Chci studovat

Studium Interactive Online MPA

Studium Interactive Online MPA

Program MPA (Master of Public Administration) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium MPA časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studium MPA probíhá v českém jazyce. V rámci volitelného modulu si sami vybíráte předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

ZÍSKEJTE TITUL MPA

za cenu

 

11 828 Kč / čtvrtletně

Vyplnit přihlášku
 

* Uvedená cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH při rozložení splátek do dvou let.

SPECIFIKACE PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE MPA

Délka studia: standardně 1 - 2 roky Zahájení programu: kdykoliv v průběhu roku
Jazyk programu: čeština (studenti ze SR mohou psát práce a komunikovat ve slovenštině) Doporučujeme pro: absolventy VŠ nebo absolventy SŠ s manažerskou praxí
Forma studia: interactive online Získaný titul: MPA

STRUKTURA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE MPA

Program Interactive Online MPA se skládá celkem z 12 předmětů. Student absolvuje 8 předmětů základního modulu (předměty jsou shodné pro všechny studenty) a 4 předměty z volitelného modulu (dle výběru).

8 předmětů základního modulu:

Veřejná správa v praxi

Cílem tohoto předmětu je poskytnout základní přehled o fungování, organizaci a základních pojmech veřejné správy. Předmět je rozčleněn do několika základních okruhů, které jsou následně probírány podrobněji a zaměřeny tak, aby získané znalosti mohli účastníci co nejlépe aplikovat do své praxe.

Video-představení předmětu Veřejná správa v praxi  
Tutor předmětu Veřejná správa v praxi: JUDr. Viktor Pak
Sylabus předmetu Veřejná správa v praxi

Právní vztahy k nemovitostem

Cílem tohoto předmětu je poskytnout přehled institutů, které souvisejí s problematikou vlastnictví nemovité věci. Z velké části je předmět zaměřen na soukromoprávní problematiku (vymezení pojmu nemovitost, pojednání o věcných právech, jejichž předmětem je nemovitost, nájem nemovitosti), nevyhýbá se však ani problematice, která je rázu veřejnoprávního (např. výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti či základní otázky teorie oceňování nemovitostí).

Video-představení předmětu Právní vztahy k nemovitostem  
Tutor předmětu Právní vztahy k nemovitostem: JUDr. Viktor Pak
Sylabus předmetu Právní vztahy k nemovitostem

Management pro veřejný a neziskový sektor

Management je jedním z významných činitelů, které ovlivňují stav každé organizace. Předmět seznamuje s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje  aspekty předmětných oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem  předmětu je osvojení si umění řídit. Pozornost je věnována především nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého účastníka. Další část je zaměřena na řízení organizace na všech jejich úrovních. Předmět se zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin, které jsou v současnosti velmi aktuální.

Tutor předmětu Management pro veřejný a neziskový sektor: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus předmetu Management pro veřejný a neziskový sektor

Řízení lidských zdrojů pro veřejný a neziskový sektor

Personální práce ve smyslu řízení lidských zdrojů je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného manažera.  Lidský kapitál je jedna z nejdůležitějších složek v němž se odráží kvalita s jakou je o tento zdroj pečováno. V rámci předmětu budeme klást důraz na jednotlivé procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se tak o rozbor problematiky procesu výběru zaměstnanců, adaptačního procesu,  systému odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systému hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kulturu a etiku organizace, personální audit, personální plánování a personální outsourcing. Absolvent získá základní teoretické a praktické poznatky z těchto jednotlivých personálních procesů, které mu umožní jejich aplikaci do vlastní personální a řídící praxe.

Tutor předmětu Řízení lidských zdrojů pro veřejný a neziskový sektor: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus předmetu Řízení lidských zdrojů pro veřejný a neziskový sektor

Marketing pro veřejný a neziskový sektor

Marketing je důležitou disciplínou pomáhající pohledu na danou organizaci od veřejnosti. Předmět se soustřeďuje nejen na nezbytnou sumu teoretických znalostí, ale silný důraz je kladen i na schopnost praktického provedení marketingových aktivit.

Video-představení předmětu Marketing pro veřejný a neziskový sektor 
Tutor předmětu Marketing pro veřejný a neziskový sektor: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.
Sylabus předmetu Marketing pro veřejný a neziskový sektor

Finance pro veřejný a neziskový sektor

V rámci předmětu Finance pro veřejný a neziskový sektor se účastníci seznámí se základy finančního řízení, s nástroji finančního řízení, se základem plánování a rozpočtování a provázaností strategických cílů v plánovacích dokumentech včetně dekompozice strategických cílů do jednotlivých plánovacích dokumentů a motivačních kritérií. Seznámí  se s problematikou finančních trhů, s jejich významem pro fungování ekonomiky, jejich segmentací a nástroji, se základními principy rozhodování investora a se základními metodami oceňování vybraných finančních instrumentů. Neoddělitelnou součástí je i řízení pracovního kapitálu.

Tutor předmětu Finance pro veřejný a neziskový sektor: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmetu Finance pro veřejný a neziskový sektor

Komunikace pro veřejný a neziskový sektor

Předmět Komunikace pro veřejný a neziskový sektor je založen na kompilaci poznatků z oborů, jejichž společným tématem je efektivní komunikace s veřejností v nejširším slova smyslu. Důraz je kladen především na rozvoj osobnostních předpokladů budoucího i stávajícího manažera. Cílem je zvládnout zásady správné komunikace externí i interní. V segmentu externí komunikace je kladen důraz na pochopení a zvládnutí zásad vyrovnaného vztahu s novináři, a tím i dosažení požadovaného mediálního obrazu, resp. vnímání veřejností.

Video-představení predmětu Komunikace pro veřejný a neziskový sektor 
Tutor předmětu Komunikace pro veřejný a neziskový sektor: Mgr. Karel Tejkal, MBA
Sylabus předmetu Komunikace pro veřejný a neziskový sektor

Etiketa pro veřejný a neziskový sektor

Cílem předmětu Etiketa pro veřejný a neziskový sektor je seznámit účastníky s problematikou etiky, jejím vývojem, jejími jednotlivými aspekty a faktory, které ji ovlivňují, se soudobými přístupy a problémy; a rozvíjet etickou citlivost účastníků při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií na konkrétních případových studiích. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni srovnat základní etické teorie, jejich předpoklady a závěry, identifikovat etické problémy při rozhodování managera a vyhodnotit strategii organizace z pohledu etické dimenze.

Tutor předmětu Etiketa pro veřejný a neziskový sektor: Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Sylabus předmetu Etiketa pro veřejný a neziskový sektor

Volitelný modul:

Strategické řízení

Strategické řízení je permanentní proces, při němž se neustále opakují a prolínají fáze strategické analýzy, strategického plánování, implementace strategických záměrů a strategické kontroly. Cílem předmětu je, aby účastníci získali přehled o problematice strategického řízení organizací, pochopili základní principy plánování a řízení, osvojili si postupy a nástroje, které se při strategickém plánování a řízení využívají. Účastníci se seznámí s metodami, jak formulovat východiska, provádět situační analýzy s využitím analytických metod, jak definovat cíle a následně strategii realizovat a kontrolovat.

Video-představení předmětu Strategické řízení  
Tutor předmětu Strategické řízení: Jiří Štegl, MBA
Sylabus předmětu Strategické řízení

Krizový management

Cílem předmětu je seznámit účastníky, jaká je činnost a místo krizového managementu při řízení organizace. Jaké jsou kladeny požadavky na krizového manažera, profil a styl práce krizového manažera, manažerské systémy řízení. Analýza rizik a jejich vliv na vznik mimořádných a krizových situací. Organizace preventivních opatření k odvrácení krizové situace. Zásady krizové komunikace, specifika manažerského rozhodování, etický kodex krizového manažera, řízení lidských zdrojů v době krize.

Video-představení předmětu Krizový management  
Tutor předmětu Krizový management: Jiří Štegl, MBA
Sylabus předmětu Krizový management

Projektové řízení

Cílem projektového řízení je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu, kterým se rozumí takový sled činností, se kterými v plánovaném čase a s plánovanými náklady bude dosaženo cílů projektu. Projektové řízení důsledně využívá systémového přístupu k řešení problémů, kdy se věci a jevy zvažují ve vzájemných souvislostech. Cílem a obsahem předmětu je seznámit se základními finančními a ekonomickými aspekty projektového řízení. Klíčovým faktorem je ekonomická efektivnost projektu, kterou je možné měřit specifickými metodami. Dále je cílem předmětu poskytnout výklad základních pojmů z oblasti řízení projektů. Poskytnout výklad hlavních znalostních oblastí potřebných pro řízení projektu. Utřídit a doplnit již stávající znalosti účastníků.

Sylabus předmětu Projektové řízení

Procesní řízení

Procesní přístup k řízení je sada nástrojů a metod, jejichž společnou myšlenkou je podpoření schopnosti firmy udržet nebo zvyšovat svou výkonnost. Mezi primární benefity procesního řízení patří zvyšování výkonnosti procesů převážně zaměřené na kvalitu, náklady a čas. Mezi sekundární benefity patří vyjasnění odpovědností, hranic mezi procesy a organizačními jednotkami, jasné sdílení informací a efektivní využívání zdrojů. Cílem předmětu je podat účastníkům ucelené informace z této oblasti formou praktických příkladů a ukázek. Účastníci se naučí procesy modelovat, sledovat a měřit jejich výkonnost, analyzovat a následně optimalizovat.

Video-představení předmětu Procesní řízení  
Tutor předmétu Procesní řízení: Ing. Tomáš Jindra
Sylabus předmětu Procesní řízení

Globální marketing

Cílem předmětu je seznámit účastníky se základními principy, specifiky a nástroji globálního marketingu. Účastníci se seznámí s faktory, které ovlivňují rozhodování o volbě vstupu na mezinárodní trhy, jaké existují formy vstupu na zahraniční trhy, jaké jsou vývozní a dovozní aktivity, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálové vstupy na zahraniční trhy a další. Také získají informace o výběru cílových trhů, positioningu v mezinárodním prostředí, seznámí se s jejich specifiky.

Tutor předmětu Globální marketing: RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Sylabus předmětu Globální marketing

Marketingová komunikace

Cílem předmětu je poskytnout účastníkům ucelený přehled jednotlivých nástrojů marketingové komunikace, zaměří se na jejich funkce, a zejména pak na jejich praktické využití. Účastníci se seznámí s cíli marketingové komunikace, postavením komunikace v marketingové strategii organizace, s tvorbou komunikačního mixu a jejich metodikou. Dále se seznámí s jednotlivými druhy marketingové komunikace, jako je reklama, podpora prodeje, PR, sponzoring, osobní prodej a další. Cílem je přiblížit i hlavní směry vývoje marketingové komunikace. V první řadě bude akcentována problematika marketingové komunikace v obecné rovině, vzhledem k tomu, že moderní trendy jsou implementovány právě do této oblasti. Druhá část výuky se podrobněji zaměří na problematiku marketingového komunikačního mixu. Přiblíží nástroje komunikačního mixu jako např. reklama, přímý marketing, public relations, on-line komunikace apod. Třetí část bude věnována problematice moderních trendů, mezi které patří např. guerilla marketing, ambush marketing, branding, mobilní marketing a jiné. Čtvrtá část bude věnována detailněji event marketingu jako specifické a hojně používané formě v podnicích a organizacích různých velikostí.

Tutor předmětu Marketingová komunikace: RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Sylabus předmětu Marketingová komunikace

Key account management

Key Account Management (KAM) je pokračováním přirozeného vývoje marketingu, segmentace trhů a změny orientace z prodejní organizace na marketingovou, resp. zákaznickou. Termíny jako Key Customer Relationship Management (KCRM) a KAM jsou označením přístupu ke klíčovým zákazníkům a odkazují na rozvíjející se metodiku postupů zaměřenou na tvorbu dlouhodobých oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi organizací a jejími zákazníky. Předmět Key Account Management seznámí studenty se způsobem uplatňování tohoto přístupu. Smyslem je, pochopit přínos KAM pro organizaci a její zákazníky. Cílem předmětu je získat ucelenou představu o důvodech a způsobu zavádění KAM v organizaci. Studenti budou chápat, z čeho vychází potřeba a jaký je smysl zavedení a následného rozvoje řízení vztahu s klíčovými zákazníky a jaké změny tento proces vyvolává. Budou rozumět základním termínům, jejich významu a hlavním zásadám praxe řízení vztahu s klíčovými zákazníky.

Video-představení předmětu Key account management  
Tutor předmětu Key account management: Bc. Petr Joukl
Sylabus předmětu Key account management

Risk management

Cílem předmětu Risk Management je seznámit účastníky se základními pojmy řízení finančních a nefinančních rizik. Účastník získá přehled o jednotlivých druzích rizik, která organizace obvykle podstupuje, seznámí se s řízením, metodami měření a regulací finančních rizik. Dále se seznámí s pojmy jako je úvěrové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálové přiměřenosti, s podstatou a složkami tržního rizika, s operačním rizikem a úvěrovou analýzou.

Tutor předmětu Risk management: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Risk management

Finanční trhy a investování

Cílem předmětu Finanční trhy a investování je seznámit účastníky s principem a fungováním finančních trhů, problematikou cenných papírů a jejich obchodováním. Dále se účastníci seznámí s klasifikací finančních trhů, obchody na finančních trzích a operacemi na finančních trzích. Účastníci získají informace o trhu akcií a trhu obligací, peněžních a kapitálových trzích, burzách a OTC trzích. Seznámí se s pojmy jako je riziko, určení cen, návratnost, efektivnost finančních trhů a další.

Tutor předmětu Finanční trhy a investování: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Finanční trhy a investování

Finanční reporting a analýzy

Cílem předmětu Finanční reporting a analýzy je seznámit účastníky se základními principy tvorby a využívání finančního reportingu pro řízení organizace, osvojit si znalost základních dokumentů finančního řízení a porozumět základním nástrojům moderního finančního plánování a finanční analýzy.

Tutor předmětu Finanční reporting a analýzy: Ing. Libuše Krátká
Sylabus předmětu Finanční reporting a analýzy

Manažerské účetnictví

Úloha podnikového účetnictví se stále vyvíjí, a to především k zajištění potřeb managementu a řízení organizace. Aby účetnictví mohlo být efektivně využíváno jako zdroj informací pro řízení a manažerské rozhodování, je třeba, aby manažeři rozuměli základním principům a metodám účetnictví, charakteristice jednotlivých složek aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, postupům, jak účetní data vznikají a jak je možné je využít pro kontrolu, řízení a prezentaci organizace. Cílem předmětu je seznámit účastníky s teoretickými základy i praktickým využitím metod manažerského účetnictví včetně jeho vztahu k účetnictví finančnímu a daňovému a k oblasti controllingu.

Tutor předmětu Manažerské účetnictví: Ing. Libuše Krátká
Sylabus předmětu Manažerské účetnictví

Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Cílem předmětu je seznámit účastníky s úkoly plánování lidských zdrojů. Naučí se znát proces plánování lidských zdrojů, cíle a strategii zabezpečování lidských zdrojů. Dále se naučí sestavovat odhady budoucí potřeby lidských zdrojů a naučí se rozeznávat tvrdé a měkké plánování lidských zdrojů. Cílem je proniknout do strategie rozvoje lidských zdrojů, sestavování plánu rozvoje lidských zdrojů. Účastníci se naučí identifikovat potřeby vzdělávání pracovníků a na jejich základě využívat nejnovější přístupy k rozvoji lidských zdrojů.

Tutor předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrpjů: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Získávání a výběr pracovníků

Cílem předmětu Získávání a výběr pracovníků je naučit účastníky znát proces získávání a výběru nových pracovníků v návaznosti na plán lidských zdrojů, systému oslovení nových uchazečů, metody výběru pracovníků. Součástí předmětu je vysvětlení správného plánování přijímacích pohovorů a postup při pohovoru. Dále se účastníci naučí typy přijímacích pohovorů a jejich správné vedení v praxi, využití assessment center pro výběr nových pracovníků, psychologických testů a dalších metod výběru nových pracovníků. Další součástí je vysvětlit význam personálních agentur při výběru nových pracovníků, jejich výhody a nevýhody. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni stanovit základní postupy pro nalezení, výběr a další práci s novými pracovníky. Dokáží zvolit vhodnou metodu k jednotlivým částem procesu a to z pohledu jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance. V celém procesu dokáží uplatnit etické přístupy.

Tutor předmětu Získávání a výběr pracovníků: Ing. Vojtěch Brant
Sylabus předmětu Získávání a výběr pracovníků

Internet jako součást strategie komunikačního marketingu

Cílem předmětu Internet jako součást strategie komunikačního marketingu je seznámit účastníky s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu a zároveň je cílem rozvíjet technické metodiky a psychologii marketingové komunikace prostřednictvím ověřených technik oslovování trhu v rámci SEO a SEM pro účastníky při rozhodovacích procesech a stanovování kritérií při podpoře podnikání na konkrétních případových studiích. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni srovnat základní povrchní informace s dosaženými výsledky studia, jejich předpoklady a závěry, identifikovat způsoby řešení konkrétních modelových situací a problémy při rozhodování managera jak plánovat strategii firmy z finančního tak i strategického plánu marketingové komunikace.

Video-představení předmětu Internet jako součást strategie komunikačního marketingu 
Tutor předmětu Internet jako součást strategie komunikačního marketingu: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus předmětu Internet jako součást strategie komunikačního marketingu

Mezinárodní obchodní vztahy

Cílem předmětu Mezinárodní obchodní vztahy je seznámit účastníky s aktuálními trendy ve vývoji mezinárodního obchodu, s aspekty, které tento vývoj nejvíce ovlivňují, dále se zapojením České republiky do mezinárodního obchodu včetně členství ve WTO, se základními tématy v oblasti mezinárodního obchodu jako např. financování exportu a importu, pojištění rizik, vliv pohybu měnových kurzů, celní záležitosti, logistika atd.

Tutor předmětu Mezinárodní obchodní jednání: Ing. Petr Makovský, MBA
Sylabus předmětu Mezinárodní obchodní vztahy

Plánování IT strategie

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy manažerského plánování v oblasti IT. Studenti získají znalosti o jednotlivých aspektech IT Managementu v daném segmentu, seznámí se s řízením, metodami vyhodnocování i efektivní optimalizací procesu plánování v prostředí IT. Dále se účastníci seznámí se vztahem globální strategie a informační strategie a jednotlivými fázemi procesu formulace a implementace strategie.

Video-představení předmětu Plánování IT strategie 
Tutor předmětu Plánování IT strategie: Ing. Aleš Háněl, MBA
Sylabus předmětu Plánování IT strategie

 

Mám zájem o studium MPA

Získejte titul MPA za cenu 94 628 Kč*
  • Diplom vydaný americkou univerzitou
  • Výuka v českém jazyce
  • Vysoká kvalita tutorů s manažerskou praxí

* Tato cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH. Konečná cena je 114 500 Kč.

Máte otázky ke studiu MPA?

* povinné položky

Kam dál

Časté otázky