Chci studovat

Studium Interactive Online BBA

Studium Interactive Online BBA

Studium programu BBA (Bachelor of Business Administration) vám pomůže získat či si doplnit zejména teoretické znalosti v oblasti managementu, ale i v dalších oblastech jako je řízení lidských zdrojů, marketing, finance a další, které jsou důležité pro manažerskou práci.

Studium BBA významně zvýší vaši hodnotu na trhu práce a dále studiem získáte:

 • nové znalosti a dovednosti, které můžete ihned využít ve své praxi
 • předpoklad pro vyšší ohodnocení v práci
 • větší šanci na kariérní postup
 • světově uznávaný titul BBA
 • diplom vydaný americkou univerzitou

Program BBA na LIGS University studujete moderní interactive online formou, díky které bude vaše studium časově flexibilní. Své studium BBA můžete začít kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině, slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků.

Po ukončení programu BBA můžete pokračovat ve studiu programu MBAMPA či MSc.

ZÍSKEJTE TITUL BBA

za cenu

 

6 146 Kč / čtvrtletně

Vyplnit přihlášku
 

* Uvedená cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH při rozložení splátek do dvou let.

SPECIFIKACE PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE BBA

Délka studia: standardně 2 - 3 roky Zahájení programu: kdykoliv v průběhu roku
Jazyk programu: čeština, slovenština a angličtina nebo kombinace těchto jazyků Doporučujeme pro: absolventy SŠ s minimální či žádnou manažerskou praxí
Forma studia: interactive online Získaný titul: BBA

STRUKTURA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE BBA

Program Interactive Online BBA se skládá z 9 modulů, které v sobě zahrnují tematicky související dílčí předměty. Celkem student absolvuje 37 předmětů.

9 modulů:

Management

Studentům doporučujeme, aby své studium v ​​programu zahájili právě tímto modulem, který představuje jádro celého Interactive Online BBA programu. Předměty modulu poskytnou studentům úvod do oblasti managementu v jeho různých podobách a aspektech, jako jsou požadavky na osobnost a schopnosti manažera, velmi aktuální oblast self a time managementu, v jejímž rámci se studenti naučí techniky pro efektivní plánování svého času a aktivit. Jiné formě plánování a koncepčního myšlení se věnují předměty zaměřené na strategický a krizový management. V neposlední řadě dostanou studenti možnost zamyslet se nad rolí manažera jako lídra v rámci předmětu Řízení týmu.

 

Předměty modulu Management:

 • Základy managementu

Management je jedna ze základních disciplín, která významně ovlivňuje prosperitu a chod každé organizace. Předmět se zaměřuje především na manažerské kompetence v oblasti motivace podřízených, vedení týmů, procesy managementu jako je plánování, manažerské systémy, manažerskou kontrolu apod. Cílem předmětu je seznámit účastníky programu Interactive Online BBA se základy managementu, seznámit je s teorií umění řídit a současně je připravit na další studium programu MBA, kde se budou více zaměřovat na praktické aspekty managementu.

Video-představení předmětu Základy managementu   
Tutor předmětu Základy managementu: Jiří Štegl, MBA
Sylabus předmětu Základy managementu

 • Self management

Self management a jeho součást time management jsou jednou z nejdůležitějších kompetencí manažera, ovlivňujíc í jeho výkonnost a efektivitu, self management současně přesahuje hranice profesního života manažerů, zásadně ovlivňuje osobní život manažerů a tím i zpětně jejich profesní výkonnost. Účastníci programu se seznámí s jednotlivými částmi self managementu a time managementu, využití jednotlivých nástrojů. Cílem je ovlivnit prostřednictvím získaných informací praktický výkon manažera, případně připravit absolventy na roli manažera.

Video-představení předmětu Self management   
Tutor předmětu Self management: Jiří Štegl, MBA
Sylabus předmětu Self management

 • Strategické řízení podniku

Strategické řízení podniku je neustále se prolínající proces, ve kterém se opakují jednotlivé fáze typické pro strategický management - analýza, strategické plánování, implementace záměrů a strategické kontroly. Účastníci budou seznámeni s technikami strategického managementu, strategickým cyklem, základy podnikatelského plánování. Cílem předmětu je seznámit účastníky programu s teorií strategického řízení, pomocí řešení případové studie naučit aplikovat naučenou teorii na konkrétní modelový případ a připravit absolventy programu na další studium MBA a současně je připravit na praktický výkon v oblasti strategického řízení.

Video-představení předmětu Strategické řízení podniku 
Tutor předmětu Strategické řízení podniku: Jiří Štegl, MBA
Sylabus předmětu Strategické řízení podniku

 • Krizové řízení

Vzhledem k neúprosně se opakujícímu ekonomickému cyklu je krizový management důležitou manažerskou disciplínou, která definuje nároky na krizového manažera, jeho manažerské kompetence, nároky a styl práce. Současně definuje rizika, jejich analýzu a jejich dopad na život organizace, včetně vzniku mimořádných krizových situací. Účastníci se seznámí s organizací preventivních opatření, strategií a zásadami krizového řízení, krizové komunikace, specifikami krizového managementu, HR aspekty v období krizového řízení. Cíle m programu je připravit absolventy programu na základě studia teorie krizového management u, vyřešení případové studie na další studium MBA a vybavit je teoretickými předpoklady na praktický výkon krizového manažera.

Video-představení předmětu Krizové řízení 
Tutor předmětu Krizové řízení: Jiří Štegl, MBA
Sylabus předmětu Krizové řízení

 • Řízení týmu

Účastníci se seznámí s principy týmové spolupráce, efektivního dosahování cílů, co ovlivňuje efektivitu týmu, jaké jsou role jednotlivých členů týmu, jak stanovit cíle týmu. Seznámí se s jednotlivými fázemi vývoje týmu, zvládání konfliktů v týmu, komunikací v týmu, formám porad a pracovních setkání týmu. Cíle m je připravit absolventy programu prostřednictvím teoretických základů na práci v týmu, přípravu výkonu týmového manažera a rozšířit tak možnosti jejich praktického uplatnění.

Tutor předmětu Řízení týmu: Jiří Štegl, MBA
Sylabus předmětu Řízení týmu

Human Resources

Řízení lidských zdrojů se dostává stále více do středu zájmu specialistů i manažerů. Ekonomika již není založena pouze na přírodních zdrojích a strojích - stojí na službách a lidech, kteří je poskytují. Z tohoto důvodu je rozhodující rozumět a naučit se vytvořit plán potřebných lidských zdrojů a přijmout ty nejlepší lidi pro danou práci. Když už se stanou vašimi zaměstnanci, je důležité udržovat úroveň jejich motivace na vysoké úrovni, poskytnout jim možnost dalšího vzdělávání a zajistit, aby přijaly firemní kulturu za svou. Modul Human Resources vás provede všemi důležitými fázemi práce v oblasti HR.

 

Předměty modulu Human Resources:

 • Základy personalistiky

Cílem předmětu Základy personalistiky je seznámit studenty s pravidly a charakteristikou personální práce a to jak z pohledu administrativního zpracování personálních činností, tak z pohledu procesních personálních činností. Předmět se zaměřuje na výklad zvolené problematiky především v oblasti základních úkonů personálního zpracování dokumentů a také v oblasti získání znalostí řízení a administrování jednotlivých personálních procesů. Cílem předmětu je proniknout do celé šíře problematiky personální práce, která je zastávána v pozicích personálních manažerů, ale mnohdy i v pozicích asistentů coby zástupců kumulovaných funkcí a posilovat tyto pracovní pozice ve smyslu znalostí business partnera vrcholového managementu ve společnosti.

Tutor předmětu Základy personalistiky: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus pŕedmětu Základy personalistiky

 • Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Cílem předmětu Plánování a rozvoj LZ je seznámit studenty s procesem plánování lidských zdrojů. Absolvent získá základní znalosti ohledně tohoto personálního procesu, naučí se smysluplně sestavovat personální plán v organizaci a administrovat jeho změny. Podstatou tohoto předmětu je seznámení se s danou problematikou v celé její šíři a zároveň osvojení si vybraných a pro praxi relevantních metod personálního plánování.

Tutor předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů

 • Výběr a adaptace zaměstnanců

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesem získávání a výběru pracovníků a jejich adaptací. Studenti se seznámí se všemi fázemi procesu výběru a přijímání nového zaměstnance, osvojí si strukturu výběrového rozhovoru a naučí se zjišťovat motivaci a úroveň jednotlivých kompetencí kandidát a. Dále získají informace o adaptaci pracovníků a seznámí se se zásadami úspěšné adaptace.

Tutor předmětu Výběr a adaptace zaměstnanců: PhDr. Alena Vlčková
Výběr a adaptace zaměstnanců

 • Motivace a hodnocení zaměstnanců

Cílem předmětu Motivace a hodnocení zaměstnanců je seznámit studenty s oblastí motivace pracovníků a hodnocení jejich výkonu. Studenti poznají základní motivační teorie a osvojí si základní způsoby motivace, které vedoucí pracovník používá při vedení lidí. Dále získají informace o cílech a zaměření hodnocení pracovníků a osvojí si strukturu hodnotícího rozhovoru.

Tutor předmétu Motivace a hodnocení zaměstnanců: PhDr. Alena Vlčková
Sylabus předmětu Motivace a hodnocení zaměstnanců

 • Vzdělávání zaměstnanců

Cílem předmětu Vzdělávání zaměstnanců je seznámit účastníky s tímto stěžejním personálním procesem. Student získá základní znalosti ohledně tohoto personálního procesu, naučí se smysluplně sestavovat personální plán vzdělávání a výcviku v organizaci včetně jeho finančního rozpočtu. Podstatou tohoto předmětu je seznámení se s danou problematikou v celé její šíři a zároveň osvojení si vybraných a pro praxi relevantních metod plánování výcviku a vzdělávání zaměstnanců.

Tutor předmětu Vzdělávání zaměstnanců: Radka Nowicki
Sylabus předmětu Vzdělávání zaměstnanců

 • Firemní kultura

Cílem předmětu Firemní kultura je seznámit účastníky s tímto fenoménem. Student získá základní znalosti ohledně vzniku tvorby a změny firemní kultury, naučí se smysluplně plánovat změny firemní kultury a pozná základní podmínky či vlivy, které firemní kulturu v celé její šíři ovlivňují. Podstatou tohoto předmětu je seznámení se s danou problematikou v celé její šíři a zároveň osvojení si vybraných a pro praxi relevantních skutečností, na které se v procesu tvorby a změny firemní kultury bere zřetel.

Tutor předmětu Firemní kultura: Zuzana Stehlíková
Sylabus pŕedmětu Firemní kultura

Marketing

Časy, kdy přicházeli zákazníci za zbožím sami, jsou pryč ve většině odvětví. Dnes už nestačí jen kvalita nebo výjimečné rysy produktu či služby pro zajištění odbytu, každá společnost musí investovat spoustu energie a finančních zdrojů do marketingových aktivit. Marketing je velmi důležitý a kdokoli chce uspět, měl by pochopit jeho principy a nástroje. Modul Marketing poskytne studentům veškeré relevantní informace o marketingovém plánování a komunikaci, jakož i o mezinárodním marketingu.

 

Předměty modulu Marketing:

 • Základy marketingu

Cílem předmětu Základy marketingu je poskytnout studentům ucelený pohled na význam, smysl, principy a podstatné rysy marketingu. Studenti získají přehled o jednotlivých nástrojích marketingové komunikace, jaké jsou jejich funkce a praktické využití. Dále se seznámí s jednotlivými druhy marketingové komunikace, jako je např. reklama, podpora prodeje, PR, sponzoring, osobní prodej a další. Rovněž se seznámí s cíly a postavením marketingové komunikace v marketingové strategii firmy, s tvorbou komunikačního mixu a jejich metodikou.

Tutor předmětu Základy marketingu: Mgr. Evžen Staněk
Sylabus předmětu Základy marketingu

 • Marketingové plánování

Předmět sezná m í studenty s pokročilou problematikou marketingového řízení a plánování, je zaměřen i na oblast plánování marketingových strategií, na využívání a vzájemnou koordinaci marketingových nástrojů, rozhodování v úseku výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni sestavit funkční marketingový plán, rozlišovat hlavní přístupy v marketingové strategii, vysvětlit problematiku cíleného marketing u, popsat proces segmentace trhu a je ho metody, rozlišovat mezi hlavními konkurenčními strategiemi, identifikovat marketingové hrozby a příležitosti v reálných tržních situacích, doporučit vhodnou kombinaci nástrojů marketingového mixu a měřit výsledky marketingových aktivit.

Tutor předmětu Marketingové plánování: Ing. Zdeněk Bednarčík, PhD., MBA
Sylabus předmětu Marketingové plánování

 • Marketingová komunikace

Cílem tohoto předmětu je poskytnout účastníkům ucelený přehled jednotlivých nástrojů marketingové komunikace, zaměří se na jejich funkce, a zejména pak na jejich praktické využití. Studenti se seznámí s cíli marketingové komunikace, postavením komunikace v marketingové strategii firmy, s tvorbou komunikačního mixu a jejich metodikou. Dále se seznámí s jednotlivými druhy marketingové komunikace, jako je reklama, podpora prodeje, PR, sponzoring, osobní prodej a další. Cílem je přiblížit i hlavní směry vývoje marketingové komunikace. V první řadě bude akcentována problematika marketingové komunikace v obecné rovině. Dále se studenti seznámí s nejvyužívanějšími trendy v marketingové komunikaci současnosti.

Video-představení předmětu Marketingová komunikace 
Tutor předmětu Marketingová komunikace: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus předmětu Marketingová komunikace

 • Mezinárodní marketing

Základním cílem je prohloubit vědomosti studentů v oblasti mezinárodní marketingové teorie o vliv interkulturních rozdílů nebo podobností na formování efektivní marketingové strategie v náročném mezinárodním prostředí, tj. v oboru mezinárodního a interkulturního marketingu a komunikace. Součástí studia jsou základní koncepce mezinárodního marketingu a charakteristika podnikatelského mezinárodního prostředí. Dále bude kladen důraz na kulturní aspekty. Studenti si rozšíří své schopnosti pro odborné působení v multikulturním prostředí mezinárodních či nadnárodních společností v podmínkách, kdy dochází k rychlému a intenzivnímu narůstání mezinárodních kontaktů a rozšiřování forem mezinárodního podnikání.

Tutor předmětu Mezinárodní marketing: Mgr. Evžen Staněk
Sylabus předmětu Mezinárodní marketing

Finance

Finance a finanční management reprezentují tu část práce manažera, která klade větší nároky na jeho teoretické znalosti a tzv. "hard skills". Doporučujeme studentům začít modul předmětem Úvod do studia financí, který je uvede do tématiky financí a účetnictví. Předmět Finanční řízení podniku se pak věnuje krátkodobému finančnímu řízení i dlouhodobým investičním rozhodnutím. Další dva předměty modulu - Risk management a Finanční reporting a analýzy - jsou založeny na znalostech, které studenti získali v předchozích dvou kurzech a uvedou je do oblasti finančních ukazatelů, reportingových systémů apod.

 

Předměty modulu Finance:

 • Úvod do studia financí

Cílem předmětu Úvod do studia financí je úspěšně a efektivně provést účastníka základy studia financí a účetnictví. Předmět seznamuje s vymezením pojmů finance, představuje základní články financování podniků i veřejného sektoru. Dále je nezbytné posluchač e seznámit s majetkovou a finanční strukturou podniku, kdy řízení její skladby je rozhodující pro přežití podniku. Student bude obeznámen se způsoby financování podniků. Další pozornost bude věnována hodnocení investic. Velmi důležitou roli v podnikání hra je likvidita. Student se seznámí s typy likvidity a jejím řízením. V části účetnictví budou představeny pojmy náklady, výnosy, aktiva a pasiva jako základní jednotka celého účetnictví a příslušné účetní výkazy. Na tento blok naváže finanční analýza a repor ting, kde budou z jednotlivých účetních výkazů formulovány a hodnoceny u kazatele typu - ROA, ROI, ROE, atd.

Tutor předmětu Úvod do studia financí: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Úvod do studia financí

 • Finanční řízení podniku

Cílem předmětu Finanční řízení podniku je seznámit studenty s problematikou podnikového finančního řízení z hlediska krátkodobého, tedy řízení pracovního kapitálu a hledání jeho optimální výše na straně krátkodobých závazků i oběžného majetku, a z hlediska dlouhodobého zaměřeného na investiční rozhodování. V předmětu je věnována pozornost možným způsobům financování činnosti podniku a základním pravidlům, o něž je možné se opřít při rozhodování o struktuře a množství kapitálu potřebného pro běžnou činnost i rozvoj podniku. Předmět se zabývá i základními pojmy účetnictví a manažerského účetnictví, což poskytne studentům potřebnou teoretickou základnu pro finanční rozhodování v podnikové praxi.

Tutor předmětu Finanční řízení podniku: Ing. Monika Veselá, MBA
Sylabus předmětu Finanční řízení podniku

 • Risk management

Cílem předmětu Risk management je seznámit studenty se základními pojmy řízení finančních a nefinančních rizik. Student získá přehled o jednotlivých rizicích, která podnik/společnost obvykle podstupuje. Předmět seznámí s různými typy rizik, jejich řízením, metodami měření a jejich regulací. Dále se studenti seznámí s pojmy jako je ekonomické a finanční riziko, projektové riziko, tržní riziko, technické riziko, sociální, provozní a bezpečnostní riziko.

Tutor předmětu Risk management: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Risk management

 • Finanční reporting a analýzy

Předmět Finanční reporting a analýzy představuje podstatu, úkoly a metodiku finanční analýzy. Seznamuje s finančními výkazy podniku a jejich využitím. Dotýká se stručně statických i dynamických metod hodnocení investic. Předmět nezapomíná ani na seznámení s finančními ukazateli, které jsou stěžejní pro vlastní reporting a strategické rozhodování podniků. Částečně se předmět věnu je i controllingu a interpretaci odchylek zjištěných z reportů. Pro manažera (controllera) CFO je nezbytností sledovat vnitro - podnikové útvary - výnosy, náklady, efektivitu a také jednotlivé výkony (výrobky, služby, apod.).

Tutor předmětu Finanční reporting a analýzy: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Finanční reporting a analýzy

Komunikace

Komunikace je pro náš život nezbytná, jelikož žijeme ve společnosti lidí a potřebujeme si navzájem předávat a sdílet myšlenky, ideje a další informace. Modul Komunikace poskytuje studentům úvod do problematiky v rámci předmětu Základy komunikace, se kterou studentům doporučujeme začít. Základní znalosti, které se v rámci předmětu naučí, pak mohou dále rozvíjet ve specializovanějších kurzech modulu - v rámci předmětu Internetová komunikace se studenti seznámí s mnoha formami a specifiky výměny a sdílení informací na internetu. Dále se studenti dozvědí možné příčiny krizové komunikace a její nástroje ve stejnojmenném kurzu Krizová komunikace. Předmět Interní komunikace přináší nové informace o cílech komunikace uvnitř firmy, zatímco předmět Externí komunikace je zaměřen na PR aktivity a firemní identitu.

 

Předměty modulu Komunikace:

 • Základy komunikace

Cílem předmětu Základy komunikace je seznámit studenty se zásadami správné externí, interní a krizové komunikace, včetně jejich rozdílů či shodných rysů. V rámci předmětu se seznámí se základními formami komunikace a jejich prolínáním. V segmentu externí komunikace je kladen důraz především na pochopení a zvládnutí zásad vyrovnaného vztahu s novináři, a tím i dosažení požadovaného mediálního obrazu, resp. vnímání veřejností. Studenti se dále seznámí s možnými příčinami, průběhem a následky krizové komunikace. Prostřednictvím tohoto předmětu se studenti rovněž seznámí s e základní problematikou vnitrofiremní komunikace.

Video-představení predmětu Základy komunikace  
Tutor pŕedmětu Základy komunikace: Mgr. Karel Tejkal, MBA
Sylabus předmětu Základy komunikace

 • Internetová komunikace

Cílem předmětu je poskytnout souhrn n ý pohled na typy, možnosti, nástroje, prostředky, rizika, psychologické dopady, sociologické aspekty apod. internetové komunikace v dnešní době. Internet jako komunikační fenomén podporuje pomocí řady dostupných a rozšířených technologií různé formy komunikace mezi dvěma a více stranami. Obsahem předmětu je základní typový popis jednotlivých komunikačních kanálů a možností, které nabízejí dnešní prostředky výpočetní techniky (na straně jedné) a jejich psychologicko - sociologický rozměr v rámci dopadů na člověka jako účastníka komunikace (na straně druhé).

Tutor předmětu Internetová komunikace: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus předmétu Internetová komunikace

 • Krizová komunikace

Posluchači se v rámci tohoto předmětu seznámí s problematikou krizové komunikace, jejími možnými příčinami, průběhem a následky. Stejně tak budou v rámci předmětu prezentovány způsoby prevence a předcházení krizovým situacím. Další nedílnou součástí předmětu krizová komunikace bude nástin komunikace a přístupu k různým druhům médií.

Video-představení předmětu Krizová komunikace 
Tutor předmětu: Mgr. Tomáš Hulan
Sylabus předmětu Krizová komunikace

 • Interní komunikace

Cílem předmětu je poskytnout souhrnný přehled jednotlivých oblastí vnitrofiremní komunikace jako jednoho prostředku pro úspěšné dosažení firemních cílů. Popisuje techniky, nástroje a styčné plochy komunikace ve společnosti, objasňuje základní komunikační procesy, jejich příčiny i důsledky ve vztahu k firemním strategiím, cílům a prioritám a vysvětluje vztah vnitřní komunikace k firemní kultuře. Obsahově tento předmět rozšiřuje získané znalosti z předmětu Základy komunikace o specifikace a postupy používané v rámci interní komunikace ve společnostech.

Tutor předmětu Internetová komunikace: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus předmětu Interní komunikace

 • Externí komunikace

Cílem předmětu Externí komunikace je seznámit studenty s problematikou public relations jako součásti marketingového komunikačního mixu. Obsahem PR jsou aktivity podniku směřující k utváření vztahů s veřejností a ovlivňování veřejného mínění, studenti poznají konkrétní techniky, se kterými PR pracuje, seznámí se s jednotlivými kroky komunikačního procesu PR a možnostmi, jak lze měřit účinnost PR aktivit. Velká pozornost je věnována také oblasti media relations a krizové komunikaci. Studenti se seznámí s problematikou fungování médií a základními postupy, jak s médii komunikovat, například jak připravit tiskovou zprávu, vést tiskovou konferenci či jak jednat v krizových situacích, které mají odezvu v masových médiích.

Tutor předmětu: Ing. Monika Veselá, MBA
Sylabus předmětu Externí komunikace

Etika

Chovat se a jednat eticky a v souladu s pravidly etikety by mělo být samozřejmostí pro všechny a zejména pro manažery, podnikatele a další specialisty, kteří přicházejí do kontaktu s mnoha partnery z různých kulturních prostředí, a činy kterých mají vliv na další lidi. Právě z tohoto důvodu je modul Etika zařazen do programu BBA na LIGS. Studenti se v rámci modulu učí základní koncepty společenské odpovědnosti firem a seznamují se s kulturními rozdíly v kurzech etikety v evropských, arabských a asijských zemích. Modul tak poskytuje studentům důležité znalosti pro práci v globalizovaném světě.

 

Předměty modulu Etiketa a etika

 • Společenská odpovědnost firem

Cílem předmětu Společenská odpovědnost firem je seznámit studenty s tímto relativně novým procesem a přístupem. Student získá základní znalosti ohledně historie této politiky, naučí se smysluplně využívat její nástroje a pozná základní pilíře tohoto přístupu, které jej v celé šíři vymezují. Podstatou tohoto předmětu je seznámení se s danou problematikou v celé její šíři a zároveň osvojení si vybraných a pro praxi relevantních skutečností, na které se v procesu CSR Politiky bere zřetel.

Tutor předmětu Společenská odpovědnost firem: Mgr. Markéta Dvořáčková, MBA
Sylabus předmětu Společenská odpovědnost firem

 • Etiketa v arabských zemích

Cílem předmětu je představit etiketu jako prostředek přispívající k úspěšnému podnikání, studiu, pracovnímu nebo soukromému pobytu v arabských zemích. Studenti se seznámí s hlavními okruhy života, kterých se etiketa týká a budou tak schopni se snadno orientovat v množství kultur, které se v uvedených regionech nachází. Zvláštní pozornost je věnována obchodním jednáním od pozdravu a předání vizitky až po uzavření obchodu.

Sylabus předmětu Etiketa v arabských zemích

 • Etiketa v asijských zemích

Cílem předmětu je představit etiketu jako prostředek přispívající k úspěšnému podnikání, studiu, pracovnímu nebo soukromému pobytu v asijských zemích. Studenti se seznámí s hlavními okruhy života, kterých se etiketa týká a budou tak schopni se snadno orientovat v množství kultur, které se v uvedených regionech nachází. Zvláštní pozornost je věnována obchodním jednáním od pozdravu a předání vizitky až po uzavření obchodu.

Sylabus předmětu Etiketa v asijských zemích

 • Etiketa v evropských zemích

Cílem předmětu je představit etiketu jako prostředek přispívající k úspěšnému podnikání, studiu, pracovnímu nebo soukromému pobytu v evropských zemích. Studenti se seznámí s hlavními okruhy života, kterých se etiketa týká a budou tak schopni se snadno orientovat v množství kultur, které se v uvedených region ech nachází. Zvláštní pozornost je věnována obchodním jednáním od pozdravu a předání vizitky až po uzavření obchodu.

Sylabus předmětu Etiketa v evropských zemích

IT management

Informační technologie se staly neoddělitelnou součástí každé podnikatelské, obchodní či jiné aktivity. Z tohoto důvodu je nespornou výhodou rozumět oblasti IT o něco více než jen na úrovni běžného uživatele. Předměty modulu Plánování IT strategie a IT infrastruktura studentovi poskytnou potřebné znalosti z dané oblasti.

 

Předměty modulu IT Management:

 • IT infrastruktura

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti IT infrastruktury. Prostřednictvím tohoto předmětu se studenti seznámí s technickými prostředky ( PC, servery), komunikačními prostředky a sítěmi ( WAN, LAN ), které tvoří technologickou infrastrukturu IS. Dále se seznámí s metodami vyhodnocování i s efektivní optimalizací celého procesu aplikace podnikové informatiky Studenti se rovněž seznámí s pojmy, jako je např. outsourcing, CRM, ERP, HW a SW prostředky atd. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni hodnotit, srovnávat a vybírat dle kriterií technické a komunikační prostředky a sítě.

Video-představení předmětu IT infrastruktura 
Tutor předmětu IT infrastruktura: Ing. Aleš Háněl, MBA
Sylabus předmětu IT infrastruktura

 • Plánování IT strategie

Cílem předmětu je seznámit studenty s plánováním informační strategie podniku v kontextu jednotlivých firemních strategií a objasnit role a cíle ICT strategie v celkové koncepci řízení firmy. Studenti se naučí základní pravidla při formulaci cílů ICT strategií, získají základní znalosti v oblasti architektury informačních strategií a podpory ICT strategie v základních standardizovaných metodikách.

Tutor předmětu Plánování IT strategie: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus předmětu Plánování IT strategie

Projektový management

Modul zaměřený na Projektový management představuje už o něco specializovanější zaměření managementu jako takového. Každopádně nezáleží na tom, zda jste manažerem v nadnárodní korporaci nebo samostatným podnikatelem, s projekty a procesy se setkáváte neustále. Z tohoto důvodu je porozumění projektem a procesem velkou výhodou z pohledu schopností a znalostí manažera. V rámci modulu získají studenti všechny potřebné informace o projektové terminologii a životním cyklu projektu, jakož i jeho financování a plánování. V neposlední řadě se studenti dozvědí o cílech procesů, jejich analýze, vytváření a následné kontrole výsledků.

 

Předměty modulu Projektový Management:

 • Projektové řízení

Cílem projektového řízení je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu, kterým se rozumí takový sled činností, se kterými v plánovaném čase a s plánovanými náklady bude dosaženo jeho cílů. Pro řízení projektu v celé jeho životní fázi jsou využívány různé metodiky. Ty popisuj í hlavní procedury nezbytné pro úspěšné projektové řízení - eskalaci problémů, reporting, změnové řízení, komunikační strategie, řízení rizik atd. Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základní projektovou terminologií, naučit j e přesně definovat zadání projektu včetně rámce, ve kterém je řízen, a to před samotným začátkem jeho realizace. Dále se seznámí se základními procesy, které ovlivňují řízení projektu v jeho průběhu, tzn. v realizační fázi a ve fázi ukončení projektu.

Video-představení předmětu Projektové řízení 
Tutor předmětu Projektové řízení: Ing. Marek Kittner, MBA
Sylabus předmětu Projektové řízení

 • Procesní řízení

Procesní přístup k řízení je sada nástrojů a metod, jejichž společnou myšlenkou je podpoření schopnosti firmy udržet nebo zvyšovat svou výkonnost. Mezi primární benefity procesního řízení patří zvyšování výkonnosti procesů převážně zaměřené na kvalitu, náklady a čas. Mezi sekundární benefity patří vyjasnění odpovědností, hranic mezi procesy a organizačními jednotkami, jasné sdílení informací a efektivní využívání zdrojů. Cílem tohoto předmětu je podat studentům základní informace o tom co je to proces a co je to procesní řízení. Studenti se naučí technik y, jak proces popsat, analyzovat, najít příčiny procesních neefektivit a navrhnout řešení k optimalizaci.

Video-představení předmětu Procesní řízení 
Tutor předmětu Procesní řízení: Ing. Tomáš Jindra
Sylabus předmětu Procesní řízení

 • Projektové plánování a financování

Projektové plánování je nedílnou součástí životního cyklu každého projektu. Cílem předmětu je poskytnout všeobecný přehled nad projektovou etapou plánování (včetně finančního plánování) a podat základní představu nad obsahem plánovacích procesů. Součástí předmětu je popis typických zdrojů financování běžných projektů a způsobu čerpání nákladů v průběhu realizace projektu. Absolvent předmětu získá netriviální přehled nad základními aspekty plánovacích procesů v projektovém řízení a financováním realizace samotných projektů.

Tutor předmětu Projektové plánování a financování: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus předmětu Projektové plánování a financování

Sales management

Modul věnovaný Sales managementu poskytne studentům široké a aktuální poznatky z různých oblastí obchodu a prodeje. Studenti se naučí, jak využít internet jako prodejní kanál v rámci kurzu E-business a jak se starat o klíčové zákazníky v kurzu Key Account Management. Předmět Strategické řízení prodeje poskytne studentům znalosti z oblasti strategického plánování, implementace a kontroly prodeje. Spousta firem se v současnosti snaží o proražení na zahraničních trzích, což s sebou přináší množství nových výzev - předmět Mezinárodní obchod studentům poskytne právě potřebné informace z této oblasti.

 

Předměty modulu Sales Mamagement:

 • E-Business

Cílem předmětu E-Business je seznámit studenty s e základy problematiky marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu. Dále se seznámí s faktory, které ovlivňují celkový rozvoj a podporu podnikání současných podnikatelských subjektů na českém trhu. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni srovnat základní povrchní informace s dosaženými výsledky studia, jejich předpoklady a závěry, identifikovat způsoby řešen í konkrétních modelových situací a problémy při rozhodování manažera, jak plánovat strategii firmy v oblasti obchodu a propagace na internetu.

Video-představení předmětu E-Business   
Tutor předmětu E-Business: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus předmětu E-Business

 • Key Account Management

Společnosti mají své klíčové zákazníky, kteří jim přinášejí rozhodující část tržeb. O tyto zákazníky je třeba pečovat. Specifická role manažerů pro klíčové zákazníky spočívá v budování vztahů s těmito zákazníky, zajišťování opakovaného prodeje a jejich ochran y před konkurencí. Předmět Key account management seznámí účastníky s předpoklady pro za vedení a rozvoj specifického managementu a s nástroji pro efektivní řízení celého procesu. Představí studentům znalosti a dovednosti potřebné pro výkon uvedené manažerské pozice. Smyslem je pochopit význam KAM pro společnost a porozumět úspěšnému fungování managementu tohoto druhu. Účastníci budou rozumět základním pojmů m a získají povědomí o stěžejních oblastech rozvoje řízení vztahu s klíčovými zákazníky. Cílem předmětu je získat ucelenou představu o znalostech a dovednostech, potřebných pro výkon pozice KAM ve společnosti. Účastníci budou rozumět potřebě a smyslu zavádění a následného rozvoje řízení vztahu s klíčovými zákazníky ve společnostech a jeho významu při dosahování úspěchu na současných trzích.

Video-představení předmětu Key Account Management  
Tutor předmětu Key Account Management: Bc. Petr Joukl
Sylabus předmětu Key Account Management

 • Mezinárodní obchod

Cílem předmětu Mezinárodní obchod je seznámit studenty se základními pojmy a postupy při uzavírání mezinárodních obchodních smluv. Studenti se seznámí se specifiky mezinárodního obchodu a s aktuálními trendy ve vývoji mezinárodního obchodu včetně faktorů a aspektů, které tento vývoj nejvíce ovlivňují. Studenti se rovněž seznámí s fungováním mezinárodních trhů a jednotlivými fázemi obchodních operací. Nedílnou součástí předmětu je i seznámení se základy obchodní etiky při uzavírání a naplňování mezinárodních obchodních smluv. Dále studenti získají povědomí o mezinárodní ch ekonomických organizacích a jejich úloze v mezinárodním obchodu.

Tutor předmětu Mezinárodní obchod: Bc. Petr Joukl
Sylabus předmětu Mezinárodní obchod

 • Strategické řízení prodeje

Přijatá strategie je určujícím hlediskem při následném rozhodování managementu společností. Vše se děje s ohledem na formulovanou a akceptovanou vizi rozpracovanou na misi a cíle. Strategické řízení je proces, který zahrnuje jednotlivé fáze od plánování po kontrolu naplňování vize společnosti. Cílem je mít kontrolu nad celým procesem a efektivně jej řídit. Studenti se seznámí s e specifickou rolí obchodního úseku/oddělení v rámci naplňování vize společnosti a metodami strategického řízení prodeje. Dále získají informace o funkčních postupech zavádění a rozvoje strategického řízení a jejich implementaci do struktury organizace prodeje. Cílem předmětu je porozumět významu strategického řízení a předpokladu pro úspěšné působení na současných trzích. Dál e pochopit potřebu formulovat misi a cíle obchodního úseku/oddělení společnosti v rámci celkové strategie a důležitost jejich komunikace. Účastníci budou znát jednotlivé fáze postupu zavádění a uplatňování procesu strategického řízení a seznámí se s nástroji vhodnými pro realizaci jeho jednotlivých fází.

Video-představení předmětu Strategické řízení prodeje 
Tutor předmětu Strategické řízení prodeje: Bc. Petr Joukl
Sylabus předmětu Strategické řízení prodeje

Mám zájem o studium BBA

Získejte titul BBA za cenu 49 174 Kč*
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Výuka v českém, slovenském či anglickém jazyce
 • Vysoká kvalita tutorů s manažerskou praxí

* Tato cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH. Konečná cena je 59 500 Kč.

Máte otázky ke studiu BBA?

* povinné položky

Kam dál

Časté otázky