkonnosti procesů převážně zaměřené na kvalitu, náklady a čas. Mezi sekundární benefity patří vyjasnění odpovědností, hranic mezi procesy a organizačními jednotkami, jasné sdílení informací a efektivní využívání zdrojů. Cílem předmětu je podat účastníkům ucelené informace z této oblasti formou praktických příkladů a ukázek. Účastníci se naučí procesy modelovat, sledovat a měřit jejich výkonnost, analyzovat a následně optimalizovat.

 • HR management

  Plánování a rozvoj lidských zdrojů

  Cílem předmětu je seznámit účastníky s úkoly plánování lidských zdrojů. Naučí se znát proces plánování lidských zdrojů, cíle a strategii zabezpečování lidských zdrojů. Dále se naučí sestavovat odhady budoucí potřeby lidských zdrojů a naučí se rozeznávat tvrdé a měkké plánování lidských zdrojů. Cílem je proniknout do strategie rozvoje lidských zdrojů, sestavování plánu rozvoje lidských zdrojů. Účastníci se naučí identifikovat potřeby vzdělávání pracovníků a na jejich základě využívat nejnovější přístupy k rozvoji lidských zdrojů.

  Získávání a výběr pracovníků

  Cílem předmětu je naučit účastníky znát proces získávání a výběru nových pracovníků v návaznosti na plán lidských zdrojů, systému oslovení nových uchazečů, metody výběru pracovníků. Součástí předmětu je vysvětlení správného plánování přijímacích pohovorů a postup při pohovoru. Dále se účastníci naučí typy přijímacích pohovorů a jejich správné vedení v praxi, využití assessment center pro výběr nových pracovníků, psychologických testů a dalších metod výběru nových pracovníků. Další součástí je vysvětlit význam personálních agentur při výběru nových pracovníků, jejich výhody a nevýhody.

 • Mezinárodní marketing

  Globální marketing

  Cílem předmětu je seznámit účastníky se základními principy, specifiky a nástroji globálního marketingu. Účastníci se seznámí s faktory, které ovlivňují rozhodování o volbě vstupu na mezinárodní trhy, jaké existují formy vstupu na zahraniční trhy, jaké jsou vývozní a dovozní aktivity, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálové vstupy na zahraniční trhy a další. Také získají informace o výběru cílových trhů, positioningu v mezinárodním prostředí, seznámí se s jejich specifiky.

  Marketingová komunikace

  Cílem tohoto předmětu je poskytnout účastníkům ucelený přehled jednotlivých nástrojů marketingové komunikace, zaměří se na jejich funkce, a zejména pak na jejich praktické využití. Účastníci se seznámí s cíly marketingové komunikace, postavením komunikace v marketingové strategii firmy, s tvorbou komunikačního mixu a jejich metodikou. Dále se seznámí s jednotlivými druhy marketingové komunikace, jako je reklama, podpora prodeje, PR, sponzoring, osobní prodej a další. Cílem je přiblížit i hlavní směry vývoje marketingové komunikace.

 • E-Business

  E-Commerce

  Cílem předmětu E-Commerce je seznámit účastníky s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu, vývojem internetového prostředí, jeho specifickými aspekty a faktory, které ovlivňují celkový rozvoj a podporu podnikání současných podnikatelských subjektů na českém trhu.

  Internetová komunikace

  Cílem předmětu Internetová komunikace je seznámit účastníky s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu a zároveň je cílem rozvíjet technické metodiky a psychologii marketingové komunikace prostřednictvím ověřených technik oslovování trhu v rámci SEO a SEM pro účastníky při rozhodovacích procesech a stanovování kritérií při podpoře podnikání na konkrétních případových studiích.

 • Sales management

  Strategické řízení prodeje

  Řízení prodeje, které se soustředí na pouhé stanovování cílů, nesplňuje svou funkci. Skutečně profesionální manažer prodeje se při vedení prodejního týmu zaměřuje především na řízení prodejních aktivit a udržení a rozvoj potřebných kompetencí. Klíčovými předpoklady pro strategické a efektivní řízení prodejních aktivit je kromě stanovených cílů dále určení prodejní strategie a politiky a funkční systém sledování, měření a hodnocení aktivit. Tomu napomáhají vhodně zvolené standardy a klíčové parametry měření výkonnosti prodeje (KPI). Cílem předmětu je seznámit účastníky s rolí a funkcí Sales Managementu ve společnosti. Účastníci získají informace, jak sestavit a realizovat prodejní plány, řídit prodej a dosahovat stanovené cíle prodeje. Dále se seznámí s prodejními technikami, strategiemi a organizací prodeje. Nedílnou součástí tohoto předmětu je také seznámení se styly vedení prodejních týmů, řízení, vedení a motivace týmu prodejců, koučování, delegování, role a úkoly Sales Managera.

  Key Account Management

  Jedním z klíčových faktorů udržení dobrých obchodních výsledků firmy je udržení a rozvoj vztahů s nejdůležitějšími zákazníky. Práce s klíčovými zákazníky je významnou činností ve většině firem na trhu. Jednání se zákazníky je vzhledem k vysoce konkurenčnímu prostředí stále náročnější. Tomuto tématu se věnuje předmět Key Account Management. Cílem předmětu je, aby si účastníci uvědomili roli a postavení Key Account Managera ve firmě a všechny oblasti, které musí dobře ovládat, aby byl úspěšný. Účastníci se seznámí s pojmy jako je identifikace potřeb zákazníka, budování loajality, péče o klíčového zákazníka, vyjednávání, rozvoj obchodu, řízení času a další.

 • Mezinárodní obchod

  Mezinárodní obchodní jednání

  Cílem předmětu Mezinárodní obchodní jednání je seznámit účastníky se základními pojmy a podmínkami při uzavírání mezinárodních obchodních dohod a smluv, faktory ovlivňujícími úspěšnost mezinárodních obchodních jednání, základy obchodní etiky při uzavírání a naplňování mezinárodních obchodních smluv.

  Mezinárodní obchodní vztahy

  Cílem předmětu Mezinárodní obchodní vztahy je seznámit účastníky s aktuálními trendy ve vývoji mezinárodního obchodu, s aspekty, které tento vývoj nejvíce ovlivňují, dále se zapojením České republiky do mezinárodního obchodu včetně členství ve WTO, se základními tématy v oblasti mezinárodního obchodu jako např. financování exportu a importu, pojištění rizik, vliv pohybu měnových kurzů, celní záležitosti, logistika atd.

 • IT management

  Plánování IT strategie

  Cílem předmětu je seznámit účastníky se základními pojmy manažerského plánování v oblasti IT. Účastníci získají znalosti o jednotlivých aspektech IT Managementu v daném segmentu, seznámí se s řízením, metodami vyhodnocování i efektivní optimalizací procesu plánování v prostředí IT. Účastníci se seznámí se vztahem globální strategie a informační strategie a jednotlivými fázemi procesu formulace a implementace strategie.

  IT infrastruktura

  Cílem předmětu je seznámit účastníky se základními pojmy definování a naplňování strategie v oblasti IT infrastruktury. Účastníci získají znalosti o jednotlivých složkách IT. Seznámí se s metodami jejich vyhodnocování i s efektivní optimalizací celého procesu aplikace podnikové informatiky Účastníci se dále seznámí s pojmy, jako jsou: outsourcing, CRM, ERP, HW prostředky.

 • Finanční management

  Risk management

  Cílem předmětu je seznámit účastníky se základními pojmy řízení finančních a nefinančních rizik ve finančních i v nefinančních firmách. Účastník získá přehled o jednotlivých druzích rizik, která firma obvykle podstupuje, seznámí se s řízením, metodami měření a regulací finančních rizik. Dále se seznámí s pojmy jako je úvěrové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálové přiměřenosti, s podstatou a složkami tržního rizika, s operačním rizikem a úvěrovou analýzou.

  Finanční trhy a investování

  Cílem předmětu je seznámit účastníky s principem a fungováním finančních trhů, problematikou cenných papírů a jejich obchodováním. Dále se účastníci seznámí s klasifikací finančních trhů, obchody na finančních trzích a operacemi na finančních trzích. Účastníci získají informace o trhu akcií a trhu obligací, peněžních a kapitálových trzích, burzách a OTC trzích. Seznámí se s pojmy jako je riziko, určení cen, návratnost, efektivnost finančních trhů a další.

 • Cestovní ruch a letecká doprava

  Management cestovního ruchu 

  Cílem předmětu Management cestovního ruchu je seznámit studenty se základními definicemi cestovního ruchu, jeho vývojem a významným přínosem pro ekonomiku jednotlivých zemí. Dále poukázat na nezastupitelné ekonomické funkce cestovního ruchu, význam rozdělení cestovního ruchu na domácí a mezinárodní. Zároveň pojednání o zřizování podniků cestovního ruchu v České republice a legislativním rámci pro podnikání cestovních kanceláří a agentur (včetně legislativní úpravy vztahů cestovních kanceláří a agentur vůči spotřebitelům).

  Dalším cílem předmětu je analýza faktorů, ovlivňujících cestovní ruch ve světě. Studium usnadní studentům seznámit se s úspěšným vedením (systémem managementu) cestovních kanceláří, plánováním jejich činnosti a organizaci cestovního ruchu v České republice, managementem lidských zdrojů v cestovním ruchu a procesním přístupem marketingových aktivit v cestovních kancelářích (marketing služeb, marketing cestovního ruchu, marketingový mix cestovního ruchu a jeho charakteristika).

  Civilní letecká doprava 

  Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou civilního letectví, postavením letecké dopravy ve světě a v České republice, vymezením pojmu „Letecký dopravce“ a další problematikou civilní letecké dopravy. V rámci předmětu se studenti seznámí s vývojem letecké dopravy od striktně centralizované (regulované) až po postupný proces decentralizace (deregulace), počínající již v osmdesátých letech 20. století s důrazem na nezastupitelnou úlohu této deregulace na další rozvoj letecké dopravy až do současnosti, včetně jejího vlivu na činnost klasických leteckých dopravců, na vznik nízkonákladových leteckých společností a tím i na rozvoj mezinárodního cestovního ruchu.

 • Právo

  Pracovní právo 

  Cílem předmětu Pracovní právo je seznámit účastníky s problematikou pracovněprávních vztahů, vysvětlení pojmu pracovní právo, jeho obsah, členění a prameny, právní vztahy a právní skutečnosti. Dále se seznámí se specifiky pracovní smlouvy a pracovního poměru - vznik, změna i ukončení. Účastníci získají informace o pracovní době, odměňování, odpovědnost zaměstnance i zaměstnavatele za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kolektivní pracovní právo, kolektivní smlouva a další.

  Občansko-obchodní právo

  Hlavní náplní předmětu je oblast soukromého práva se zaměřením na občanskoprávní a obchodní problematiku. Konkrétními obory pak jsou občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo a práva průmyslového a duševního vlastnictví. Obsahově je předmět zaměřen na platnou právní úpravu v ČR pro oblast civilního práva a jejich aplikace. Cílem předmětu je seznámení studentů s hlavní problematikou a vazbami v uvedených právních oborech se zaměřením na praktickou aplikaci v profesním životě studentů.

 • Environmentální management

  Ochrana životního prostředí

  Cílem předmětu Ochrana životního prostředí je poskytnout studentům základní poznatky o složkách životního prostředí, zejména půdě, vodě, ovzduší a environmentální politice. Dále se studenti seznámí s významem monitoringu životního prostředí. Důraz je kladen na péči o životní prostředí, zachování či zlepšení kvality životního prostředí s ohledem na všechny organismy včetně člověka. V rámci předmětu se studenti naučí důležitosti dodržování zásad udržitelného rozvoje.

  Globální změny klimatu

  Hlavní náplní předmětu je oblast soukromého práva se zaměřením na občanskoprávní a obchodní problematiku. Konkrétními obory pak jsou občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo a práva průmyslového a duševního vlastnictví. Obsahově je předmět zaměřen na platnou právní úpravu v ČR pro oblast civilního práva a jejich aplikace. Cílem předmětu je seznámení studentů s hlavní problematikou a vazbami v uvedených právních oborech se zaměřením na praktickou aplikaci v profesním životě studentů.

   

 • Účetnictví

  Finanční reporting a analýzy

  Cílem předmětu Finanční reporting a analýzy je seznámit účastníky se základními principy tvorby a využívání finančního reportingu pro řízení firmy, osvojit si znalost základních dokumentů finančního řízení a porozumět základním nástrojům moderního finančního plánování a finanční analýzy.

  Manažerské účetnictví

  Úloha podnikového účetnictví se stále vyvíjí, a to především k zajištění potřeb managementu a řízení podniku. Aby účetnictví mohlo být efektivně využíváno jako zdroj informací pro řízení a manažerské rozhodování, je třeba, aby manažeři rozuměli základním principům a metodám účetnictví, charakteristice jednotlivých složek aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, postupům, jak účetní data vznikají a jak je možné je využít pro kontrolu, řízení a prezentaci podniku. Cílem předmětu je seznámit účastníky s teoretickými základy i praktickým využitím metod manažerského účetnictví včetně jeho vztahu k účetnictví finančnímu a daňovému a k oblasti controllingu.

 • Řízení obchodu s realitami

  Obchod s nemovitostmi

  Předmět Obchod s nemovitostmi má studentům pomoci získat znalosti v oblasti realitního trhu. Jednotlivé kapitoly tohoto předmětu, tak jak je vyučován na LIGS University, se soustřeďují nejen na nezbytnou sumu teoretických znalostí, ale klade především silný důraz na schopnost praktického provedení z oblasti realitního trhu. Cílem předmětu je teoretická a praktická orientace v této složité oblasti.

  Realitní trh

  Předmět Realitní trh má pomoci studentům získat znalosti v oblasti realitního trhu, jeho nastavení, principů a fungování. Posluchač by měl umět využít jeho potenciál i ke svým osobním zájmům. Jednotlivé kapitoly tohoto předmětu, tak jak je vyučován na LIGS University, se soustřeďují nejenom na nezbytnou sumu teoretických znalostí, ale taktéž klade důraz na praktické využití, zpracování informací a orientaci v realitní problematice. Cílem předmětu je pochopení fungování realitního trhu a využití jeho příležitostí.

 • Rozvoj podnikání

  Inovativní business modely 

  Business model vaší firmy či organizace je nástroj, který vám pomůže pochopit, jakou hodnotu dodáváte vašim zákazníkům a jakou hodnotu to naopak přináší vám. Také vám umožní přemýšlet nad opatřeními, která zajistí dlouhodobou udržitelnost firmy, neboli jak hodnotu pro zákazníka neustále inovovat – učit se. Na to, jaký konkrétní postup a způsob vizualizace zvolit v podmínkách vaší firmy, neexistuje žádný jasný postup. Důležité je zejména pochopení modelu (neboli strategie firmy) těmi, kteří se neúčastnili jeho vytváření. Proto se dnes volí hlavně takové modely, které jsou vizuálně srozumitelné, ukazují jasné souvislosti a jsou stručné, tedy ideálně se vejdou na 1 list papíru.

  Občansko-obchodní právo

  Hlavní náplní předmětu je oblast soukromého práva se zaměřením na občanskoprávní a obchodní problematiku. Konkrétními obory pak jsou občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo a práva průmyslového a duševního vlastnictví. Obsahově je předmět zaměřen na platnou právní úpravu v ČR pro oblast civilního práva a jejich aplikace. Cílem předmětu je seznámení studentů s hlavní problematikou a vazbami v uvedených právních oborech se zaměřením na praktickou aplikaci v profesním životě studentů.

 • Logistika

  Distribuční logistika 

  V rámci předmětu Distribuční logistika se studenti seznámí se základními pojmy v oblasti logistiky; s předmětem, obsahem, cílem logistiky, jako i s klíčovými logistickými činnostmi. Předmět se dále zaměřuje na užší pojetí logistiky – distribuční logistiku. Distribuční logistika v sobě zahrnuje činnosti související s dopravou, skladováním a manipulací.

  Integrální logistika

  V rámci předmětu Integrální logistika se studenti obeznámí s širším pojetím pojmu logistika, která je spjatá se všemi aspekty materiálového toku v podniku i mezi podniky. Její výraznou složkou je plánování a řízení výroby, plánování, resp. předpověď poptávky, řízení prodeje a celá problematika nákupu a řízení stavu zásob. Takto pojatá logistika integruje všechny funkce plánování a řízení materiálového toku, a proto je označována jako Integrální logistika.

Kombinace MBA a specializovaných kurzů

MBA + kurz Obchodník s realitami

Realitní makléři, zbystřete! Nyní máte možnost studovat program Interactive Online MBA ve specializaci Řízení obchodu s realitami a zároveň absolvovat kurz Obchodník s realitami za zvýhodněnou cenu.
 

Více informací

MBA + kurz přípravy na certifikaci EFA

Ve spolupráci s European Financial Academy (EFAcademy) jsme pro vás připravili program, díky kterému můžete studovat Interactive Online MBA a Kurz přípravy na certifikaci €FA™ (European Financial Advisor) za zvýhodněnou cenu.

Více informací

Podrobné informace o Online MBA

vám rádi zašleme zdarma na váš e-mail. 

Ceník studia online MBA

 

čtvrtletně *
(8 splátek do 2 let) 

jednorázová platba *

Běžná cena

14 313 Kč

114 500 Kč

Akční cena do
30. 9. 2017

12 595 Kč

100 760 Kč

Akční cena do 1
5. 10. 2017

13 311 Kč

106 485 Kč

* Uvedená cena zahrnuje veškeré daně a poplatky.

 

 


 

Kurzovné si můžete rozložit i do jiného počtu splátek dle svého přání. 

Pro domluvení individuálního splátkového režimu nás kontaktujte na bezplatné lince 800 888 797 nebo na e-mailu info@ligsuniversity.cz


Podrobný ceník

Podmínky přijetí ke studiu

Co musí splňovat uchazeč o studium Online MBA? 

 • Znalost zvoleného jazyka programu (český, slovenský nebo anglický jazyk)
 • Vysokoškolské vzdělání (min. Bc.) nebo středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou s manažerskou praxí

Dokumenty potřebné k přijetí:

 • Přihláška ke studiu
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Profesní životopis

Přihlaste se na bezplatný webinář!

Pravidelně pro vás pořádáme online webináře zdarma, prostřednictvím kterých bychom vám rádi sdělili zajímavé informace a trendy z různých manažerských oblastí. Tentokrát vás zveme na online setkání s prezidentem LIGS University Pavlem Makovským na téma "Doktorské studium na LIGS University", které proběhne 5. října 2017 od 18:00 hodin.

Nezávazná poptávka studia online MBA

* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s poskytnutím výše uvedených údajů pouze pro potřeby LIGS University v souladu s příslušným zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu.

Přihlásit se do studenstské sekce

Firmy, ve kterých působí naši studenti a absolventi

Ceník studia Interactive Online MBA

 

čtvrtletně *
(8 splátek do 2 let)

jednorázová platba *

Běžná cena

14 313 Kč 

114 500 Kč

Akční cena do 30. 9. 2017

12 595 Kč

100 760 Kč

Akční cena do 15. 10. 2017

13 311 Kč

106 485 Kč

* Uvedená cena zahrnuje veškeré daně a poplatky.

Kurzovné si můžete rozložit i do jiného počtu splátek dle svého přání. Pro domluvení individuálního splátkového režimu nás kontaktujte na bezplatné lince 800 888 797 nebo na e-mailu info@ligsuniversity.cz.

Kurzovné zahrnuje:
 

 • elektronické materiály,
 • přístup a využívání Studentského informačního systému,
 • zpětnou vazbu od tutorů na plněné úkoly,
 • elektronickou komunikaci s tutory,
 • e-learningové testy,
 • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Kurzovné nezahrnuje:
 

 • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
 • případné cestovní náklady.