Chci studovat

Studium Executive DBA (PhD)

Studium Executive DBA (PhD)

Doktorský program Executive DBA (Doctor of Business Administration) v českém jazyce na LIGS University probíhá v individuálním režimu pod vedením školitele. V průběhu svého DBA student zpracovává disertační práci na zvolené téma z vlastní manažerské praxe, kterou na závěr programu obhajuje před komisí. Student si sám volí specializaci svého DBA programu. Titul DBA získaný na LIGS University je validován americkou LIGS University na americký titul PhD.

ZÍSKEJTE TITUL DBA

 
 

285 000 Kč

Vyplnit přihlášku
 

SPECIFIKACE PROGRAMU EXECUTIVE DBA (PhD)

Délka studia: standardně 3 roky Zahájení programu: kdykoliv v průběhu roku
Jazyk programu: čeština (studenti ze SR mohou psát práce a komunikovat ve slovenštině) Doporučujeme pro: absolventy VŠ s manažerskou praxí
Forma studia: blended learning Získaný titul: DBA (validovaný americkou LIGS University na americký titul PhD)

STRUKTURA PROGRAMU EXECUTIVE DBA (PhD)

Doktorský program Executive DBA (PhD) se skládá ze dvou částí. Vědecko-výzkumná část: 6 předmětů  (předměty jsou shodné pro všechny studenty) a studijní část: 8 předmětů zvolené specializace (dle výběru). Nedílnou součástí programu Executive DBA je publikační činnost.

6 předmětů Vědecko-výzkumné části:

Metodologie výzkumu

Předmět se soustřeďuje na přípravu a obeznámení studentů s mnoha aspekty doktorandského studia, které zahrnuje teorii a logické postupy při výzkumu, teoretické i empirické konstrukce a vztahy mezi nimi. Studentům je představeno mnoho výzkumných metod, a to kvalitativních i kvantitativních (např. sběr statistických vzorků a techniky sběru dat). V neposlední řadě se studenti seznámí i s velice důležitým publikačním procesem vědeckých prací.

Projekt I - Návrh

Doktorandi jsou v tomto předmětu vedeni k výběru relevantních a reálných témat pro disertační práci. Je nanejvýš důležité vybrat si kreativní a smusluplné téma pro oblast Business Administration, které je dostatečně zastoupeno v odborné literatuře i teorii. Zkoumané téma je systematicky a úmyslně rozvíjeno prostřednictvím analytické metodologie od hypotézy k návrhu disertační práce, který je při ukončení předmětu odprezentován disertační komisi.

Návrh (cca 3 600 slov) musí obsahovat následující náležitosti:

 • Jasný a popisný titulek disertace.
 • Obeznámení se zkoumaným problémem, prezentace otázek výzkumu a hypotéz stanovujících jejich důležitost a smysl, stanovení ohraničení výzkumu s cílem zabezpečit jeho jasné zaměření.
 • Navrhovaný seznam literatury.
 • Přehled metodologie.
 • Definice termínů a klíčových koncepcí.
Projekt II - Přehled literatury a teoretický základ

Cílem tohoto předmětu je asistovat studentům při pečlivém studiu literatury a teoretického základu. Po dokončení kurzu by student měl být schopen prokázat porozumění teoretickým otázkám a zároveň schopnost kriticky hodnotit informace a zapojit existující odbornou literaturu do jejich výzkumu. Student je veden k rozvoji koncepčního rámce pro disertaci a taktéž k prezentaci jejího významu pro odbornou literaturu a oblast Business Administration.

Projekt III - Metodologie psaní

Studenti prezentují svůj pracovní plán pro disertaci a způsob organizace výzkumu. Tyto aktivity obsahují činnosti jako jsou navržení dotazníku, stanovení osob, které se budou účastnit dotazování, výběr nástrojů měření s ohledem na jejich přesnost a důvěryhodnost, stanovení typu sbíraných dat a statistických procedur, které student plánuje použít pro otestování hypotézy nebo odpovědi na zkoumané otázky.

Projekt IV - Průzkum a analýza dat

V průběhu tohoto kurzu studenti posouvají svoji teoretickou práci na praktickou úroveň a soustřeďují se na výzkum a sběr demografických dat. Reprezentativní vzorek musí pravdivě odrážet stav populace, což je prokázáno deskriptivním statistickým reportingem. Studenti musí odpovědět na každou ze zkoumaných otázek individuálně. Doporučený postup je následující: reformulace zkoumané otázky; stanovení nulové hypotézy (v případě, že je předmět otázky možné testovat); stanovení typu použitého statistického testu (statistických testů); vyhodnocení statistik a výsledků s pomocí tabulek a grafů.

Studenti jsou pobízeni k diskusi ohledně svých zjištění:

 • zda potvrzují existující teorie;
 • vysvětlit, proč jsou výsledky, jaké jsou;
 • na základě zjištění prezentovat doporučení;
 • navrhnout možná témata pro budoucí studium.
Projekt V - Konzultace a zpracování vědeckého projektu

Studenti v poslední části kurzu shrnou materiály ze všech předešlých kurzů do souvislé publikovatelné disertace a taktéž připravují prezentaci v Power Point pro obhajobu disertační práce.

Specializace:

Specializace Executive DBA (PhD) Management

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA
garant specializace Executive DBA (PhD) Management

Specializace Executive DBA (PhD) Management v sobě zahrnuje tyto základní oblasti, ve kterých si účastníci mohou prohloubit své manažerské znalosti a dovednosti: Management, Marketing and Communication a dále Strategic, Crisis, Human Resources, Project, Financial a Risk Management. Znalosti získané studiem předmětů specializace účastníkovi napomůžou při psaní disertační práce. Teoretický základ psaní odborné práce účastníci získají studiem předmětů vědecko-výzkumného modulu, kterými procházejí v průběhu celého studia a jejich závěrem je odevzdání disertační práce a její obhajoba před komisí.

Specializace Executive DBA (PhD) Management zahrnuje následující předměty:

Management
HR Management
Marketing and Communication
Strategic Management
Crisis Management
Project Management
Risk Management
Financial Management

Specializace Executive DBA (PhD) Finance

Ing. Ladislav Řezníček, MBA
garant specializace Executive DBA (PhD) Finance

Finance patří mezi základní oblasti zájmu v každé organizaci, ať už v soukromé firmě nebo ve veřejné sféře. Z tohoto důvodu zůstává obor Finance stabilním a důležitým základem pro úspěšné fungování každé organizace a skýtá mnoho témat pro hlubší zkoumání a vypracování disertační práce. Vzdělávací program Executive DBA (PhD) ve specializaci Finance je složen z předmětů spojených s řízením firmy (finanční, krizový, risk management) a specializovaných předmětů z oblasti financí v soukromé i veřejné sféře (finanční instituce a jejich řízení, finanční trhy a investování, finanční reporting a analýzy, manažerské účetnictví a podniková ekonomika). Své poznatky z odborných předmětů potom účastníci využijí při psaní samotné disertační práce, kterou píší v průběhu předmětů vědecko-výzkumného modulu soustřeďujících se na metodologii a postup psaní odborné práce.

Specializace Executive DBA (PhD) Finance zahrnuje následující předměty:

Financial Management
Crisis Management
Financial Institutions and their Management
Risk Management
Financial Markets and Investing
Financial Reporting and Analyses
Managerial Accounting
Business Economics

Specializace Executive DBA (PhD) Marketing

PhDr. Václav Bálek
garant specializace Executive DBA (PhD) Marketing

Aktivity z oblasti public relations, marketingu a komunikace získávají na významu nejen v ekonomické, ale i politické oblasti či v neziskových organizacích. Z tohoto důvodu je důležité učit se vést komunikaci zodpovědně a profesionálně. Hlavním cílem programu Executive DBA (PhD) Marketing je poskytnout účastníkům odbornou průpravu z teoretického i praktického úhlu pohledu. Tuto získají absolvováním předmětů specializace, jako je Strategický a Globální Marketing, Marketingová Komunikace, Řízená komunikace s médii, Strategie a taktika komunikátora, Klasická média v moderní době, Nová komunikační doba nebo Internet jako součást strategie komunikačního marketingu. Své poznatky z odborných předmětů potom účastníci využijí při psaní samotné dizertační práce, kterou píší v průběhu předmětů vědecko-výzkumného modulu soustřeďujících se na metodologii a postup psaní odborné práce.

Specializace Executive DBA (PhD) Marketing zahrnuje následující předměty:

Strategic Marketing
Global Marketing
Marketing Communication
Managed Communication with Media
Strategy and Tactics of a Spokesperson
Traditional Media in Modern Times
New Era of Communication
Internet as Part of Communication Marketing Strategy

Specializace Executive DBA (PhD) HR Management

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
garant specializace Executive DBA (PhD) HR Management

Cílem vzdělávacího programu Executive DBA (PhD) se zaměřením na řízení lidských zdrojů a personalistiku je rozšíření odborné znalosti účastníků v oblasti HR. Kromě základního předmětu HR Management jsou hlavní náplní specializované předměty se zaměřením na témata z oblasti řízení lidských zdrojů a personalistiky: personální audit, plánování a rozvoj lidských zdrojů, výběr a nábor zaměstnanců, metody personální práce, motivace a vzdělávání zaměstnanců a dále stále důležitější a aktuálnější téma etiky a společenské odpovědnosti firem a firemní kultury. Znalosti získané studiem odborných předmětů využijí účastníci při psaní své disertační práce a obhajobou, kterou ukončí své studium programu Executive DBA (PhD).

Specializace Executive DBA (PhD) HR management zahrnuje následující předměty:

HR Management
Personnel Audit
Planning and Development of Human Resources
Selection of Workers and Hiring
Methods of Personnel Work
Motivation and Education of Employees
Corporate Social Responsibility and Ethics in HRM
Corporate Identity

 

Publikační činnost

Během celého programu je student povinen prokazatelně publikovat minimálně čtyři články v odborném tisku nebo na odborných webových serverech. Do publikační činnosti nejsou zahrnuty odborné články, které byly publikovány již před zahájením studia. Publikační činnost by měla souviset s disertační prací studenta a s jeho zvolenou specializací.

Anglický jazyk

Součásti programu Executive DBA (PhD) je požadavek na znalost anglického či jiného světového jazyka. Pokud student v minulosti již absolvoval zkoušku z angličtiny či jiného světového jazyka a je držitelem jazykového certifikátu, je možno tuto zkoušku po posouzení LIGS University studentovi programu Executive DBA (PhD) uznat. Studentům, kteří nemají znalost anglického či jiného světového jazyka nebo nemohou znalost anglického či jiného světového jazyka doložit absolvovanou zkouškou, nabízíme následující možnosti získání jazykového certifikátu absolvováním:

 1. jazykového kurzu angličtiny spojeným s poznáváním krás Hawaii za zvýhodněných podmínek na partnerské jazykové škole Intercultural Communications College (ICC) v Honolulu, Hawaii, v délce minimálně 3 týdny (pozn.:  jazykový kurz lze rozdělit na 2-3  kratší pobyty v průběhu celého programu),
 2. jazykového kurzu v minimální délce 48 hodin na některé z partnerských jazykových škol LIGS v České republice (Slůně - www.slune.cz; Channel Crossings - www.chc.cz).

Bližší informace ke kurzům i uznávaným zkouškám vám rádi sdělíme individuálně. Kontaktujte nás na info@ligsuniversity.cz či nám zavolejte na bezplatnou linku 800 888 797 nebo na telefon +420 273 039 062.

Disertační práce

V disertační práci student předkládá výsledky vědecké práce, které získal v průběhu studia a tím prokazuje schopnost samostatně vědecky pracovat. Od disertační práce se očekávají nové originální a doposud nepublikované poznatky. Disertační práce se pohybuje v rozsahu 30 000 - 35 000 slov základního textu. Studium v programu Executive DBA (PhD) je ukončeno obhajobou disertační práce před komisí.

Mám zájem o studium DBA

Získejte titul DBA za cenu 285 000 Kč
 • Validace titulu DBA na americký titul PhD
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Výuka v českém jazyce (studenti ze SR mohou psát práce a komunikovat ve slovenštině)
 • Vysoká kvalita tutorů a školitelů s manažerskou praxí

Máte otázky ke studiu DBA?

* povinné položky

Kam dál

Časté otázky