Chci studovat

Studium Interactive Online DBA

Studium Interactive Online DBA

Studiem programu DBA se naučíte lépe chápat prostředí, ve kterém jste profesně činní a prostřednictvím toho si vytvoříte schopnost efektivně a promptně reagovat na nové výzvy. DBA vám pomůže poznat techniky vědeckého výzkumu a jejich aplikovatelnost v praxi.

Studiem programu DBA získáte:

 • konkurenční výhodu oproti ostatním
 • předpoklad pro vyšší ohodnocení v práci
 • větší šanci na kariérní postup
 • světově uznávaný titul DBA
 • diplom vydaný americkou univerzitou

Doktorský program DBA (Doctor of Business Administration) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium DBA časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině či slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si volíte specializaci svého DBA programu i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

ZÍSKEJTE TITUL DBA

za cenu

 

16 425 Kč / čtvrtletně

Vyplnit přihlášku
 

* Uvedená cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH při rozložení splátek do dvou let.

SPECIFIKACE PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE DBA

Délka studia: standardně 2 - 3 roky Zahájení programu: kdykoliv v průběhu roku
Jazyk programu: čeština, slovenština a angličtina nebo kombinace těchto jazyků Doporučujeme pro: absolventy VŠ s manažerskou praxí
Forma studia: interactive online Získaný titul: DBA

STRUKTURA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE DBA

Doktorský program Interactive Online DBA se skládá celkem z 12 předmětů. Student absolvuje 4 předměty modulu Metodologie a příprava disertační práce (předměty jsou shodné pro všechny studenty), 4 předměty zvolené specializace (dle výběru) a 4 předměty z volitelného modulu (dle výběru). Nedílnou součástí programu Interactive Online DBA je publikační činnost.

4 předměty modulu Metodologie a příprava disertační práce:

Projekt I - Metodologie a návrh

Předmět Projekt I - Metodologie a návrh se zaměřuje na seznámení se s průběhem přípravy disertační práce a aspekty doktorského studia. Mimo jiné zahrnuje teorii a logické postupy při výzkumu, teoretické i empirické konstrukce a vztahy mezi nimi. Účastník programu se dozví o výzkumných metodách, ze kterých si vybere ty nejvhodnější pro vlastní přípravu kvalitní disertační práce a publikační činnost.

Další oblastí předmětu je konkretizování představy o podobě, osnově, cílech, hypotézách a obsahu disertační práce. Návrh disertační práce (cca 3 600 slov) obsahuje:

 • Název disertační práce.
 • Obeznámení se zkoumaným problémem, prezentace otázek výzkumu a hypotéz stanovujících jejich navrhovaný seznam literatury.
 • Přehled metodologie.
 • Definice termínů a klíčových koncepcí.
Projekt II - Přehled literatury a teoretický základ

Cílem tohoto předmětu je asistovat účastníkům při pečlivém studiu literatury a teoretického základu.

Projekt III - Průzkum a analýza dat

V průběhu tohoto kurzu studenti posouvají svoji teoretickou práci na praktickou úroveň a soustřeďují se na výzkum a sběr dat. Reprezentativní vzorek musí pravdivě odrážet skutečný stav, což je prokázáno deskriptivním statistickým reportingem. Studenti musí odpovědět na každou ze zkoumaných otázek individuálně. Doporučený postup je následující: reformulace zkoumané otázky; stanovení nulové hypotézy (v případě, že je předmět otázky možné testovat); stanovení typu použitého statistického testu (statistických testů); vyhodnocení statistik a výsledků s pomocí tabulek a grafů.

Studenti jsou vedeni k diskusi ohledně svých zjištění:

 • zda potvrzují existující teorie;
 • vysvětlit, proč jsou výsledky, jaké jsou;
 • na základě zjištění prezentovat doporučení;
 • navrhnout možná témata pro budoucí studium.
Projekt IV - Konzultace a zpracování vědeckého projektu

Studenti v poslední části kurzu shrnou materiály ze všech předešlých kurzů do souvislé publikovatelné disertace a taktéž připravují prezentaci v Power Point pro obhajobu disertační práce. V průběhu přípravy disertační práce konzultují všechny potřebné otázky se svým školitelem, popřípadě dalšími tutory podle zaměření disertační práce.

Specializace:

Management
Projektový management
Finance
Marketing
HR management

 

Volitelný modul

 

Publikační činnost

V průběhu studia programu Interactive Online DBA publikuje student minimálně čtyři články, které by měly souviset s disertační prací studenta a s jeho zvolenou specializací.

Disertační práce

V disertační práci student předkládá výsledky vlastního zkoumání vědeckými metodami s praktickým dopadem na řešenou problematiku. Proto se často jedná o zpracování témat z praxe studenta, jejichž hlubší rozpracování v disertační práci umožňuje pochopení problematiky a hlavně připravuje řešení problému okamžitě aplikované do praxe a praktického využití. Řeší tedy konkrétní situaci či stav. Disertační práce se pohybuje v rozsahu 30 000 - 35 000 slov základního textu. Studium v programu Interactive Online DBA je ukončeno obhajobou disertační práce před komisí zpravidla prostřednictvím elektronických kanálů.

Mám zájem o studium DBA

Získejte titul DBA za cenu 131 405 Kč*
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Výuka v českém, slovenském či anglickém jazyce
 • Vysoká kvalita tutorů a školitelů s manažerskou praxí

* Tato cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH. Konečná cena je 159 000 Kč.

Máte otázky ke studiu DBA?

* povinné položky

Kam dál

Časté otázky