Chci studovat

Studium Interactive Online MSc

Studium Interactive Online MSc

Studium programu MSc (Master of Science) vám pomůže pochopit principy fungování organizací a managementu a získat nové znalosti a dovednosti, které využijete při plnění profesních úkolů a cílů. Své zkušenosti vám předají tutoři, kteří působí na významných manažerských postech v národních i nadnárodních firmách.

Studiem programu MSc získáte:

 • konkurenční výhodu oproti ostatním
 • předpoklad pro vyšší ohodnocení v práci
 • větší šanci na kariérní postup
 • světově uznávaný titul MSc
 • diplom vydaný americkou univerzitou

Program MSc na LIGS University studujete moderní interactive online formou, díky které bude vaše studium časově flexibilní. Své studium MSc můžete začít kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině, slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si také vybíráte specializaci i jednotlivé volitelné předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Po ukončení programu MSc můžete pokračovat ve studiu programu PhD či DBA.

ZÍSKEJTE TITUL MSc

za cenu

 

11 828 Kč / čtvrtletně

Vyplnit přihlášku
 

* Uvedená cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH při rozložení splátek do dvou let.

SPECIFIKACE PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE MSc

Délka studia: standardně 1 - 2 roky Zahájení programu: kdykoliv v průběhu roku
Jazyk programu: čeština, slovenština a angličtina nebo kombinace těchto jazyků Doporučujeme pro: absolventy Bc. stupně VŠ bez praxe
Forma studia: interactive online Získaný titul: MSc

STRUKTURA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE MSc

Program Interactive Online MSc se skládá celkem z 12 předmětů. Student absolvuje 7 předmětů zvolené specializace (dle výběru) a 5 předmětů z volitelného modulu (dle výběru).

Specializace:

Management

Ing. Zdeněk Maryško, MBA
garant specializace Interactive Online MSc Management

V rámci specializace Interactive Online MSc Management získají účastníci znalosti a dovednosti z aktuálně nejdůležitějších oblastí řízení. Studentům doporučujeme zahájit vzdělávání předmětem Management. Na základě znalostí získaných v průběhu tohoto předmětu studenti dále rozvíjejí své poznatky specializovanými předměty Krizového a Risk managementu a předměty Projektového, Procesního a Strategického řízení. Neopomenutelnou částí současného vývoje v managementu je také řízení lidských zdrojů, které je obsaženo v předmětu Human resources.

 

Specializace Management zahrnuje následující předměty:

 • Management

Předmět Management seznamuje studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje všechny aspekty oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem předmětu je osvojení si umění, jak efektivně řídit a vést pracovní týmy. Pozornost je věnována nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého účastníka. Další část předmětu je zaměřena na řízení organizace na všech jejich úrovních. Předmět se dále zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin.

Tutor předmětu Management: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus předmětu Management

 • Human Resources

Personální práce ve smyslu řízení lidských zdrojů je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného manažera. Lidský kapitál je jednou z nejdůležitějších složek podnikání, v němž se odráží kvalita, s jakou je o tento zdroj pečováno. V rámci předmětu je kladen důraz na jednotlivé procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se o rozbor problematiky procesu výběru zaměstnanců, adaptačního procesu, systému odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systému motivace a hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kulturu a etiku organizace, personální audit, personální plánování a personální outsourcing. Absolvent získá základní teoretické znalosti a praktické poznatky z těchto jednotlivých personálních procesů, které mu umožní jejich aplikaci do vlastní praxe.

Tutor předmětu Human Resources: Radka NowickiSylabus předmětu Human Resources

 • Strategické řízení

Strategické řízení je permanentní proces, při němž se neustále opakují a prolínají fáze strategické analýzy, strategického plánování, implementace strategických záměrů a strategické kontroly. Cílem předmětu je, aby účastníci získali přehled o problematice strategického řízení organizací, pochopili základní principy plánování a řízení, osvojili si postupy a nástroje, které se při strategickém plánování a řízení využívají. Účastníci se seznámí s metodami, jak formulovat východiska, provádět situační analýzy s využitím analytických metod, jak definovat cíle a následně strategii realizovat a kontrolovat.

Video-představení předmětu Strategické řízení   
Tutor předmětu Strategické řízení: Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Sylabus předmětu Strategické řízení

 • Krizové řízení

Cílem předmětu Krizové řízení je seznámit účastníky, jaká je činnost a místo krizového managementu při řízení organizace. Jaké jsou kladeny požadavky na krizového manažera, profil a styl práce krizového manažera, manažerské systémy řízení. Analýza rizik a jejich vliv na vznik mimořádných a krizových situací. Organizace preventivních opatření k odvrácení krizové situace. Zásady krizové komunikace, specifika manažerského rozhodování, etický kodex krizového manažera, řízení lidských zdrojů v době krize.

Video-představení předmětu Krizové řízení  
Tutor předmětu Krizové řízení: Jiří Štegl, MBA
Sylabus předmětu Krizové řízení

 • Projektové řízení

Cílem projektového řízení je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu, kterým se rozumí takový sled činností, se kterými v plánovaném čase a s plánovanými náklady bude dosaženo cílů projektu. Projektové řízení důsledně využívá systémového přístupu k řešení problémů, kdy se věci a jevy zvažují ve vzájemných souvislostech. Cíle m a obsahem předmětu je seznámit se základními finančními a ekonomickými aspekty projektového řízení. Klíčovým faktorem je ekonomická efektivnost projektu, kterou je možné měřit specifickými metodami. Cílem předmětu je poskytnout studentům výklad základní ch pojmů z oblasti řízení projektů , poskytnout výklad hlavních znalostních oblastí potřebných pro řízení projektu a u třídit a doplnit již stávající znalosti účastníků.

Video-představení předmětu Projektové řízení 
Tutor předmětu Projektové řízení: Ing. Marek Kittner
Sylabus předmětu Projektové řízení

 • Procesní řízení

Procesní řízení je využití znalostí, zkušeností, dovedností, nástrojů, technik a systémů k definování, vizualizaci, měření, kontrole, informování a zlepšování procesů s cílem splnit požadavky zákazníka za současné optimální rentability svých aktivit. Cílem předmětu Procesní řízení je podat posluchačům ucelené informace z oblasti řízení firemních procesů. Posluchači se naučí modelovat procesy a tyto následně optimalizovat tak, aby byli schopni uplatnit získané znalosti při aplikaci procesního řízení v rámci svých firem.

Video-představení předmětu Procesní řízení  
Tutor předmétu Procesní řízení: Ing. Tomáš Jindra
Sylabus předmětu Procesní řízení

 • Risk Management

Cílem předmětu Risk Management je seznámit účastníky se základními pojmy řízení finančních a nefinančních rizik. Účastník získá přehled o jednotlivých druzích rizik, která firma obvykle podstupuje, seznámí se s řízením, metodami měření a regulací finančních rizik. Dále se seznámí s pojmy jako je úvěrové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálové přiměřenosti, s podstatou a složkami tržního rizika, s operačním rizikem a úvěrovou analýzou.

Tutor předmětu Risk management: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Risk management

Marketing

Mgr. Evžen Staněk
garant specializace Interactive Online MSc Marketing

Cílem specializace Interactive Online MSc Marketing je získání znalostí v nejaktuálnějších oblastech tohoto oboru. Základ pro absolvování programu představují předměty Management a Marketing, v jejichž rámci získají účastníci znalosti, které si v průběhu dalších předmětů rozšiřují a prohlubují. Jednu z nejdůležitějších oblastí využití nejen pro marketing představuje internet, jehož využití pro marketingovou strategii je obsaženo v předmětech E-commerce a Internet jako součást strategie komunikačního marketingu. Komunikaci se věnují i samostatné předměty Marketingová komunikace a Řízená komunikace s médii. Proces globalizace a mezinárodní aspekt je obsažen v předmětu Globální marketing.

 

Specializace Marketing zahrnuje následující předměty:

 • Marketing

Jelikož marketing je důležitou disciplínou rozhodující o úspěchu či neúspěchu společnosti na trhu, je cílem předmětu poskytnout účastníkům ucelený pohled na význam, smysl, principy a podstatné rysy marketingu. Předmět se soustřeďuje nejen na získání nezbytné sumy teoretických znalostí, ale zároveň se dotýká i praktického provedení marketingových aktivit. Pozornost je věnována formám vstupu na zahraniční trhy, jaké jsou vývozní a dovozní aktivity, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálové vstupy na zahraniční trhy a další. Cílem je, aby absolventi předmětu Marketing byli schopni pohybovat se jak v domácím, tak v cizím prostředí jiných kultur.

Sylabus předmětu Marketing

 • Management

Předmět Management seznamuje studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje všechny aspekty oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem předmětu je osvojení si umění, jak efektivně řídit a vést pracovní týmy. Pozornost je věnována nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého účastníka. Další část předmětu je zaměřena na řízení organizace na všech jejich úrovních. Předmět se dále zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin.

Tutor předmětu Management: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus předmětu Management

 • Globální marketing

Cílem předmětu Globální marketing je seznámit účastníky se základními principy, specifiky a nástroji globálního marketingu. Účastníci se seznámí s faktory, které ovlivňují rozhodování o volbě vstupu na mezinárodní trhy, jaké existují formy vstupu na zahraniční trhy, jaké jsou vývozní a dovozní aktivity, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálové vstupy na zahraniční trhy a další. Také získají informace o výběru cílových trhů, positioningu v mezinárodním prostředí, seznámí se s jejich specifiky.

Tutor předmětu Globální marketing: RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Sylabus předmětu Globální marketing

 • Marketingová komunikace

Cílem předmětu Marketingová komunikace je poskytnout účastníkům ucelený přehled jednotlivých nástrojů marketingové komunikace. Zaměří se na jejich funkce, a zejména pak na jejich využití. Účastníci se seznámí s cíly marketingové komunikace, postavením komunikace v marketingové strategii firmy, s tvorbou komunikačního mixu a jejich metodikou. Dále se seznámí s jednotlivými druhy marketingové komunikace, jako je reklama, podpora prodeje, PR, sponzoring, osobní prodej a další. Cílem je přiblížit studentům i hlavní směry vývoje marketingové komunikace. Další část předmětu se věnuje problematice moderních trendů, mezi které patří např. guerilla marketing, ambush marketing, branding, mobilní marketing a jiné. Dále se studenti detailněji seznámí s event marketingem jakožto specifickou a hojně používanou formou marketingu v podnicích a organizacích různých velikostí.

Tutor předmětu Marketingová komunikace: RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Sylabus předmětu Marketingová komunikace

 • E-Commerce

Cílem předmětu E-Commerce je seznámit účastníky s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu, vývojem internetového prostředí, jeho specifickými aspekty a faktory, které ovlivňují celkový rozvoj a podporu podnikání současných podnikatelských subjektů na českém trhu. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni srovnat základní povrchní informace s dosaženými výsledky studia, jejich předpoklady a závěry, identifikovat způsoby řešení konkrétních modelových situací a problémy při rozhodování manažera jak plánovat strategii firmy v oblasti obchodu a propagace na internetu.

Video-představení předmětu E-Commerce  
Tutor předmětu E-Commerce: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus předmětu E-Commerce

 

 • Internetová komunikace

Cílem předmětu Internetová komunikace je seznámit účastníky s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu a zároveň je cílem rozvíjet technické metodiky a psychologii marketingové komunikace prostřednictvím ověřených technik oslovování trhu v rámci SEO a SEM pro účastníky při rozhodovacích procesech a stanovování kritérií při podpoře podnikání na konkrétních případových studiích. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni srovnat základní povrchní informace s dosaženými výsledky studia, jejich předpoklady a závěry, identifikovat způsoby řešení konkrétních modelových situací a problémy při rozhodován manažera jak plánovat strategii firmy z finančního tak i strategického plánu marketingové komunikace.

Video-představení předmětu Internetová komunikace 
Tutor předmětu Internetová komunikace: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus předmětu Internetová komunikace

 • Komunikace s médii

V rámci předmětu Komunikace s médii si studenti osvojí, jak komunikovat s novináři a nebýt ve vleku událostí. Přiblíží si základní formy komunikace, jejich prolínání a gradaci. Dotknou se také rizik, která jsou spojená s některými chybami v PR. Účastníci budou vnímat Public Relations jako velmi citlivou práci, při které jde nejenom o prosazení, ale také o neviditelnost některých témat.

Tutor předmětu Komunikace s médií: Mgr. Tomáš Hulan
Sylabus předmětu Komunikace s médii

HR Management

Radka Nowicki
garant specializace Interactive Online MSc Human Resources Management

Specializace Human Resource Management programu Interactive Online MSc má za cíl připravit absolventy pro práci na pozici HR specialistů a poskytnout jim kvalitní a aktuální poznatky z této oblasti. Účastníkům doporučujeme začít vzdělávání předměty Management a Human resources, v jejichž rámci získají znalosti z oblasti řízení i lidských zdrojů. Na těchto základech potom rozšiřují a prohlubují své odborné znalosti ve specializovaných předmětech zaměřených na oblast lidských zdrojů, jako je Plánování a rozvoj lidských zdrojů, Získávání a výběr pracovníků a Pracovní právo. Důležitou součástí práce HR specialistů je i umění správné komunikace, které je věnován jeden předmět v rámci programu. V neposlední řadě je součástí programu i předmět Manažerská etiketa a etika, v jehož rámci si účastníci osvojí potřebné znalosti z oblasti etiky i etikety v řízení.

 

Specializace HR Management zahrnuje následující předměty:

 • Management

Předmět Management seznamuje studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje všechny aspekty oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem předmětu je osvojení si umění, jak efektivně řídit a vést pracovní týmy. Pozornost je věnována nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého účastníka. Další část předmětu je zaměřena na řízení organizace na všech jejich úrovních. Předmět se dále zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin.

Tutor předmětu Management: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus předmětu Management

 • Human Resources

Personální práce ve smyslu řízení lidských zdrojů je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného manažera. Lidský kapitál je jednou z nejdůležitějších složek podnikání, v němž se odráží kvalita, s jakou je o tento zdroj pečováno. V rámci předmětu je kladen důraz na jednotlivé procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se o rozbor problematiky procesu výběru zaměstnanců, adaptačního procesu, systému odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systému motivace a hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kulturu a etiku organizace, personální audit, personální plánování a personální outsourcing. Absolvent získá základní teoretické znalosti a praktické poznatky z těchto jednotlivých personálních procesů, které mu umožní jejich aplikaci do vlastní praxe.

Tutor předmětu Human Resources: Radka Nowicki
Sylabus předmětu Human Resources

 • Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Cílem předmětu je seznámit účastníky s úkoly plánování lidských zdrojů. Naučí se znát proces plánování lidských zdrojů, cíle a strategii zabezpečování lidských zdrojů. Dále se naučí sestavovat odhady budoucí potřeby lidských zdrojů a naučí se rozeznávat tvrdé a měkké plánování lidských zdrojů. Cílem je proniknout do strategie rozvoje lidský ch zdrojů, sestavování plánu rozvoje lidských zdrojů. Účastníci se naučí identifikovat potřeby vzdělávání pracovníků a na jejich základě využívat nejnovější přístupy k rozvoji lidských zdrojů.

Video-představení předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů 
Tutor předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů

 • Získávání a výběr pracovníků

Cílem předmětu Získávání a výběr pracovníků je naučit účastníky znát proces získávání a výběru nových pracovníků v návaznosti na plán lidských zdrojů, systému oslovení nových uchazečů, metody výběru pracovníků. Součástí předmětu je vysvětlení správného plánování přijímacích pohovorů a postup při pohovoru. Dále se účastníci naučí typy přijímacích pohovorů a jejich správné vedení v praxi, využití assessment center pro výběr nových pracovníků, psychologických testů a dalších metod výběru nových pracovníků. Další součástí je vysvětlit význam personálních agentur při výběru nových pracovníků, jejich výhody a nevýhody. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni stanovit základní postupy pro nalezení, výběr a další práci s novými pracovníky. Budou schopni zvolit vhodnou metodu k jednotlivým částem procesu a to z pohledu jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance.

Tutor předmětu Získávání a výběr pracovníků: Ing. Vojtěch Brant
Sylabus předmětu Získávání a výběr pracovníků

 • Pracovní právo

Cílem předmětu Pracovní právo je seznámit účastníky s problematikou pracovněprávních vztahů, vysvětlení pojmu pracovní právo, jeho obsah, členění a prameny, právní vztahy a právní skutečnosti. Dále se seznámí se specifiky pracovní smlouvy a pracovního poměru - vznik, změna i ukončení. Účastníci získají informace o pracovní době, odměňování, odpovědnost zaměstnance i zaměstnavatele za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kolektivní pracovní právo, kolektivní smlouva a další.

Tutor předmětu Pracovní právo: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus předmětu Pracovní právo

 • Komunikace

Předmět Komunikace je založen na kompilaci poznatků z oborů, jejichž společným tématem je efektivní komunikace s veřejností v nejširším slova smyslu. V rámci předmětu se účastníci seznámí se základními formami komunikace a jejich prolínáním. Důraz je kladen především na rozvoj osobnostních komunikačních předpokladů manažera. Nedílnou součástí předmětu je seznámení studentů se zásadami správné externí i interní komunikace, včetně jejich rozdílů či shodných rysů. V segmentu externí komunikace je kladen důraz na pochopení a zvládnutí zásad vyrovnaného vztahu s novináři, a tím i dosažení požadovaného mediálního obrazu, resp. vnímání veřejností.

Tutor předmětu Komunikace: Mgr. Markéta Dvořáčková, MBA
Sylabus předmětu Komunikace

 • Manažerská etiketa a etika

Předmět Manažerská etiketa a etika seznamuje účastníky programu Interactive Online MSc s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem a jednotlivými aspekty a faktory, které ji ovlivňují. V rámci předmětu si osvojíte pravidla obchodního a diplomatického protokolu a společenské etikety. Dále se dozvíte, jaké jsou nejčastější etické prohřešky a největší nedostatky. Zjistíte, jak jednat se zahraničními partnery, na co si dávat pozor a jak udělat dobrý dojem na obchodního partnera. Zároveň je cílem předmětu rozvíjet etickou citlivost účastníků při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií.

Tutor předmětu manažerská etiketa: Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Sylabus předmětu Manažerská etiketa a etika

Finanční management

Ing. Jan Vlk
garant specializace Interactive Online MSc Finanční management

V rámci specializace Interactive Online MSc Finanční management získají absolventi rozsáhlé znalosti z oblasti finančního řízení, trhů a investování. Základ programu tvoří předměty Management a Finance, které účastníkům poskytnou základ pro další prohloubení znalostí ve specializovaných předmětech, jako jsou Finanční trhy a investování, Krizový a Risk management. Oblasti účetnictví se věnují předměty Finanční reporting a analýzy a Manažerské účetnictví.

 

Specializace Finanční management zahrnuje následující předměty:

 • Management

Předmět Management seznamuje studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje všechny aspekty oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem předmětu je osvojení si umění, jak efektivně řídit a vést pracovní týmy. Pozornost je věnována nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého účastníka. Další část předmětu je zaměřena na řízení organizace na všech jejich úrovních. Předmět se dále zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin.

Tutor předmětu Management: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus předmětu Management

 • Finance

V rámci předmětu Finance se účastníci seznámí se základy finančního řízení podniku, s nástroji finančního řízení, s měřením a řízením výkonnosti podniku, se základem plánování a rozpočtování a provázaností strategických cílů v plánovacích dokumentech včetně dekompozice strategických cílů do jednotlivých plánovacích dokumentů a motivačních kritérií. Seznámí se s problematikou finančních trhů, s jejich významem pro fungování ekonomiky, jejich segmentací a nástroji, se základními principy rozhodování investora a se základními metodami oceňování vybraných finančních instrumentů.

Tutor předmětu Finance: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Finance

 • Finanční reporting a analýzy

Cílem předmětu Finanční reporting a analýzy je seznámit účastníky se základními principy tvorby a využívání finančního reportingu pro řízení firmy, osvojit si znalost základních dokumentů finančního řízení a porozumět základním nástrojům moderního finančního plánování a finanční analýzy.

Tutor předmětu Finanční reporting a analýzy: Ing. Libuše Krátká
Sylabus předmětu Finanční reporting a analýzy

 • Manažerské učetnictví

Úloha podnikového účetnictví se stále vyvíjí, a to především k zajištění potřeb managementu a řízení podniku. Aby účetnictví mohlo být efektivně využíváno jako zdroj informací pro řízení a manažerské rozhodování, je třeba, aby manažeři rozuměli základním principům a metodám účetnictví, charakteristice jednotlivých složek aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, postupům, jak účetní data vznikají a jak je možné je využít pro kontrolu, řízení a prezentaci podniku. Cílem předmětu Manažerské účetnictví je seznámit účastníky s teoretickými základy i praktickým využitím metod manažerského účetnictví včetně jeho vztahu k účetnictví finančnímu a daňovému a k oblasti controllingu.

Tutor předmětu Manažerské účetnictví: Ing. Libuše Krátká
Sylabus předmětu Manažerské účetnictví

 • Finanční trhy a investování

Cílem předmětu Finanční trhy a investování je seznámit účastníky s principem a fungováním finančních trhů, problematikou cenných papírů a jejich obchodováním. Dále se účastníci seznámí s klasifikací finančních trhů, obchody na finančních trzích a operacemi na finančních trzích. Účastníci získají in formace o trhu akcií a trhu obligací, peněžních a kapitálových trzích, burzách a OTC trzích. Seznámí se s pojmy jako je riziko, určení cen, návratnost, efektivnost finančních trhů a další.

Tutor předmětu Finanční trhy a investování: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Finanční trhy a investování

 • Risk management

Cílem předmětu Risk Management je seznámit účastníky se základními pojmy řízení finančních a nefinančních rizik. Účastník získá přehled o jednotlivých druzích rizik, která firma obvykle podstupuje, seznámí se s řízením, metodami měření a regulací finančních rizik. Dále se seznámí s pojmy jako je úvěrové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálové přiměřenosti, s podstatou a složkami tržního rizika, s operačním rizikem a úvěrovou analýzou.

Tutor předmětu Risk management: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Risk management

 • Krizové řízení

Cílem předmětu Krizové řízení je seznámit účastníky, jaká je činnost a místo krizového managementu při řízení organizace. Jaké jsou kladeny požadavky na krizového manažera, profil a styl práce krizového manažera, manažerské systémy řízení. Analýza rizik a jejich vliv na vznik mimořádných a krizových situací. Organizace preventivních opatření k odvrácení krizové situace. Zásady krizové komunikace, specifika manažerského rozhodování, etický kodex krizového manažera, řízení lidských zdrojů v době krize.

Video-představení předmětu Krizové řízení  
Tutor předmětu Krizové řízení: Jiří Štegl, MBA
Sylabus předmětu Krizové řízení

Volitelný modul:

Strategické řízení

Strategické řízení je permanentní proces, při němž se neustále opakují a prolínají fáze strategické analýzy, strategického plánování, implementace strategických záměrů a strategické kontroly. Cílem předmětu je, aby účastníci získali přehled o problematice strategického řízení organizací, pochopili základní principy plánování a řízení, osvojili si postupy a nástroje, které se při strategickém plánování a řízení využívají. Účastníci se seznámí s metodami, jak formulovat východiska, provádět situační analýzy s využitím analytických metod, jak definovat cíle a následně strategii realizovat a kontrolovat.

Video-představení předmětu Stratetické řízení 
Tutor předmětu Strategické řízení: Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Sylabus předmětu Strategické řízení

Krizové řízení

Cílem předmětu Krizové řízení je seznámit účastníky, jaká je činnost a místo krizového managementu při řízení organizace. Jaké jsou kladeny požadavky na krizového manažera, profil a styl práce krizového manažera, manažerské systémy řízení. Analýza rizik a jejich vliv na vznik mimořádných a krizových situací. Organizace preventivních opatření k odvrácení krizové situace. Zásady krizové komunikace, specifika manažerského rozhodování, etický kodex krizového manažera, řízení lidských zdrojů v době krize.

Video-představení předmětu Krizové řízení  
Tutor předmětu Krizové řízení: Jiří Štegl, MBA
Sylabus předmětu Krizové řízení

Projektové řízení

Cílem projektového řízení je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu, kterým se rozumí takový sled činností, se kterými v plánovaném čase a s plánovanými náklady bude dosaženo cílů projektu. Projektové řízení důsledně využívá systémového přístupu k řešení problémů, kdy se věci a jevy zvažují ve vzájemných souvislostech. Cílem a obsahem předmětu je seznámit se základními finančními a ekonomickými aspekty projektového řízení. Klíčovým faktorem je ekonomická efektivnost projektu, kterou je možné měřit specifickými metodami. Cílem předmětu je poskytnout studentům výklad základních pojmů z oblasti řízení projektů, poskytnout výklad hlavních znalostních oblastí potřebných pro řízení projektu a utřídit a doplnit již stávající znalosti účastníků.

Video-představení předmětu Projektové řízení 
Tutor předmětu Projektové řízení: Ing. Marek Kittner
Sylabus předmětu Projektové řízení

Procesní řízení

Procesní přístup k řízení je sada nástrojů a metod, jejichž společnou myšlenkou je podpoření schopnosti firmy udržet nebo zvyšovat svou výkonnost. Mezi primární benefity procesního řízení patří zvyšování výkonnosti procesů převážně zaměřené na kvalitu, náklady a čas. Mezi sekundární benefity patří vyjasnění odpovědností, hranic mezi procesy a organizačními jednotkami, jasné sdílení informací a efektivní využívání zdrojů. Cílem předmětu je podat studentům ucelené informace z této oblasti. Studenti poznají nejrůznější metody využívané pro podporu procesního řízení, řízení optimalizačních projektů a dosahování stanovených cílů.

Video-představení předmětu Procesní řízení  
Tutor předmétu Procesní řízení: Ing. Tomáš Jindra
Sylabus předmětu Procesní řízení

Globální marketing

Cílem předmětu Globální marketing je seznámit účastníky se základními principy, specifiky a nástroji globálního marketingu. Účastníci se seznámí s faktory, které ovlivňují rozhodování o volbě vstupu na mezinárodní trhy, jaké existují formy vstupu na zahraniční trhy, jaké jsou vývozní a dovozní aktivity, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálové vstupy na zahraniční trhy a další. Také získají informace o výběru cílových trhů, positioningu v mezinárodním prostředí, seznámí se s jejich specifiky.

Tutor předmětu Globální marketing: RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Sylabus předmětu Globální marketing

Marketingová komunikace

Cílem předmětu Marketingová komunikace je poskytnout účastníkům ucelený přehled jednotlivých nástrojů marketingové komunikace. Zaměří se na jejich funkce, a zejména pak na jejich využití. Účastníci se seznámí s cíly marketingové komunikace, postavením komunikace v marketingové strategii firmy, s tvorbou komunikačního mixu a jejich metodikou. Dále se seznámí s jednotlivými druhy marketingové komunikace, jako je reklama, podpora prodeje, PR, sponzoring, osobní prodej a další. Cílem je přiblížit studentům i hlavní směry vývoje marketingové komunikace. Další část předmětu se věnuje problematice moderních trendů, mezi které patří např. guerilla marketing, ambush marketing, branding, mobilní marketing a jiné. Dále se studenti detailněji seznámí s event marketingem jakožto specifickou a hojně používanou formou marketingu v podnicích a organizacích různých velikostí.

Tutor předmětu Marketingová komunikace: RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Sylabus předmětu Marketingová komunikace

Strategické řízení prodeje

Řízení prodeje, které se soustředí na pouhé stanovování cílů, nesplňuje svou funkci. Skutečně profesionální manažer prodeje se při vedení prodejního týmu zaměřuje především na řízení prodejních aktivit a udržení a rozvoj potřebných kompetencí. Klíčovými předpoklady pro strategické a efektivní řízení prodejních aktivit je kromě stanovených cílů určení prodejní strategie a politiky a funkční systém sledování, měření a hodnocení aktivit. Tomu napomáhají vhodně zvolené standardy a klíčové parametry měření výkonnosti prodeje (KPI).  Cílem předmětu je seznámit účastníky s rolí a funkcí Sales Managementu ve společnosti. Účastníci získají informace, jak sestavit a realizovat prodejní plány, řídit prodej a dosahovat stanovené cíle prodeje. Dále se seznámí s prodejními technikami, strategiemi a organizací prodeje. Nedílnou součástí tohoto předmětu je také seznámení se styly vedení prodejních týmů, řízení, vedení a motivace týmu prodejců, koučování, delegování, role a úkoly Sales Managera. Po úspěšném absolvování předmětu budou posluchači schopni sestavit prodejní plán společnosti včetně definice klíčových indikátorů výkonnosti a vhodné metodiky kontroly.

Video-představení předmětu Strategické řízení prodeje 
Tutor předmětu Strategické řízení prodeje: Bc. Petr Joukl
Sylabus předmětu Strategické řízení prodeje

Key Account Management

Jedním z klíčových faktorů udržení dobrých obchodních výsledků firmy je udržení a rozvoj vztahů s nejdůležitějšími zákazníky. Práce s klíčovými zákazníky je významnou činností ve většině firem. Jednání se zákazníky je vzhledem k vysoce konkurenčnímu prostředí stále náročnější. Tomuto tématu se věnuje předmět Key Account Management. Cílem předmětu je, aby si účastníci uvědomili roli a postavení Key Account Managera ve firmě a všechny oblasti, které musí dobře ovládat, aby byl úspěšný. Účastníci se seznámí s pojmy jako je identifikace potřeb zákazníka, budování loajality, péče o klíčového zákazníka, vyjednávání, rozvoj obchodu, řízení času a další.Studenti získají znalosti a dovednosti, které zvýší efektivitu a produktivitu jejich práce s klíčovými zákazníky.

Video-představení předmětu Key Account Management  
Tutor předmětu Key Account Management: Bc. Petr Joukl
Sylabus předmětu Key Account Management

Risk management

Cílem předmětu Risk Management je seznámit účastníky se základními pojmy řízení finančních a nefinančních rizik ve finančních i v nefinančních firmách. Účastník získá přehled o jednotlivých druzích rizik, která firma obvykle podstupuje, seznámí se s řízením, metodami měření a regulací finančních rizik. Dále se seznámí s pojmy jako je úvěrové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálové přiměřenosti, s podstatou a složkami tržního rizika, s operačním rizikem a úvěrovou analýzou.

Tutor předmětu Risk management: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Risk management

Finanční trhy a investování

Cílem předmětu Finanční trhy a investování je seznámit účastníky s principem a fungováním finančních trhů, problematikou cenných papírů a jejich obchodováním. Dále se účastníci seznámí s klasifikací finančních trhů, obchody na finančních trzích a operacemi na finančních trzích. Účastníci získají informace o trhu akcií a trhu obligací, peněžních a kapitálových trzích, burzách a OTC trzích. Seznámí se s pojmy jako je riziko, určení cen, návratnost, efektivnost finančních trhů a další.

Tutor předmětu Finanční try a investování: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Finanční trhy a investování

Management

Předmět Management seznamuje studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje  všechny aspekty oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem  předmětu je osvojení si umění, jak efektivně řídit a vést pracovní týmy. Pozornost je věnována nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého účastníka. Další část předmětu je zaměřena na řízení organizace na všech jejich úrovních. Předmět se dále zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin.

Tutor předmětu Management: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus předmětu Management

Finance

V rámci předmětu Finance se účastníci seznámí se základy finančního řízení podniku, s nástroji finančního řízení, s měřením a řízením výkonnosti podniku, se základem plánování a rozpočtování a provázaností strategických cílů v plánovacích dokumentech včetně dekompozice strategických cílů do jednotlivých plánovacích dokumentů a motivačních kritérií. Seznámí  se s problematikou finančních trhů, s jejich významem pro fungování ekonomiky, jejich segmentací a nástroji, se základními principy rozhodování investora a se základními metodami oceňování vybraných finančních instrumentů.

Tutor předmětu Finance: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus předmětu Finance

Human Resources

Personální práce ve smyslu řízení lidských zdrojů je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného manažera.  Lidský kapitál je jednou z nejdůležitějších složek podnikání, v němž se odráží kvalita, s jakou je o tento zdroj pečováno. V rámci předmětu je kladen důraz na jednotlivé procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se o rozbor problematiky procesu výběru zaměstnanců, adaptačního procesu,  systému odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systému motivace a hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kulturu a etiku organizace, personální audit, personální plánování a personální outsourcing. Absolvent získá základní teoretické znalosti a praktické poznatky z těchto jednotlivých personálních procesů, které mu umožní jejich aplikaci do vlastní praxe.

Tutor předmětu Human Resources: Radka Nowicki
Sylabus předmětu Human Resources

Finanční reporting a analýzy

Cílem předmětu Finanční reporting a analýzyje seznámit účastníky se základními principy tvorby a využívání finančního reportingu pro řízení firmy, osvojit si znalost základních dokumentů finančního řízení a porozumět základním nástrojům moderního finančního plánování a finanční analýzy.

Tutor předmětu Finanční reporting a analýzy: Ing. Libuše Krátká
Sylabus předmětu Finanční reporting a analýzy

Manažerské účetnictví

Úloha podnikového účetnictví se stále vyvíjí, a to především k zajištění potřeb managementu a řízení podniku. Aby účetnictví mohlo být efektivně využíváno jako zdroj informací pro řízení a manažerské rozhodování, je třeba, aby manažeři rozuměli základním principům a metodám účetnictví, charakteristice jednotlivých složek aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, postupům, jak účetní data vznikají a jak je možné je využít pro kontrolu, řízení a prezentaci podniku. Cílem předmětu Manažerské účetnictví je seznámit účastníky s teoretickými základy i praktickým využitím metod manažerského účetnictví včetně jeho vztahu k účetnictví finančnímu a daňovému a k oblasti controllingu.

Tutor předmětu Manažerské účetnictví: Ing. Libuše Krátká
Sylabus předmětu Manažerské účetnictví

Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Cílem předmětu je seznámit účastníky s úkoly plánování lidských zdrojů. Naučí se znát proces plánování lidských zdrojů, cíle a strategii zabezpečování lidských zdrojů. Dále se naučí sestavovat odhady budoucí potřeby lidských zdrojů a naučí se rozeznávat tvrdé a měkké plánování lidských zdrojů. Cílem je proniknout do strategie rozvoje lidských zdrojů, sestavování plánu rozvoje lidských zdrojů. Účastníci se naučí identifikovat potřeby vzdělávání pracovníků a na jejich základě využívat nejnovější přístupy k rozvoji lidských zdrojů.

Video-představení předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů 
Tutor předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrpjů: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Získávání a výběr pracovníků

Cílem předmětu Získávání a výběr pracovníků je naučit účastníky znát proces získávání a výběru nových pracovníků v návaznosti na plán lidských zdrojů, systému oslovení nových uchazečů, metody výběru pracovníků. Součástí předmětu je vysvětlení správného plánování přijímacích pohovorů a postup při pohovoru. Dále se účastníci naučí typy přijímacích pohovorů a jejich správné vedení v praxi, využití assessment center pro výběr nových pracovníků, psychologických testů a dalších metod výběru nových pracovníků. Další součástí je vysvětlit význam personálních agentur při výběru nových pracovníků, jejich výhody a nevýhody. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni stanovit základní postupy pro nalezení, výběr a další práci s novými pracovníky. Budou schopni zvolit vhodnou metodu k jednotlivým částem procesu a to z pohledu jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance.

Tutor předmětu Získávání a výběr pracovníků: Ing. Vojtěch Brant
Sylabus předmětu Získávání a výběr pracovníků

Mezinárodní obchodní jednání

Cílem předmětu Mezinárodní obchodní jednání je seznámit účastníky se základními pojmy a podmínkami při uzavírání mezinárodních obchodních dohod a smluv, faktory ovlivňujícími úspěšnost mezinárodních obchodních jednání, základy obchodní etiky při uzavírání a naplňování mezinárodních obchodních smluv.

Tutor předmětu Mezinárodní obchodní jednání: Ing. Petr Makovský, MBA
Sylabus předmětu Mezinárodní obchodní jednání

Mezinárodní obchodní vztahy

Cílem předmětu Mezinárodní obchodní vztahy je seznámit účastníky s aktuálními trendy ve vývoji mezinárodního obchodu, s aspekty, které tento vývoj nejvíce ovlivňují, dále se zapojením České republiky do mezinárodního obchodu včetně členství ve WTO, se základními tématy v oblasti mezinárodního obchodu jako např. financování exportu a importu, pojištění rizik, vliv pohybu měnových kurzů, celní záležitosti, logistika atd.

Tutor předmětu Mezinárodní obchodní vztahy: Ing. Petr Makovský, MBA
Sylabus předmětu Mezinárodní obchodní vztahy

Plánování IT strategie

Cílem předmětu Plánování IT strategie je seznámit účastníky se základními pojmy manažerského plánování v oblasti IT. Účastníci získají znalosti o jednotlivých aspektech IT Managementu v daném segmentu, seznámí se s řízením, metodami vyhodnocování i efektivní optimalizací procesu plánování v prostředí IT.  Účastníci se seznámí se vztahem globální strategie a informační strategie a jednotlivými fázemi procesu formulace a implementace strategie.

Video-představení předmětu Plánování IT strategie 
Tutor předmětu Plánování IT strategie: Ing. Aleš Háněl, MBA
Sylabus předmětu Plánování IT strategie

IT infrastruktura

Cílem předmětu IT infrastruktura je seznámit účastníky se základními pojmy definování a naplňování strategie v oblasti IT infrastruktury. Účastníci získají znalosti o jednotlivých složkách IT. Seznámí se s  metodami jejich vyhodnocování i s efektivní optimalizací celého procesu aplikace podnikové informatiky Účastníci se dále seznámí s pojmy, jako jsou outsourcing, CRM, ERP, HW prostředky.

Video-představení předmětu IT infrastruktura 
Tutor předmětu IT infrastruktura: Ing. Aleš Háněl, MBA
Sylabus předmětu IT infrastruktura

E-Commerce

Cílem předmětu E-Commerce je seznámit účastníky s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu, vývojem internetového prostředí, jeho specifickými aspekty a faktory, které ovlivňují celkový rozvoj a podporu podnikání současných podnikatelských subjektů na českém trhu. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni srovnat základní povrchní informace s dosaženými výsledky studia, jejich předpoklady a závěry, identifikovat způsoby řešení konkrétních modelových situací a problémy při rozhodování managera jak plánovat strategii firmy v oblasti obchodu a propagace na internetu.

Video-představení předmětu E-Commerce  
Tutor předmětu E-Commerce: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus předmětu E-Commerce

Internetová komunikace

Cílem předmětu Internetová komunikace je seznámit účastníky s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu a zároveň je cílem rozvíjet technické metodiky a psychologii marketingové komunikace prostřednictvím ověřených technik oslovování trhu v rámci SEO a SEM pro účastníky při rozhodovacích procesech a stanovování kritérií při podpoře podnikání na konkrétních případových studiích. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni srovnat základní povrchní informace s dosaženými výsledky studia, jejich předpoklady a závěry, identifikovat způsoby řešení konkrétních modelových situací a problémy při rozhodování managera jak plánovat strategii firmy z finančního tak i strategického plánu marketingové komunikace.

Video-představení předmětu Internetová komunikace 
Tutor předmětu Internetová komunikace: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus předmětu Internetová komunikace

Komunikace

Předmět Komunikace je založen na kompilaci poznatků z oborů, jejichž společným tématem je efektivní komunikace s veřejností v nejširším slova smyslu. V rámci předmětu se účastníci seznámí se základními formami komunikace a jejich prolínáním. Důraz je kladen především na rozvoj osobnostních komunikačních předpokladů manažera. Nedílnou součástí předmětu je seznámení studentů se zásadami správné externí i interní komunikace, včetně jejich rozdílů či shodných rysů. V segmentu externí komunikace je kladen důraz na pochopení a zvládnutí zásad vyrovnaného vztahu s novináři, a tím i dosažení požadovaného mediálního obrazu, resp. vnímání veřejností.

Video-představení předmětu Komunikace 
Tutor předmětu Komunikace: Mgr. Markéta Dvořáčková, MBA
Sylabus předmětu Komunikace

Marketing

Jelikož marketing je důležitou disciplínou rozhodující o úspěchu či neúspěchu společnosti na trhu, je cílem předmětu poskytnout účastníkům ucelený pohled na význam, smysl, principy a podstatné rysy marketingu.Předmět se soustřeďuje nejen na získání nezbytné sumy teoretických znalostí, ale zároveň se dotýká i praktického provedení marketingových aktivit. Pozornost je věnována formám vstupu na zahraniční trhy, jaké jsou vývozní a dovozní aktivity, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálové vstupy na zahraniční trhy a další.Cílem je, aby absolventi předmětu Marketing byli schopni pohybovat se jak v domácím, tak v cizím prostředí jiných kultur.

Tutor předmětu Marketing: Ing. Zdeněk Bednarčík, PhD., MBA
Sylabus předmětu Marketing

Manažerská etiketa a etika

Předmět Manažerská etiketa a etika seznamuje účastníky programu Interactive Online MSc s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem a jednotlivými aspekty a faktory, které ji ovlivňují. V rámci předmětu si osvojíte pravidla obchodního a diplomatického protokolu a společenské etikety. Dále se dozvíte, jaké jsou nejčastější etické prohřešky a největší nedostatky. Zjistíte, jak jednat se zahraničními partnery, na co si dávat pozor a jak udělat dobrý dojem na obchodního partnera.Zároveň je cílem předmětu rozvíjet etickou citlivost účastníků při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií.

Tutor předmětu manažerská etiketa: Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Sylabus předmětu Manažerská etiketa a etika

Management cestovního ruchu

Cílem předmětu Management cestovního ruchu je seznámit studenty se základními definicemi cestovního ruchu, jeho vývojem a významným přínosem pro ekonomiku jednotlivých zemí. Dále poukázat na nezastupitelné ekonomické funkce cestovního ruchu, význam rozdělení cestovního ruchu na domácí a mezinárodní. Zároveň pojednání o zřizování podniků cestovního ruchu v České republice a legislativním rámci pro podnikání cestovních kanceláří a agentur (včetně legislativní úpravy vztahů cestovních kanceláří a agentur vůči spotřebitelům).

Dalším cílem předmětu je analýza faktorů, ovlivňujících cestovní ruch ve světě. Studium usnadní studentům seznámit se s úspěšným vedením (systémem managementu) cestovních kanceláří, plánováním jejich činnosti a organizaci cestovního ruchu v České republice, managementem lidských zdrojů v cestovním ruchu a procesním přístupem marketingových aktivit v cestovních kancelářích (marketing služeb, marketing cestovního ruchu, marketingový mix cestovního ruchu a jeho charakteristika).

Video-představení předmětu Management cestovního ruchu
Tutor předmětu Management cestovního ruchu: JUDr. Josef Šesták
Sylabus předmětu Management cestovního ruchu

Civilní letecká doprava

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou civilního letectví, postavením letecké dopravy ve světě a v České republice, vymezením pojmu „Letecký dopravce“ a další problematikou civilní letecké dopravy. V rámci předmětu se studenti seznámí s vývojem letecké dopravy od striktně centralizované (regulované) až po postupný proces decentralizace (deregulace), počínající již v osmdesátých letech 20. století s důrazem na nezastupitelnou úlohu této deregulace na další rozvoj letecké dopravy až do současnosti, včetně jejího vlivu na činnost klasických leteckých dopravců, na vznik nízkonákladových leteckých společností a tím i na rozvoj mezinárodního cestovního ruchu.

Video-představení předmětu Civilní letecká doprava
Tutor předmětu Management cestovního ruchu: JUDr. Josef Šesták
Sylabus předmětu Civilní letecká doprava

Pracovní právo

Cílem předmětu Pracovní právo je seznámit účastníky s problematikou pracovněprávních vztahů, vysvětlení pojmu pracovní právo, jeho obsah, členění a prameny, právní vztahy a právní skutečnosti. Dále se seznámí se specifiky pracovní smlouvy a pracovního poměru - vznik, změna i ukončení. Účastníci získají informace o pracovní době, odměňování, odpovědnost zaměstnance i zaměstnavatele za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kolektivní pracovní právo, kolektivní smlouva a další.Pracovní právo.

Video-představení předmětu Pracovní právo
Tutor předmětu Pracovní právo: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus předmětu Pracovní právo

Občansko-obchodní právo

Hlavní náplní předmětu je oblast soukromého práva se zaměřením na občanskoprávní a obchodní problematiku. Konkrétními obory pak jsou občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo a práva průmyslového a duševního vlastnictví. Obsahově je předmět zaměřen na platnou právní úpravu v ČR pro oblast civilního práva a jejich aplikace. Cílem předmětu je seznámení studentů s hlavní problematikou a vazbami v uvedených právních oborech se zaměřením na praktickou aplikaci v profesním životě studentů.

Tutor předmětu Občansko-obchodní právo: JUDr. Lucie Marelová
Sylabus předmětu Občansko-ochodní právo

Mám zájem o studium MSc

Získejte titul MSc za cenu 94 628 Kč*
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Výuka v českém, slovenském či anglickém jazyce
 • Vysoká kvalita tutorů

* Tato cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH. Konečná cena je 114 500 Kč.

Máte otázky ke studiu MSc?

* povinné položky

Kam dál

Časté otázky