Chci studovat

Studium Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky

Jak si vybrat MBA v ČR

Zadejte Váš e-mail a stáhněte si e-book ještě dnes!

Studium Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky

Manažerský program MBA (Master of Business Administration) nejen pro začínající podnikatele a podnikatelky vyučujeme pod záštitou Hospodářské komory ČR. Studium tohoto MBA programu vám umožní pochopit principy fungování firmy, připraví vás na podnikatelskou kariéru a pomůže vám rozvinout silné stránky a nastartovat vaše podnikání.

Studium na zkoušku ZDARMA

Tip: Vyzkoušejte studium Interactive Online
MBA až na dva měsíce. Získáte navíc
poukaz na 10.000 Kč!
 

 

Podívejte se jak LIGS University dopadla v průzkumu ONLINE MBA v ČR 

ZÍSKEJTE TITUL MBA

 
 

114 500 Kč

Vyplnit přihlášku
 

SPECIFIKACE PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE MBA PRO PODNIKATELE A PODNIKATELKY

Délka studia: standardně 1 - 2 roky Zahájení programu: kdykoliv v průběhu roku
Jazyk programu: čeština Doporučujeme pro: absolventy VŠ nebo absolventy SŠ s manažerskou praxí
Forma studia: interactive online Získaný titul: MBA

STRUKTURA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE MBA PRO PODNIKATELE A PODNIKATELKY

Manažerský program Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky se skládá celkem z 12 předmětů. Dále student absolvuje 3 odborné semináře.

12 předmětů programu:

Management

Management je jedním z významných činitelů, které ovlivňují prosperitu každé organizace. Předmět seznamuje s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje aspekty předmětových oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem předmětu je osvojení si umění řídit. Pozornost je věnována především nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého účastníka. Další část je zaměřena na řízení organizace na všech jejich úrovních. Předmět se zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin, které jsou v současnosti velmi aktuální.

Tutor předmětu Management: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus předmětu Management

Human resources

Personální práce ve smyslu řízení lidských zdrojů je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného manažera. Lidský kapitál je jedním z nejdůležitějších složek základu podnikání v němž se odráží kvalita s jakou je o tento zdroj pečováno. V rámci předmětu budeme klást důraz na jednotlivé procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se tak o rozbor problematiky procesu výběru zaměstnanců, adaptačního procesu, systému odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systému hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kulturu a etiku organizace, personální audit, personální plánování a personální outsourcing. Absolvent získá základní teoretické a praktické poznatky z těchto jednotlivých personálních procesů, které mu umožní jejich aplikaci do vlastní personální a řídící praxe.

Video-představení předmětu Human resources 
Tutor předmětu Human resources: Ing. Libuše Neščáková, MBA
Sylabus předmětu Human resources

Marketing

Marketing je důležitou disciplínou rozhodující o úspěchu či neúspěchu společnosti na trhu. Jednotlivé kapitoly tohoto rozsáhlého předmětu se soustřeďují nejen na nezbytnou sumu teoretických znalostí, ale silný důraz je kladen i na schopnost praktického provedení marketingových aktivit. Cílem mj. je, aby se absolventi předmětu byli schopni pohybovat a prakticky uplatnit jak v domácím, tak v cizím prostředí jiných kultur.

Video-představení předmětu Marketing 
Tutor předmětu Marketing: Mgr. Evžen Staněk
Sylabus předmětu Marketing

Finance

V rámci předmětu Finance se účastníci seznámí se základy finančního řízení podniku, s nástroji finančního řízení, s měřením a řízením výkonnosti podniku, se základem plánování a rozpočtování a provázaností strategických cílů v plánovacích dokumentech včetně dekompozice strategických cílů do jednotlivých plánovacích dokumentů a motivačních kritérií. Seznámí se s problematikou finančních trhů, s jejich významem pro fungování ekonomiky, jejich segmentací a nástroji, se základními principy rozhodování investora a se základními metodami oceňování vybraných finančních instrumentů. Neoddělitelnou součástí je i řízení pracovního kapitálu.

Sylabus předmětu Finance

Projektové řízení

Cílem projektového řízení je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu, kterým se rozumí takový sled činností, se kterými v plánovaném čase a s plánovanými náklady bude dosaženo cílů projektu. Projektové řízení důsledně využívá systémového přístupu k řešení problémů, kdy se věci a jevy zvažují ve vzájemných souvislostech. Cílem a obsahem předmětu je seznámit se základními finančními a ekonomickými aspekty projektového řízení.

Video-představení předmětu Projektové řízení 
Tutor předmětu Projektové řízení: Ing. Marek Kittner, MBA
Sylabus předmětu Projektové řízení

Strategické řízení

Strategické řízení je permanentní proces, při němž se neustále opakují a prolínají fáze strategické analýzy, strategického plánování, implementace strategických záměrů a strategické kontroly. Cílem předmětu je, aby účastníci získali přehled o problematice strategického řízení organizací, pochopili základní principy plánování a řízení, osvojili si postupy a nástroje, které se při strategickém plánování a řízení využívají. Účastníci se seznámí s metodami, jak formulovat východiska, provádět situační analýzy s využitím analytických metod, jak definovat cíle a následně strategii realizovat a kontrolovat.

Video-představení předmétu Strategické řízení 
Tutor předmětu Strategické řízení: Jiří Štegl, MBA
Sylabus předmětu Strategické řízení

Inovativní business modely

Business model představuje základní princip toho, jak firma vytváří, předává a získává hodnotu. Inovace business modelů a inovace produktů je základním stavebním kamenem pro každou organizaci, která chce dlouhodobě vytvářet hodnotu pro sebe sama, svoje zákazníky i celou společnost. Tento předmět Vám pomůže lépe porozumět povaze business modelů. Zaměříme se na modely tradiční i na modely které jsou naprosto nové a často ještě nevyzkoušené. Prakticky si ukážeme a také vyzkoušíme, jak přistupovat k tvorbě a inovaci business modelů. Předmět je koncipován jako podklad a inspirace pro podnikavé manažery, kreativce a vizionáře, kteří chtějí vytvářet podniky a trhy budoucnosti.

Tutor předmětu Inovativní business modely: Mgr. Petr Hladík
Sylabus předmětu Inovativní business modely

Občansko-obchodní právo

Hlavní náplní předmětu je oblast soukromého práva se zaměřením na občanskoprávní a obchodní problematiku. Konkrétními obory pak jsou občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo a práva průmyslového a duševního vlastnictví. Obsahově je předmět zaměřen na platnou právní úpravu v ČR pro oblast civilního práva a jejich aplikace. Cílem předmětu je seznámení studentů s hlavní problematikou a vazbami v uvedených právních oborech se zaměřením na praktickou aplikaci v profesním životě studentů.

Tutor předmětu Občansko-obchodní právo: JUDr. Lucie Marelová
Sylabus předmětu Občansko-obchodní právo

Pracovní právo

Cílem předmětu pracovní právo je seznámit studenty s problematikou pracovněprávních vztahů, vysvětlení pojmu pracovní právo, jeho obsah, členění a prameny, právní vztahy a právní skutečnosti. Dále se seznámí se specifiky pracovní smlouvy a pracovního poměru - vznik, změna i ukončení. Studenti získají informace o pracovní době, odměňování, odpovědnost zaměstnance i zaměstnavatele za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kolektivní pracovní právo, kolektivní smlouva a další.

Video-představení předmětu Pracovní právo  
Tutor předmětu Pracovní právo: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus předmětu Pracovní právo

Účetnictví

Úloha podnikového účetnictví se stále vyvíjí, a to především k zajištění potřeb managementu a řízení podniku. Aby účetnictví mohlo být efektivně využíváno jako zdroj informací pro řízení a manažerské rozhodování, je třeba, aby manažeři rozuměli základním principům a metodám účetnictví, charakteristice jednotlivých složek aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, postupům, jak účetní data vznikají a jak je možné je využít pro kontrolu, řízení a prezentaci podniku. Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy i praktickým využitím metod manažerského účetnictví včetně jeho vztahu k účetnictví finančnímu a daňovému a k oblasti controllingu.

Tutor předmětu Účetnictví: Ing. Libuše Krátká
Sylabus předmětu Účetnictví

E-business

Cílem předmětu E-business je seznámit studenty s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu, vývojem internetového prostředí, jeho specifickými aspekty a faktory, které ovlivňují celkový rozvoj a podporu podnikání současných podnikatelských subjektů na českém trhu.

Video-představení předmětu E-business   
Tutor předmětu E-business: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus předmětu E-business

Plánování IT

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy manažerského plánování v oblasti IT. Účastníci získají znalosti o jednotlivých aspektech IT Managementu v daném segmentu, seznámí se s řízením, metodami vyhodnocování i efektivní optimalizací procesu plánování v prostředí IT. Studenti se seznámí se vztahem globální strategie a informační strategie a jednotlivými fázemi procesu formulace a implementace strategie.

Video-představení předmětu Plánování IT 
Tutor předmětu Plánování IT: Ing. Aleš Háněl, MBA
Sylabus předmětu Plánování IT

3 odborné semináře:

I. Podnikatelský záměr
II. Účetnictví
III. Legislativu

Mám zájem o studium MBA

Získejte titul MBA za cenu 114 500 Kč
  • Diplom vydaný americkou univerzitou
  • Studijní pobyt na Hawaii
  • Výuka v českém jazyce
  • Vysoká kvalita tutorů s manažerskou praxí

Máte otázky ke studiu MBA?

* povinné položky

Kam dál

Časté otázky