Chci studovat

Studium Interactive Online MBA

Jak si vybrat MBA v ČR

Zadejte Váš e-mail a stáhněte si e-book ještě dnes!

Studium Interactive Online MBA

Program MBA (Master of Business Administration) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium MBA časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studium MBA si můžete zvolit v češtině, angličtině nebo slovenštině. Sami si také vybíráte specializaci svého MBA i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

 

ZÍSKEJTE TITUL MBA

za cenu

11 828 Kč / čtvrtletně

10 795 Kč / čtvrtletně

Vyplnit přihlášku
 

* Uvedená cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH při rozložení splátek do dvou let.

SPECIFIKACE PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE MBA:

Délka studia: standardně 1 - 2 roky Zahájení programu: kdykoliv v průběhu roku
Jazyk programu: čeština, slovenština a angličtina nebo kombinace těchto jazyků Doporučujeme pro: absolventy VŠ nebo absolventy SŠ s manažerskou praxí
Forma studia: interactive online Získaný titul: MBA

STRUKTURA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE MBA

Manažerský program Interactive Online MBA se skládá celkem z 12 předmětů. Student absolvuje 6 předmětů základního modulu (předměty jsou shodné pro všechny studenty), 2 předměty zvolené specializace (dle výběru) a 4 předměty z volitelného modulu (dle výběru).

6 předmětů základního modulu:

Management

Management je jedním z významných činitelů, které ovlivňují prosperitu každé organizace. Předmět seznamuje s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje aspekty předmětových oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem předmětu je osvojení si umění řídit. Pozornost je věnována především nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého účastníka. Další část je zaměřena na řízení organizace na všech jejich úrovních. Předmět se zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin, které jsou v současnosti velmi aktuální.

Tutor předmětu: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus předmětu Management

Finance

V rámci předmětu Finance se účastníci seznámí se základy finančního řízení podniku, s nástroji finančního řízení, s měřením a řízením výkonnosti podniku, se základem plánování a rozpočtování a provázaností strategických cílů v plánovacích dokumentech včetně dekompozice strategických cílů do jednotlivých plánovacích dokumentů a motivačních kritérií. Seznámí se s problematikou finančních trhů, s jejich významem pro fungování ekonomiky, jejich segmentací a nástroji, se základními principy rozhodování investora a se základními metodami oceňování vybraných finančních instrumentů. Neoddělitelnou součástí je i řízení pracovního kapitálu.

Sylabus předmětu Finance

Human Resources

Personální práce ve smyslu řízení lidských zdrojů je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného manažera. Lidský kapitál je jedním z nejdůležitějších složek základu podnikání v němž se odráží kvalita s jakou je o tento zdroj pečováno. V rámci předmětu budeme klást důraz na jednotlivé procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se tak o rozbor problematiky procesu výběru zaměstnanců, adaptačního procesu, systému odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systému hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kulturu a etiku organizace, personální audit, personální plánování a personální outsourcing. Absolvent získá základní teoretické a praktické poznatky z těchto jednotlivých personálních procesů, které mu umožní jejich aplikaci do vlastní personální a řídící praxe.

Tutor předmětu Human resources: Zuzana Stehlíková
Sylabus předmětu Human resources

Komunikace

Předmět je založen na kompilaci poznatků z oborů, jejichž společným tématem je efektivní komunikace s veřejností v nejširším slova smyslu. Důraz je kladen především na rozvoj osobnostních předpokladů budoucího i stávajícího manažera. Cílem je zvládnout zásady správné komunikace externí i interní. V segmentu externí komunikace je kladen důraz na pochopení a zvládnutí zásad vyrovnaného vztahu s novináři, a tím i dosažení požadovaného mediálního obrazu, resp. vnímání veřejností.

Video-představení predmětu Komunikace  
Tutor předmětu Komunikace: Mgr. Karel Tejkal, MBA
Sylabus předmětu Komunikace

Marketing

Marketing je důležitou disciplínou rozhodující o úspěchu či neúspěchu společnosti na trhu. Jednotlivé kapitoly tohoto rozsáhlého předmětu, tak jak je vyučován na London International Graduate School, se soustřeďují nejen na nezbytnou sumu teoretických znalostí, silný důraz je kladen i na schopnost praktického provedení marketingových aktivit. Cílem mj. je, aby se absolventi předmětu byli schopni pohybovat a prakticky uplatnit jak v domácím, tak v cizím prostředí jiných kultur.

Video-představení předmětu Marketing 
Tutor předmětu Marketing: Mgr. Evžen Staněk
Sylabus předmětu Marketing

Manažerská etiketa a etika

Cílem předmětu Manažerská etiketa a etika je seznámit účastníky s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem, jejími jednotlivými aspekty a faktory, které ji ovlivňují, se soudobými přístupy a problémy; a rozvíjet etickou citlivost účastníků při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií podnikání na konkrétních případových studiích.

Tutor předmětu Manažerská etiketa: Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Sylabus předmětu Manažerská etiketa a etika

Specializace:

Strategický management

Strategické řízení

Strategické řízení je permanentní proces, při němž se neustále opakují a prolínají fáze strategické analýzy, strategického plánování, implementace strategických záměrů a strategické kontroly. Cílem předmětu je, aby účastníci získali přehled o problematice strategického řízení organizací, pochopili základní principy plánování a řízení, osvojili si postupy a nástroje, které se při strategickém plánování a řízení využívají. Účastníci se seznámí s metodami, jak formulovat východiska, provádět situační analýzy s využitím analytických metod, jak definovat cíle a následně strategii realizovat a kontrolovat.

Video-představení předmétu Strategické řízení 
Tutor předmětu Strategické řízení: Jiří Štegl, MBA
Sylabus předmětu Strategické řízení

Krizové řízení

Cílem předmětu je seznámit účastníky, jaká je činnost a místo krizového managementu při řízení organizace. Jaké jsou kladeny požadavky na krizového manažera, profil a styl práce krizového manažera, manažerské systémy řízení. Analýza rizik a jejich vliv na vznik mimořádných a krizových situací. Organizace preventivních opatření k odvrácení krizové situace. Zásady krizové komunikace, specifika manažerského rozhodování, etický kodex krizového manažera, řízení lidských zdrojů v době krize.

Video-představení předmětu Krizové řízení  
Tutor předmětu Krizové řízení: Jiří Štegl, MBA
Sylabus předmětu Krizové řízení

Účetnictví

Finanční reporting a analýzy

Cílem předmětu Finanční reporting a analýzy je seznámit účastníky se základními principy tvorby a využívání finančního reportingu pro řízení firmy, osvojit si znalost základních dokumentů finančního řízení a porozumět základním nástrojům moderního finančního plánování a finanční analýzy.

Tutor předmětu Finanční reporting a analýzy: Ing. Libuše Krátká
Sylabus předmětu Finanční reporting a analýzy

Manažerské účetnictví

Úloha podnikového účetnictví se stále vyvíjí, a to především k zajištění potřeb managementu a řízení podniku. Aby účetnictví mohlo být efektivně využíváno jako zdroj informací pro řízení a manažerské rozhodování, je třeba, aby manažeři rozuměli základním principům a metodám účetnictví, charakteristice jednotlivých složek aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, postupům, jak účetní data vznikají a jak je možné je využít pro kontrolu, řízení a prezentaci podniku. Cílem předmětu je seznámit účastníky s teoretickými základy i praktickým využitím metod manažerského účetnictví včetně jeho vztahu k účetnictví finančnímu a daňovému a k oblasti controllingu.

Tutor předmětu Manažerské účetnictví: Ing. Libuše Krátká
Sylabus předmětu Manažerské účetnictví

Projektový management

Projektové řízení

Cílem projektového řízení je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu, kterým se rozumí takový sled činností, se kterými v plánovaném čase a s plánovanými náklady bude dosaženo cílů projektu. Projektové řízení důsledně využívá systémového přístupu k řešení problémů, kdy se věci a jevy zvažují ve vzájemných souvislostech. Cílem a obsahem předmětu je seznámit se základními finančními a ekonomickými aspekty projektového řízení. Klíčovým faktorem je ekonomická efektivnost projektu, kterou je možné měřit specifickými metodami.

Video-představení předmětu Projektové řízení 
Tutor předmětu Projektové řízení: Ing. Marek Kittner, MBA
Sylabus předmětu Projektové řízení

Procesní řízení

Procesní přístup k řízení je sada nástrojů a metod, jejichž společnou myšlenkou je podpoření schopnosti firmy udržet nebo zvyšovat svou výkonnost. Mezi primární benefity Procesního řízení patří zvyšování výkonnosti procesů převážně zaměřené na kvalitu, náklady a čas. Mezi sekundární benefity patří vyjasnění odpovědností, hranic mezi procesy a organizačními jednotkami, jasné sdílení informací a efektivní využívání zdrojů. Cílem předmětu je podat účastníkům ucelené informace z této oblasti formou praktických příkladů a ukázek. Účastníci se naučí procesy modelovat, sledovat a měřit jejich výkonnost, analyzovat a následně optimalizovat.

Video-představení předmětu Procesní řízení 
Tutor předmětu Procesní řízení: Ing. Tomáš Jindra
Sylabus předmětu Procesní řízení

HR management

Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Cílem předmětu je seznámit účastníky s úkoly plánování lidských zdrojů. Naučí se znát proces plánování lidských zdrojů, cíle a strategii zabezpečování lidských zdrojů. Dále se naučí sestavovat odhady budoucí potřeby lidských zdrojů a naučí se rozeznávat tvrdé a měkké plánování lidských zdrojů. Cílem je proniknout do strategie rozvoje lidských zdrojů, sestavování plánu rozvoje lidských zdrojů. Účastníci se naučí identifikovat potřeby vzdělávání pracovníků a na jejich základě využívat nejnovější přístupy k rozvoji lidských zdrojů.

Tutor předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Získávání a výběr pracovníků

Cílem předmětu je naučit účastníky znát proces získávání a výběru nových pracovníků v návaznosti na plán lidských zdrojů, systému oslovení nových uchazečů, metody výběru pracovníků. Součástí předmětu je vysvětlení správného plánování přijímacích pohovorů a postup při pohovoru. Dále se účastníci naučí typy přijímacích pohovorů a jejich správné vedení v praxi, využití assessment center pro výběr nových pracovníků, psychologických testů a dalších metod výběru nových pracovníků. Další součástí je vysvětlit význam personálních agentur při výběru nových pracovníků, jejich výhody a nevýhody.

Tutor předmětu Získávání a výběr pracovníků: Ing. Vojtěch Brant
Sylabus předmětu Získávání a výběr pracovníků

Mezinárodní marketing 

Globální marketing

Cílem předmětu je seznámit účastníky se základními principy, specifiky a nástroji globálního marketingu. Účastníci se seznámí s faktory, které ovlivňují rozhodování o volbě vstupu na mezinárodní trhy, jaké existují formy vstupu na zahraniční trhy, jaké jsou vývozní a dovozní aktivity, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálové vstupy na zahraniční trhy a další. Také získají informace o výběru cílových trhů, positioningu v mezinárodním prostředí, seznámí se s jejich specifiky.

Tutor předmětu Globální marketing: RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Sylabus předmětu Globální marketing

Marketingová komunikace

Cílem tohoto předmětu je poskytnout účastníkům ucelený přehled jednotlivých nástrojů marketingové komunikace, zaměří se na jejich funkce, a zejména pak na jejich praktické využití. Účastníci se seznámí s cíly marketingové komunikace, postavením komunikace v marketingové strategii firmy, s tvorbou komunikačního mixu a jejich metodikou. Dále se seznámí s jednotlivými druhy marketingové komunikace, jako je reklama, podpora prodeje, PR, sponzoring, osobní prodej a další. Cílem je přiblížit i hlavní směry vývoje marketingové komunikace.

Tutor předmětu Marketingová komunikace: RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Sylabus předmětu Marketingová komunikace

E-Business 

E-Commerce

Cílem předmětu E-Commerce je seznámit účastníky s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu, vývojem internetového prostředí, jeho specifickými aspekty a faktory, které ovlivňují celkový rozvoj a podporu podnikání současných podnikatelských subjektů na českém trhu.

Video-představení předmětu E-Commerce  
Tutor předmětu E-Commerce: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus předmětu E-Commerce

Internetová komunikace

Cílem předmětu Internetová komunikace je seznámit účastníky s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu a zároveň je cílem rozvíjet technické metodiky a psychologii marketingové komunikace prostřednictvím ověřených technik oslovování trhu v rámci SEO a SEM pro účastníky při rozhodovacích procesech a stanovování kritérií při podpoře podnikání na konkrétních případových studiích.

Video-představení předmětu Internetová komunikace 
Tutor předmětu Internetová komunikace: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus předmětu Internetová komunikace 

Sales management

Strategické řízení prodeje

Řízení prodeje, které se soustředí na pouhé stanovování cílů, nesplňuje svou funkci. Skutečně profesionální manažer prodeje se při vedení prodejního týmu zaměřuje především na řízení prodejních aktivit a udržení a rozvoj potřebných kompetencí. Klíčovými předpoklady pro strategické a efektivní řízení prodejních aktivit je kromě stanovených cílů dále určení prodejní strategie a politiky a funkční systém sledování, měření a hodnocení aktivit. Tomu napomáhají vhodně zvolené standardy a klíčové parametry měření výkonnosti prodeje (KPI). Cílem předmětu je seznámit účastníky s rolí a funkcí Sales Managementu ve společnosti. Účastníci získají informace, jak sestavit a realizovat prodejní plány, řídit prodej a dosahovat stanovené cíle prodeje. Dále se seznámí s prodejními technikami, strategiemi a organizací prodeje. Nedílnou součástí tohoto předmětu je také seznámení se styly vedení prodejních týmů, řízení, vedení a motivace týmu prodejců, koučování, delegování, role a úkoly Sales Managera.

Video-představení předmětu Strategické řízení prodeje 
Tutor předmětu Strategické řízení prodeje: Bc. Petr Joukl
Sylabus předmětu Strategické řízení prodeje

Key Account Management

Jedním z klíčových faktorů udržení dobrých obchodních výsledků firmy je udržení a rozvoj vztahů s nejdůležitějšími zákazníky. Práce s klíčovými zákazníky je významnou činností ve většině firem na trhu. Jednání se zákazníky je vzhledem k vysoce konkurenčnímu prostředí stále náročnější. Tomuto tématu se věnuje předmět Key Account Management. Cílem předmětu je, aby si účastníci uvědomili roli a postavení Key Account Managera ve firmě a všechny oblasti, které musí dobře ovládat, aby byl úspěšný. Účastníci se seznámí s pojmy jako je identifikace potřeb zákazníka, budování loajality, péče o klíčového zákazníka, vyjednávání, rozvoj obchodu, řízení času a další.

Video-představení předmětu Key Account Management  
Tutor předmětu Key Account Management: Bc. Petr Joukl
Sylabus předmětu Key Account Management

Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchodní jednání

Cílem předmětu Mezinárodní obchodní jednání je seznámit účastníky se základními pojmy a podmínkami při uzavírání mezinárodních obchodních dohod a smluv, faktory ovlivňujícími úspěšnost mezinárodních obchodních jednání, základy obchodní etiky při uzavírání a naplňování mezinárodních obchodních smluv.

Tutor předmětu Mezinárodní obchodní jednání: Ing. Petr Makovský, MBA
Sylabus předmětu Mezinárodní obchodní jednání

Mezinárodní obchodní vztahy

Cílem předmětu Mezinárodní obchodní vztahy je seznámit účastníky s aktuálními trendy ve vývoji mezinárodního obchodu, s aspekty, které tento vývoj nejvíce ovlivňují, dále se zapojením České republiky do mezinárodního obchodu včetně členství ve WTO, se základními tématy v oblasti mezinárodního obchodu jako např. financování exportu a importu, pojištění rizik, vliv pohybu měnových kurzů, celní záležitosti, logistika atd.

Tutor předmětu Mezinárodní obchodní vztahy: Ing. Petr Makovský, MBA
Sylabus předmětu Mezinárodní obchodní vztahy

IT management

Plánování IT strategie

Cílem předmětu je seznámit účastníky se základními pojmy manažerského plánování v oblasti IT. Účastníci získají znalosti o jednotlivých aspektech IT Managementu v daném segmentu, seznámí se s řízením, metodami vyhodnocování i efektivní optimalizací procesu plánování v prostředí IT. Účastníci se seznámí se vztahem globální strategie a informační strategie a jednotlivými fázemi procesu formulace a implementace strategie.

Video-představení předmětu Plánování IT strategie 
Tutor předmětu Plánování IT strategie: Ing. Aleš Háněl, MBA
Sylabus předmětu Plánování IT strategie

IT infrastruktura

Cílem předmětu je seznámit účastníky se základními pojmy definování a naplňování strategie v oblasti IT infrastruktury. Účastníci získají znalosti o jednotlivých složkách IT. Seznámí se s metodami jejich vyhodnocování i s efektivní optimalizací celého procesu aplikace podnikové informatiky Účastníci se dále seznámí s pojmy, jako jsou: outsourcing, CRM, ERP, HW prostředky.

Video-představení předmětu IT infrastruktura 
Tutor předmětu IT infrastruktura: Ing. Aleš Háněl, MBA
Sylabus předmětu IT infrastruktura

Finanční management

Risk management

Cílem předmětu je seznámit účastníky se základními pojmy řízení finančních a nefinančních rizik ve finančních i v nefinančních firmách. Účastník získá přehled o jednotlivých druzích rizik, která firma obvykle podstupuje, seznámí se s řízením, metodami měření a regulací finančních rizik. Dále se seznámí s pojmy jako je úvěrové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálové přiměřenosti, s podstatou a složkami tržního rizika, s operačním rizikem a úvěrovou analýzou.

Tutor předmětu Risk management: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Risk management

Finanční trhy a investování

Cílem předmětu je seznámit účastníky s principem a fungováním finančních trhů, problematikou cenných papírů a jejich obchodováním. Dále se účastníci seznámí s klasifikací finančních trhů, obchody na finančních trzích a operacemi na finančních trzích. Účastníci získají informace o trhu akcií a trhu obligací, peněžních a kapitálových trzích, burzách a OTC trzích. Seznámí se s pojmy jako je riziko, určení cen, návratnost, efektivnost finančních trhů a další.

Tutor předmětu Risk management: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Finanční trhy a investování

Cestovní ruch a letecká doprava 

Management cestovního ruchu 

Cílem předmětu Management cestovního ruchu je seznámit studenty se základními definicemi cestovního ruchu, jeho vývojem a významným přínosem pro ekonomiku jednotlivých zemí. Dále poukázat na nezastupitelné ekonomické funkce cestovního ruchu, význam rozdělení cestovního ruchu na domácí a mezinárodní. Zároveň pojednání o zřizování podniků cestovního ruchu v České republice a legislativním rámci pro podnikání cestovních kanceláří a agentur (včetně legislativní úpravy vztahů cestovních kanceláří a agentur vůči spotřebitelům).

Dalším cílem předmětu je analýza faktorů, ovlivňujících cestovní ruch ve světě. Studium usnadní studentům seznámit se s úspěšným vedením (systémem managementu) cestovních kanceláří, plánováním jejich činnosti a organizaci cestovního ruchu v České republice, managementem lidských zdrojů v cestovním ruchu a procesním přístupem marketingových aktivit v cestovních kancelářích (marketing služeb, marketing cestovního ruchu, marketingový mix cestovního ruchu a jeho charakteristika).

Video-představení předmětu Management cestovního ruchu 
Tutor předmětu Management cestovního ruchu: JUDr. Josef Šesták

Sylabus předmětu Management cestovního ruchu

Civilní letecká doprava 

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou civilního letectví, postavením letecké dopravy ve světě a v České republice, vymezením pojmu „Letecký dopravce“ a další problematikou civilní letecké dopravy. V rámci předmětu se studenti seznámí s vývojem letecké dopravy od striktně centralizované (regulované) až po postupný proces decentralizace (deregulace), počínající již v osmdesátých letech 20. století s důrazem na nezastupitelnou úlohu této deregulace na další rozvoj letecké dopravy až do současnosti, včetně jejího vlivu na činnost klasických leteckých dopravců, na vznik nízkonákladových leteckých společností a tím i na rozvoj mezinárodního cestovního ruchu.

Video-představení předmětu Civilní letecká doprava 
Tutor předmětu Civilní letecká doprava: JUDr. Josef Šesták

Sylabus předmětu Civilní letecká doprava

Právo 

Pracovní právo 

Cílem předmětu Pracovní právo je seznámit účastníky s problematikou pracovněprávních vztahů, vysvětlení pojmu pracovní právo, jeho obsah, členění a prameny, právní vztahy a právní skutečnosti. Dále se seznámí se specifiky pracovní smlouvy a pracovního poměru - vznik, změna i ukončení. Účastníci získají informace o pracovní době, odměňování, odpovědnost zaměstnance i zaměstnavatele za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kolektivní pracovní právo, kolektivní smlouva a další.Pracovní právo

Video-představení předmětu Pracovní právo  
Tutor předmětu Pracovní právo: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus předmětu Pracovní právo

Občansko-obchodní právo

Hlavní náplní předmětu je oblast soukromého práva se zaměřením na občanskoprávní a obchodní problematiku. Konkrétními obory pak jsou občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo a práva průmyslového a duševního vlastnictví. Obsahově je předmět zaměřen na platnou právní úpravu v ČR pro oblast civilního práva a jejich aplikace. Cílem předmětu je seznámení studentů s hlavní problematikou a vazbami v uvedených právních oborech se zaměřením na praktickou aplikaci v profesním životě studentů.

Tutor předmětu Občansko-obchodní právo: JUDr. Lucie Marelová
Sylabus předmětu Občansko-ochodní právo

Logistika

Distribuční logistika

V rámci předmětu Distribuční logistika se studenti seznámí se základními pojmy v oblasti logistiky a dále předmětem, obsahem a cílem logistiky a také klíčovými logistickými činnostmi. Předmět je dále zaměřen na užší pojetí logistiky – distribuční logistiku. Logistika distribuce v sobě zahrnuje činnosti související s dopravou, skladováním a manipulací.

Smyslem správného nastavení distribučních činností je dosáhnout dobré dostupnosti zboží anebo služby pro zákazníka. Jedná se o koncovou část celkového logistického řetězu, který může podstatnou měrou ovlivnit potřebnou úroveň zákaznického servisu. Cílem úspěšné distribuce může být dostupnost zboží anebo služby v určité geografické oblasti, rychlost dodání zboží zákazníkovi, zabezpečení speciálních podmínek přepravy, kompletace s jiným zbožím anebo vytvoření předsezonní zásoby v závislosti na druhu distribuovaného zboží.

Tutor předmětu Distribuční logistika: Mgr. Bibiána Bátovská, MBA
Sylabus předmětu Distribuční logistika

Integrální logistika

V rámci předmětu Integrální logistika se studenti seznámí se širším pojetím pojmu logistiky, který je spjatý se všemi aspekty materiálového toku jak v podniku, tak i mezi podniky. Výraznou složkou materiálového toku je plánování a řízení výroby, plánování, resp. předpověď poptávky, řízení prodeje a celá problematika nákupu. Takto pojatá logistika integruje všechny funkce plánování a řízení materiálového toku, a proto je označována jako Integrální logistika.

Dále se studenti zaměří na logistiku nákupu a řízení stavu zásob. Cílem bude seznámit studenty se strategickými a operativními činnostmi firemního nákupu a metodami řízení stavu zásob, analýzou portfolia nákupních položek a způsoby hodnocení dodavatelů. Znalost úspěšných činností firemního nákupu dává předpoklad ekonomicky výhodného zajištění vstupů do podnikových procesů. Orientace ve strategických a operativních činnostech umožňuje optimálně řídit nákupní procesy podniku. Znalost metod analýzy položek umožňuje správné zařazení položky do odpovídající skupiny z hlediska její důležitosti, početnosti potřeb a dodavatelských specifik. Dobrá znalost metod řízení stavu zásob umožňuje snižovat kapitálové vázání prostředků. Ovládání metodik hodnocení dodavatelů dává předpoklady pro efektivní práci s dodavateli a hledání řešení pro výhodný způsob vzájemné spolupráce. Důležitou oblastí je taktéž umístění bodu rozpojení objednávkou zákazníka v logistickém řetězci.

Tutor předmětu Integrální logistika: Mgr. Bibiána Bátovská, MBA
Sylabus předmětu Integrální logistika

Environmentální management

Ochrana životního prostředí

Cílem předmětu Ochrana životního prostředí je poskytnout studentům základní poznatky o složkách životního prostředí, zejména půdě, vodě, ovzduší a environmentální politice. Dále se studenti seznámí s významem monitoringu životního prostředí. Důraz je kladen na péči o životní prostředí, zachování či zlepšení kvality životního prostředí s ohledem na všechny organismy včetně člověka. V rámci předmětu se studenti naučí důležitosti dodržování zásad udržitelného rozvoje.
Tutor předmětu Ochrana životního prostředí: Ing. Ivan Adásek Dr.h.c.
Sylabus předmětu Ochrana životního prostředí

Globální změny klimatu

Hlavní náplní předmětu je oblast soukromého práva se zaměřením na občanskoprávní a obchodní problematiku. Konkrétními obory pak jsou občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo a práva průmyslového a duševního vlastnictví. Obsahově je předmět zaměřen na platnou právní úpravu v ČR pro oblast civilního práva a jejich aplikace. Cílem předmětu je seznámení studentů s hlavní problematikou a vazbami v uvedených právních oborech se zaměřením na praktickou aplikaci v profesním životě studentů.

Tutor předmětu Globální změny klimatu: Mgr. Jozef Pecho
Sylabus předmětu Globální změny klimatu

Řízení obchodu s realitami

Obchod s nemovitostmi

Předmět Obchod s nemovitostmi má studentům pomoci získat znalosti v oblasti realitního trhu. Jednotlivé kapitoly tohoto předmětu, tak jak je vyučován na LIGS University, se soustřeďují nejen na nezbytnou sumu teoretických znalostí, ale klade především silný důraz na schopnost praktického provedení z oblasti realitního trhu. Cílem předmětu je teoretická a praktická orientace v této složité oblasti.
Tutor předmětu Obchod s nemovitostmi: Jan Píbil, MBA
Sylabus předmětu Obchod s nemovitostmi

Realitní trh

Předmět Realitní trh má pomoci studentům získat znalosti v oblasti realitního trhu, jeho nastavení, principů a fungování. Posluchač by měl umět využít jeho potenciál i ke svým osobním zájmům. Jednotlivé kapitoly tohoto předmětu, tak jak je vyučován na LIGS University, se soustřeďují nejenom na nezbytnou sumu teoretických znalostí, ale taktéž klade důraz na praktické využití, zpracování informací a orientaci v realitní problematice. Cílem předmětu je pochopení fungování realitního trhu a využití jeho příležitostí.

Tutor předmětu Realitní trh: Jan Píbil, MBA
Sylabus předmětu Realitní trh

Rozvoj podnikání

Inovativní business modely 

Business model vaší firmy či organizace je nástroj, který vám pomůže pochopit, jakou hodnotu dodáváte vašim zákazníkům a jakou hodnotu to naopak přináší vám. Také vám umožní přemýšlet nad opatřeními, která zajistí dlouhodobou udržitelnost firmy, neboli jak hodnotu pro zákazníka neustále inovovat – učit se. Na to, jaký konkrétní postup a způsob vizualizace zvolit v podmínkách vaší firmy, neexistuje žádný jasný postup. Důležité je zejména pochopení modelu (neboli strategie firmy) těmi, kteří se neúčastnili jeho vytváření. Proto se dnes volí hlavně takové modely, které jsou vizuálně srozumitelné, ukazují jasné souvislosti a jsou stručné, tedy ideálně se vejdou na 1 list papíru.
Tutor předmětu Inovativní business modely: Michal Henych, MBA
Sylabus předmětu Inovativní business modely

Občansko-obchodní právo

Hlavní náplní předmětu je oblast soukromého práva se zaměřením na občanskoprávní a obchodní problematiku. Konkrétními obory pak jsou občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo a práva průmyslového a duševního vlastnictví. Obsahově je předmět zaměřen na platnou právní úpravu v ČR pro oblast civilního práva a jejich aplikace. Cílem předmětu je seznámení studentů s hlavní problematikou a vazbami v uvedených právních oborech se zaměřením na praktickou aplikaci v profesním životě studentů.

Tutor předmětu Občansko-obchodní právo: JUDr. Lucie Marelová
Sylabus předmětu Občansko-ochodní právo

Volitelný modul:

Strategické řízení

Strategické řízení je permanentní proces, při němž se neustále opakují a prolínají fáze strategické analýzy, strategického plánování, implementace strategických záměrů a strategické kontroly. Cílem předmětu je, aby účastníci získali přehled o problematice strategického řízení organizací, pochopili základní principy plánování a řízení, osvojili si postupy a nástroje, které se při strategickém plánování a řízení využívají. Účastníci se seznámí s metodami, jak formulovat východiska, provádět situační analýzy s využitím analytických metod, jak definovat cíle a následně strategii realizovat a kontrolovat.

Video-představení předmétu Strategické řízení 
Tutor předmětu Strategické řízení: Jiří Štegl, MBA
Sylabus předmětu Strategické řízení

Krizové řízení

Cílem předmětu je seznámit účastníky, jaká je činnost a místo krizového managementu při řízení organizace. Jaké jsou kladeny požadavky na krizového manažera, profil a styl práce krizového manažera, manažerské systémy řízení. Analýza rizik a jejich vliv na vznik mimořádných a krizových situací. Organizace preventivních opatření k odvrácení krizové situace. Zásady krizové komunikace, specifika manažerského rozhodování, etický kodex krizového manažera, řízení lidských zdrojů v době krize.

Video-představení předmětu Krizové řízení 
Tutor předmětu Krizové řízení: Jiří Štegl, MBA
Sylabus předmětu Krizové řízení

Projektové řízení

Cílem projektového řízení je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu, kterým se rozumí takový sled činností, se kterými v plánovaném čase a s plánovanými náklady bude dosaženo cílů projektu. Projektové řízení důsledně využívá systémového přístupu k řešení problémů, kdy se věci a jevy zvažují ve vzájemných souvislostech. Cílem a obsahem předmětu je seznámit se základními finančními a ekonomickými aspekty projektového řízení. Klíčovým faktorem je ekonomická efektivnost projektu, kterou je možné měřit specifickými metodami.

Video-představení předmětu Projektové řízení 
Tutor předmětu Projektové řízení: Ing. Marek Kittner, MBA
Sylabus předmětu Projektové řízení

Procesní řízení

Procesní přístup k řízení je sada nástrojů a metod, jejichž společnou myšlenkou je podpoření schopnosti firmy udržet nebo zvyšovat svou výkonnost. Mezi primární benefity Procesního řízení patří zvyšování výkonnosti procesů převážně zaměřené na kvalitu, náklady a čas. Mezi sekundární benefity patří vyjasnění odpovědností, hranic mezi procesy a organizačními jednotkami, jasné sdílení informací a efektivní využívání zdrojů. Cílem předmětu je podat účastníkům ucelené informace z této oblasti formou praktických příkladů a ukázek. Účastníci se naučí procesy modelovat, sledovat a měřit jejich výkonnost, analyzovat a následně optimalizovat.

Video-představení předmětu Procesní řízení 
Tutor předmětu Procesní řízení: Ing. Tomáš Jindra
Sylabus předmětu Procesní řízení

Globální marketing

Cílem předmětu je seznámit účastníky se základními principy, specifiky a nástroji globálního marketingu. Účastníci se seznámí s faktory, které ovlivňují rozhodování o volbě vstupu na mezinárodní trhy, jaké existují formy vstupu na zahraniční trhy, jaké jsou vývozní a dovozní aktivity, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálové vstupy na zahraniční trhy a další. Také získají informace o výběru cílových trhů, positioningu v mezinárodním prostředí, seznámí se s jejich specifiky.

Tutor předmětu Globální marketing: RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Sylabus předmětu Globální marketing

Marketingová komunikace

Cílem tohoto předmětu je poskytnout účastníkům ucelený přehled jednotlivých nástrojů marketingové komunikace, zaměří se na jejich funkce, a zejména pak na jejich praktické využití. Účastníci se seznámí s cíly marketingové komunikace, postavením komunikace v marketingové strategii firmy, s tvorbou komunikačního mixu a jejich metodikou. Dále se seznámí s jednotlivými druhy marketingové komunikace, jako je reklama, podpora prodeje, PR, sponzoring, osobní prodej a další. Cílem je přiblížit i hlavní směry vývoje marketingové komunikace.

Tutor předmětu Marketingová komunikace: RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Sylabus předmětu Marketingová komunikace

Strategické řízení prodeje

Řízení prodeje, které se soustředí na pouhé stanovování cílů, nesplňuje svou funkci. Skutečně profesionální manažer prodeje se při vedení prodejního týmu zaměřuje především na řízení prodejních aktivit a udržení a rozvoj potřebných kompetencí. Klíčovými předpoklady pro strategické a efektivní řízení prodejních aktivit je kromě stanovených cílů dále určení prodejní strategie a politiky a funkční systém sledování, měření a hodnocení aktivit. Tomu napomáhají vhodně zvolené standardy a klíčové parametry měření výkonnosti prodeje (KPI). Cílem předmětu je seznámit účastníky s rolí a funkcí Sales Managementu ve společnosti. Účastníci získají informace, jak sestavit a realizovat prodejní plány, řídit prodej a dosahovat stanovené cíle prodeje. Dále se seznámí s prodejními technikami, strategiemi a organizací prodeje. Nedílnou součástí tohoto předmětu je také seznámení se styly vedení prodejních týmů, řízení, vedení a motivace týmu prodejců, koučování, delegování, role a úkoly Sales Managera.

Video-představení předmětu Strategické řízení prodeje 
Tutor předmětu Strategické řízení prodeje: Bc. Petr Joukl
Sylabus předmětu Strategické řízení prodeje

Key Account Management

Jedním z klíčových faktorů udržení dobrých obchodních výsledků firmy je udržení a rozvoj vztahů s nejdůležitějšími zákazníky. Práce s klíčovými zákazníky je významnou činností ve většině firem na trhu. Jednání se zákazníky je vzhledem k vysoce konkurenčnímu prostředí stále náročnější. Tomuto tématu se věnuje předmět Key Account Management. Cílem předmětu je, aby si účastníci uvědomili roli a postavení Key Account Managera ve firmě a všechny oblasti, které musí dobře ovládat, aby byl úspěšný. Účastníci se seznámí s pojmy jako je identifikace potřeb zákazníka, budování loajality, péče o klíčového zákazníka, vyjednávání, rozvoj obchodu, řízení času a další.

Video-představení předmětu Key Account Management  
Tutor předmětu Key Account Management: Bc. Petr Joukl
Sylabus předmětu Key Account Management

Risk management

Cílem předmětu je seznámit účastníky se základními pojmy řízení finančních a nefinančních rizik ve finančních i v nefinančních firmách. Účastník získá přehled o jednotlivých druzích rizik, která firma obvykle podstupuje, seznámí se s řízením, metodami měření a regulací finančních rizik. Dále se seznámí s pojmy jako je úvěrové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálové přiměřenosti, s podstatou a složkami tržního rizika, s operačním rizikem a úvěrovou analýzou.

Tutor předmětu Risk management: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Risk management

Finanční trhy a investování

Cílem předmětu je seznámit účastníky s principem a fungováním finančních trhů, problematikou cenných papírů a jejich obchodováním. Dále se účastníci seznámí s klasifikací finančních trhů, obchody na finančních trzích a operacemi na finančních trzích. Účastníci získají informace o trhu akcií a trhu obligací, peněžních a kapitálových trzích, burzách a OTC trzích. Seznámí se s pojmy jako je riziko, určení cen, návratnost, efektivnost finančních trhů a další.

Tutor předmětu Finanční trhy a investování: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Finanční trhy a investování

Finanční reporting a analýzy

Cílem předmětu Finanční reporting a analýzy je seznámit účastníky se základními principy tvorby a využívání finančního reportingu pro řízení firmy, osvojit si znalost základních dokumentů finančního řízení a porozumět základním nástrojům moderního finančního plánování a finanční analýzy.

Tutor předmětu Finanční reporting a analýzy: Ing. Libuše Krátká
Sylabus předmětu Finanční reporting a analýzy

Manažerské účetnictví

Úloha podnikového účetnictví se stále vyvíjí, a to především k zajištění potřeb managementu a řízení podniku. Aby účetnictví mohlo být efektivně využíváno jako zdroj informací pro řízení a manažerské rozhodování, je třeba, aby manažeři rozuměli základním principům a metodám účetnictví, charakteristice jednotlivých složek aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, postupům, jak účetní data vznikají a jak je možné je využít pro kontrolu, řízení a prezentaci podniku.

Cílem předmětu je seznámit účastníky s teoretickými základy i praktickým využitím metod manažerského účetnictví včetně jeho vztahu k účetnictví finančnímu a daňovému a k oblasti controllingu.

Tutor předmětu Manažerské účetnictví: Ing. Libuše Krátká
Sylabus předmětu Manažerské účetnictví

Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Cílem předmětu je seznámit účastníky s úkoly plánování lidských zdrojů. Naučí se znát proces plánování lidských zdrojů, cíle a strategii zabezpečování lidských zdrojů. Dále se naučí sestavovat odhady budoucí potřeby lidských zdrojů a naučí se rozeznávat tvrdé a měkké plánování lidských zdrojů. Cílem je proniknout do strategie rozvoje lidských zdrojů, sestavování plánu rozvoje lidských zdrojů. Účastníci se naučí identifikovat potřeby vzdělávání pracovníků a na jejich základě využívat nejnovější přístupy k rozvoji lidských zdrojů.

Tutor předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Získávání a výběr pracovníků

Cílem předmětu je naučit účastníky znát proces získávání a výběru nových pracovníků v návaznosti na plán lidských zdrojů, systému oslovení nových uchazečů, metody výběru pracovníků. Součástí předmětu je vysvětlení správného plánování přijímacích pohovorů a postup při pohovoru. Dále se účastníci naučí typy přijímacích pohovorů a jejich správné vedení v praxi, využití assessment center pro výběr nových pracovníků, psychologických testů a dalších metod výběru nových pracovníků. Další součástí je vysvětlit význam personálních agentur při výběru nových pracovníků, jejich výhody a nevýhody.

Tutor předmětu Získávání a výběr pracovníků: Ing. Vojtěch Brant
Sylabus předmětu Získávání a výběr pracovníků

Mezinárodní obchodní jednání

Cílem předmětu Mezinárodní obchodní jednání je seznámit účastníky se základními pojmy a podmínkami při uzavírání mezinárodních obchodních dohod a smluv, faktory ovlivňujícími úspěšnost mezinárodních obchodních jednání, základy obchodní etiky při uzavírání a naplňování mezinárodních obchodních smluv.

Tutor předmětu Mezinárodní obchodní jednání: Ing. Petr Makovský, MBA
Sylabus předmětu Mezinárodní obchodní jednání

Mezinárodní obchodní vztahy

Cílem předmětu Mezinárodní obchodní vztahy je seznámit účastníky s aktuálními trendy ve vývoji mezinárodního obchodu, s aspekty, které tento vývoj nejvíce ovlivňují, dále se zapojením České republiky do mezinárodního obchodu včetně členství ve WTO, se základními tématy v oblasti mezinárodního obchodu jako např. financování exportu a importu, pojištění rizik, vliv pohybu měnových kurzů, celní záležitosti, logistika atd.

Tutor předmětu Mezinárodní obchodní vztahyí: Ing. Petr Makovský, MBA
Sylabus předmětu Mezinárodní obchodní vztahy

Plánování IT strategie

Cílem předmětu je seznámit účastníky se základními pojmy manažerského plánování v oblasti IT. Účastníci získají znalosti o jednotlivých aspektech IT Managementu v daném segmentu, seznámí se s řízením, metodami vyhodnocování i efektivní optimalizací procesu plánování v prostředí IT. Účastníci se seznámí se vztahem globální strategie a informační strategie a jednotlivými fázemi procesu formulace a implementace strategie.

Video-představení předmětu Plánování IT strategie 
Tutor předmětu Plánování IT strategie: Ing. Aleš Háněl, MBA
Sylabus předmětu Plánování IT strategie

IT infrastruktura

Cílem předmětu je seznámit účastníky se základními pojmy definování a naplňování strategie v oblasti IT infrastruktury. Účastníci získají znalosti o jednotlivých složkách IT. Seznámí se s metodami jejich vyhodnocování i s efektivní optimalizací celého procesu aplikace podnikové informatiky Účastníci se dále seznámí s pojmy, jako jsou: outsourcing, CRM, ERP, HW prostředky.

Video-představení předmětu IT infrastruktura 
Tutor předmětu IT infrastruktura: Ing. Aleš Háněl, MBA
Sylabus předmětu IT infrastruktura

E-commerce

Cílem předmětu E-Commerce je seznámit účastníky s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu, vývojem internetového prostředí, jeho specifickými aspekty a faktory, které ovlivňují celkový rozvoj a podporu podnikání současných podnikatelských subjektů na českém trhu.

Video-představení předmětu E-commerce  
Tutor předmětu E-commerce: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus předmětu E-commerce

Internetová komunikace

Cílem předmětu Internetová komunikace je seznámit účastníky s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu a zároveň je cílem rozvíjet technické metodiky a psychologii marketingové komunikace prostřednictvím ověřených technik oslovování trhu v rámci SEO a SEM pro účastníky při rozhodovacích procesech a stanovování kritérií při podpoře podnikání na konkrétních případových studiích.

Video-představení předmětu Internetová komunikace 
Tutor předmětu Internetová komunikace: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus předmětu Internetová komunikace

Management cestovního ruchu

Cílem předmětu Management cestovního ruchu je seznámit studenty se základními definicemi cestovního ruchu, jeho vývojem a významným přínosem pro ekonomiku jednotlivých zemí. Dále poukázat na nezastupitelné ekonomické funkce cestovního ruchu, význam rozdělení cestovního ruchu na domácí a mezinárodní. Zároveň pojednání o zřizování podniků cestovního ruchu v České republice a legislativním rámci pro podnikání cestovních kanceláří a agentur (včetně legislativní úpravy vztahů cestovních kanceláří a agentur vůči spotřebitelům).

Dalším cílem předmětu je analýza faktorů, ovlivňujících cestovní ruch ve světě. Studium usnadní studentům seznámit se s úspěšným vedením (systémem managementu) cestovních kanceláří, plánováním jejich činnosti a organizaci cestovního ruchu v České republice, managementem lidských zdrojů v cestovním ruchu a procesním přístupem marketingových aktivit v cestovních kancelářích (marketing služeb, marketing cestovního ruchu, marketingový mix cestovního ruchu a jeho charakteristika).

Video-představení předmětu Management cestovního ruchu
Tutor předmětu Management cestovního ruchu: JUDr. Josef Šesták
Sylabus předmětu Management cestovního ruchu

Civilní letecká doprava

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou civilního letectví, postavením letecké dopravy ve světě a v České republice, vymezením pojmu „Letecký dopravce“ a další problematikou civilní letecké dopravy. V rámci předmětu se studenti seznámí s vývojem letecké dopravy od striktně centralizované (regulované) až po postupný proces decentralizace (deregulace), počínající již v osmdesátých letech 20. století s důrazem na nezastupitelnou úlohu této deregulace na další rozvoj letecké dopravy až do současnosti, včetně jejího vlivu na činnost klasických leteckých dopravců, na vznik nízkonákladových leteckých společností a tím i na rozvoj mezinárodního cestovního ruchu.

Video-představení předmětu Civilní letecká doprava
Tutor předmětu Management cestovního ruchu: JUDr. Josef Šesták
Sylabus předmětu Civilní letecká doprava

Pracovní právo

Cílem předmětu Pracovní právo je seznámit účastníky s problematikou pracovněprávních vztahů, vysvětlení pojmu pracovní právo, jeho obsah, členění a prameny, právní vztahy a právní skutečnosti. Dále se seznámí se specifiky pracovní smlouvy a pracovního poměru - vznik, změna i ukončení. Účastníci získají informace o pracovní době, odměňování, odpovědnost zaměstnance i zaměstnavatele za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kolektivní pracovní právo, kolektivní smlouva a další.Pracovní právo.

Video-představení předmětu Pracovní právo
Tutor předmětu Pracovní právo: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus předmětu Pracovní právo

Občansko-obchodní právo

Hlavní náplní předmětu je oblast soukromého práva se zaměřením na občanskoprávní a obchodní problematiku. Konkrétními obory pak jsou občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo a práva průmyslového a duševního vlastnictví. Obsahově je předmět zaměřen na platnou právní úpravu v ČR pro oblast civilního práva a jejich aplikace. Cílem předmětu je seznámení studentů s hlavní problematikou a vazbami v uvedených právních oborech se zaměřením na praktickou aplikaci v profesním životě studentů.

Tutor předmětu Občansko-obchodní právo: JUDr. Lucie Marelová
Sylabus předmětu Občansko-ochodní právo

Ochrana životního prostředí

Cílem předmětu Ochrana životního prostředí je poskytnout studentům základní poznatky o složkách životního prostředí, zejména půdě, vodě, ovzduší a environmentální politice. Dále se studenti seznámí s významem monitoringu životního prostředí. Důraz je kladen na péči o životní prostředí, zachování či zlepšení kvality životního prostředí s ohledem na všechny organismy včetně člověka. V rámci předmětu se studenti naučí důležitosti dodržování zásad udržitelného rozvoje.

Tutor předmětu Ochrana životního prostředí: Ing. Ivan Adásek Dr.h.c.
Sylabus předmětu Ochrana životního prostředí

Globální změny klimatu

Hlavní náplní předmětu je oblast soukromého práva se zaměřením na občanskoprávní a obchodní problematiku. Konkrétními obory pak jsou občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo a práva průmyslového a duševního vlastnictví. Obsahově je předmět zaměřen na platnou právní úpravu v ČR pro oblast civilního práva a jejich aplikace. Cílem předmětu je seznámení studentů s hlavní problematikou a vazbami v uvedených právních oborech se zaměřením na praktickou aplikaci v profesním životě studentů.

Tutor předmětu Globální změny klimatu: Mgr. Jozef Pecho
Sylabus předmětu Globální změny klimatu

Distribuční logistika

V rámci předmětu Distribuční logistika se studenti seznámí se základními pojmy v oblasti logistiky a dále předmětem, obsahem a cílem logistiky a také klíčovými logistickými činnostmi. Předmět je dále zaměřen na užší pojetí logistiky – distribuční logistiku. Logistika distribuce v sobě zahrnuje činnosti související s dopravou, skladováním a manipulací.

Smyslem správného nastavení distribučních činností je dosáhnout dobré dostupnosti zboží anebo služby pro zákazníka. Jedná se o koncovou část celkového logistického řetězu, který může podstatnou měrou ovlivnit potřebnou úroveň zákaznického servisu. Cílem úspěšné distribuce může být dostupnost zboží anebo služby v určité geografické oblasti, rychlost dodání zboží zákazníkovi, zabezpečení speciálních podmínek přepravy, kompletace s jiným zbožím anebo vytvoření předsezonní zásoby v závislosti na druhu distribuovaného zboží.

Tutor předmětu Distribuční logistika: Mgr. Bibiána Bátovská, MBA
Sylabus předmětu Distribuční logistika
Integrální logistika

V rámci předmětu Integrální logistika se studenti seznámí se širším pojetím pojmu logistiky, který je spjatý se všemi aspekty materiálového toku jak v podniku, tak i mezi podniky. Výraznou složkou materiálového toku je plánování a řízení výroby, plánování, resp. předpověď poptávky, řízení prodeje a celá problematika nákupu. Takto pojatá logistika integruje všechny funkce plánování a řízení materiálového toku, a proto je označována jako Integrální logistika.

Dále se studenti zaměří na logistiku nákupu a řízení stavu zásob. Cílem bude seznámit studenty se strategickými a operativními činnostmi firemního nákupu a metodami řízení stavu zásob, analýzou portfolia nákupních položek a způsoby hodnocení dodavatelů. Znalost úspěšných činností firemního nákupu dává předpoklad ekonomicky výhodného zajištění vstupů do podnikových procesů. Orientace ve strategických a operativních činnostech umožňuje optimálně řídit nákupní procesy podniku. Znalost metod analýzy položek umožňuje správné zařazení položky do odpovídající skupiny z hlediska její důležitosti, početnosti potřeb a dodavatelských specifik. Dobrá znalost metod řízení stavu zásob umožňuje snižovat kapitálové vázání prostředků. Ovládání metodik hodnocení dodavatelů dává předpoklady pro efektivní práci s dodavateli a hledání řešení pro výhodný způsob vzájemné spolupráce. Důležitou oblastí je taktéž umístění bodu rozpojení objednávkou zákazníka v logistickém řetězci.

Tutor předmětu Integrální logistika: Mgr. Bibiána Bátovská, MBA
Sylabus předmětu Integrální logistika

Obchod s nemovitostmi

Předmět Obchod s nemovitostmi má studentům pomoci získat znalosti v oblasti realitního trhu. Jednotlivé kapitoly tohoto předmětu, tak jak je vyučován na LIGS University, se soustřeďují nejen na nezbytnou sumu teoretických znalostí, ale klade především silný důraz na schopnost praktického provedení z oblasti realitního trhu. Cílem předmětu je teoretická a praktická orientace v této složité oblasti.

Tutor předmětu Obchod s nemovitostmi: Jan Píbil, MBA
Sylabus předmětu Obchod s nemovitostmi
Realitní trh

Předmět Realitní trh má pomoci studentům získat znalosti v oblasti realitního trhu, jeho nastavení, principů a fungování. Posluchač by měl umět využít jeho potenciál i ke svým osobním zájmům. Jednotlivé kapitoly tohoto předmětu, tak jak je vyučován na LIGS University, se soustřeďují nejenom na nezbytnou sumu teoretických znalostí, ale taktéž klade důraz na praktické využití, zpracování informací a orientaci v realitní problematice. Cílem předmětu je pochopení fungování realitního trhu a využití jeho příležitostí.

Tutor předmětu Realitní trh: Jan Píbil, MBA
Sylabus předmětu Realitní trh
Inovativní business modely

Business model vaší firmy či organizace je nástroj, který vám pomůže pochopit, jakou hodnotu dodáváte vašim zákazníkům a jakou hodnotu to naopak přináší vám. Také vám umožní přemýšlet nad opatřeními, která zajistí dlouhodobou udržitelnost firmy, neboli jak hodnotu pro zákazníka neustále inovovat – učit se. Na to, jaký konkrétní postup a způsob vizualizace zvolit v podmínkách vaší firmy, neexistuje žádný jasný postup. Důležité je zejména pochopení modelu (neboli strategie firmy) těmi, kteří se neúčastnili jeho vytváření. Proto se dnes volí hlavně takové modely, které jsou vizuálně srozumitelné, ukazují jasné souvislosti a jsou stručné, tedy ideálně se vejdou na 1 list papíru.

Tutor předmětu Inovativní business modely: Michal Henych, MBA
Sylabus předmětu Inovativní business modely
Společenská odpovědnost firem 

Předmět Společenská odpovědnost firem (CSR – Corporate Social Responsibility) se zabývá definováním podstaty CSR, principy CSR a jejich dopady na ekonomickou výkonost firem, na zvyšování hodnoty firem a na image značky. Cílem kurzu je ukázat, co všechno mohou podniky v oblasti CSR vykonat, co již dělají, jak vytěžit z těchto aktivit maximum, jak je měřit a reportovat.

Tutor předmětu Společenská odpovědnost firem: Mgr. Markéta Dvořáčková, MBA
Sylabus předmětu Společenská odpovědnost firem
Kybernetická bezpečnost

Problematika bezpečnosti v kontextu informačních technologií se stává stále aktuálnější hrozbou nejen mezi běžnou populací, ale i v oblasti činnosti firem, nadnárodních korporací a státních institucí. Cílem tohoto předmětu však není edukace odborníků v oblasti IT technologií. Cílem je, především, seznámit studenty s možnými riziky kybernetických útoků, které je mohou postihnout v rámci každodenních činností. Z toho důvodu jsou základní cíle předmětu orientovány na pochopení problematiky, rozeznání reálných hrozeb a na cesty, jak těmto hrozbám předcházet.

Sylabus předmětu Kybernetická bezpečnost
Obchod s Čínou

Po absolvování předmětu „Obchod s Čínou“ budou studenti vědět vše potřebné k tomu, abyste se zařadili do skupiny těch nemnoha manažerů, kteří v Číně uspěli. Dozví se, jak využít silných a slabých stránek čínské ekonomiky, až po to, jak podepsat smlouvu s čínským dodavatelem. Naučí se rozpoznat, jestli není čínský „partner“ ve skutečnosti podvodník, a zjistí, jak v Číně prodávat importované výrobky. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům úplné, aktuální a detailní informace o různých aspektech obchodu s Čínou, a to od otázek společensko-kulturních (vyjednávání, etiketa, společnost) až po otázky technické (sepisování smluv, obchodní bariéry, vstup na trh, sourcing z Číny).

Sylabus předmětu Obchod s Čínou

Mám zájem o studium MBA

Získejte titul MBA za cenu 86 364 Kč*
  • Diplom vydaný americkou univerzitou
  • Výuka v českém, slovenském či anglickém jazyce
  • Vysoká kvalita tutorů s manažerskou praxí

* Tato cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH. Konečná cena je 104 500 Kč.

Máte otázky ke studiu MBA?

* povinné položky

Kam dál

Časté otázky