Vědecká rada

doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

 

* 21. 2. 1962                               
ženatý, dvě děti

Vzdělání:

1980 - 1985   
České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická
studijní obor: ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky

1985 - 1989   
České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická
interní aspirantura

Profesní kariéra:

1989 - 1991  
Československá akademie věd, Ústav obecné energetiky
vědeckovýzkumný pracovník, vedoucí výzkumného týmu
Výzkum zaměřený na systémové otázky spojené s fungováním a rozvojem energetických systémů a na systémové pojetí ekologie ve vztahu k energetice, vedoucí výzkumného týmu pro řešení úkolu “Komplexní vlivy jednotlivých způsobů výroby elektřiny na životní prostředí v podmínkách ČR”.

1991 - nyní
České vysoké učení technické, fakulta elektrotechnická
Odborný asistent, od 2003 docent, od 2006 vedoucí katedry
Přednášející a cvičící předmětů: Ekologie a ekonomika, Ecology and Economy, Manažerské účetnictví, Systémové inženýrství a rozhodování, System Modelling and Decision Making, Operační výzkum, Operations research
Výzkum v oblasti: ekonomika obnovitelných zdrojů energie, ekonomika biomasy

1997 - nyní    
České vysoké učení technické, Masarykův ústav vyšších studií
externí přednášející
Vedoucí předmětů Finance, Decision Modelling v rámci programu MBA

Členství v profesních orgánech:

 • Volený člen předsednictva České společnosti pro jakost odpovědný za certifikaci (1999 - 2001, 2003 - 2007)
 • Volený člen zastupitelstva České společnosti pro jakost (1995 - 1998)
 • Člen Technického výboru pro certifikaci personálu v rámci akreditačního systému České republiky, jmenován ředitelem Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (od roku 1999 dosud)
 • Člen Zkušebního výboru pro certifikaci personálu České společnosti pro jakost (od roku 1999 dosud)

Člen v odborných komisích a orgánech:

 • Člen pracovní skupiny pro energetickou strategii ČR v letech 2002 - 2040 (činnost 2002 - 2003)
 • Člen česko-rakouské vědecké pracovní skupiny „Trvale udržitelná energetická politika v Evropě“ vzniklé na základě mezivládní dohody (od 2003 dosud)

Základní zaměření vědecké a odborné činnosti v oblasti energetiky, životního prostředí a ekonomiky:

 • ekonomické a systémové aspekty využívání obnovitelných zdrojů energie
 • ekonomické a systémové aspekty rozvoje energetiky, trh s energiemi, vztah životní prostředí a energetika
 • organizace odvětví energetiky, ceny a tarify, náklady
 • regulace subjektů v elektroenergetice a teplárenství
 • energetická politika
 • poplatky a odvody za ukládání RAO
 • ekonomické hodnocení projektů: ekonomická efektivnost projektů, stanovení hodnoty firmy, způsoby financování, ekonomické modely

Vybrané výzkumné projekty:

Výzkumné záměry:

 • Dílčí část výzkumného záměru „Systémové aspekty obnovitelných a netradičních zdrojů energie - vazby na ŽP“ řešeného v rámci výzkumného záměru MSM 212 300 016 „Tvorba a monitorování životního prostředí“, FEL ČVUT, 1999-2003. Člen řešitelského týmu.
 • Výzkumný záměr „Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektroenergetických systémů“, MSM 6840770017, FEL ČVUT, řešení od roku 2005-2011. Člen řešitelského týmu.

Výzkumné granty:

2011 - 2013   
Grant EU v rámci Intelligent Energy – Europe: Design and impact of a harmonised policy for renewable electricity in Europe.ČVUT FEL člen konsorcia řešitelů, odpovědný řešitel za ČVUT FEL.

2010 - 2013   
Grant MV, VG20102013060: „Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích“. ČVUT FEL člen konsorcia řešitelů, odpovědný řešitel za ČVUT FEL.

2006 - 2011   
Grant MŠMT, 2B06131: „Nepotravinářské využití biomasy v energetice“. Spoluřešitel části V004 „Ekonomika pěstování energetických plodin“. ČVUT FEL člen konsorcia řešitelů, odpovědný řešitel za ČVUT FEL.

2007 - 2010   
Grant MŽP, SP/3g1/24/07 „Metodika a analýza potenciálu biomasy pro ČR“. Spoluřešitel části „Ekonomika biomasy“. ČVUT FEL člen konsorcia řešitelů, odpovědný řešitel za ČVUT FEL.

2004 - 2006   
Grant MZe (NAZV), QF4127/2003: „Metodika analýzy potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje pro zájmová území“.  Spoluřešitel části Ekonomika biomasy. ČVUT FEL člen konsorcia řešitelů, odpovědný řešitel za ČVUT FEL.

1999 - 2002   
Grant MŽP, VaV 320/3/99: Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. ČVUT FEL člen řešitelského týmu, odpovědný řešitel za ČVUT FEL.

Vybrané ostatní projekty:

2010   
Studie k problematice obnovitelných zdrojů energie. Řešeno pro Energetický regulační úřad. 

2007   
Technicko - ekonomické parametry a návrh výkupních cen elektřiny pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů. Řešeno pro Energetický regulační úřad. 

2005   
Návrh zelených bonusů za elektřinu z obnovitelných zdrojů dle zákona č. 180/2005 Sb. Řešeno pro Energetický regulační úřad. Spoluřešitel.

2002   
Vyhodnocování rizikových faktorů z hlediska stability činnosti držitelů licencí na výrobu a rozvod tepla. Výzkumný úkol pro Energetický regulační úřad. Spoluřešitel.

2002, 2004, 2008      
Stanovení výše poplatku za ukládání vyhořelého jaderného paliva + softwarový model. Výzkumný úkol pro Správu úložišť radioaktivního odpadu. Aktualizace modelu 2004, 2008. 

Ostatní aktivity a publikace:

Od roku 2000 spoluřešitel a odpovědný řešitel více jak 30 výzkumných studií a zpráv v oblasti ekonomiky energetiky a systémů řízení zpracovaných především pro energetické společnosti, ministerstva a jiné státní organizace (JME, a.s., ČEZ, a.s., PRE, a.s., VČE, a.s., SME, a.s., MŽP, MPO, SÚRAO, ERÚ, SFŽP atd.) - (regulace v oblasti energetiky, licencování, výkupní ceny OZE, měrné tržby v distribučních soustavách, vytváření trhů s energiemi, apod.).

Autor a spoluautor (od roku 2001) cca 50 referátů na tuzemských a mezinárodních odborných a vědeckých konferencích, 25 článků v tuzemských a slovenských odborných časopisech se zaměřením na problematiku energetiky, ekonomiky apod., spoluautor 5 knih.