Chci studovat

Studium Interactive Online PhD

Studium Interactive Online PhD

Program PhD (Doctor of Philosophy) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium PhD časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině či slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si volíte specializaci svého PhD programu i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

ZÍSKEJTE TITUL PhD

za letní cenu

16 425 Kč

14 783 Kč / čtvrtletně

Vyplnit přihlášku
 

* Uvedená cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH při rozložení splátek do dvou let.

SPECIFIKACE PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE PhD

Délka studia: standardně 2 - 3 roky Zahájení programu: kdykoliv v průběhu roku
Jazyk programu: čeština, slovenština a angličtina nebo kombinace těchto jazyků Doporučujeme pro: absolventy VŠ
Forma studia: interactive online Získaný titul: PhD

STRUKTURA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE PhD

Doktorský program Interactive Online PhD se skládá celkem z 12 předmětů. Student absolvuje 6 předmětů Vědecko-výzkumného modulu (předměty jsou shodné pro všechny studenty), 3 předměty zvolené specializace (dle výběru) a 3 předměty z volitelného modulu (dle výběru). Nedílnou součástí programu Interactive Online PhD je publikační činnost.

6 předmětů Vědecko-výzkumného modulu:

Metodologie výzkumu

Předmět se soustřeďuje na přípravu a obeznámení studentů s mnoha aspekty doktorandského studia, které zahrnuje teorii a logické postupy při výzkumu, teoretické i empirické konstrukce a vztahy mezi nimi. Studentům je představeno mnoho výzkumných metod, a to kvalitativních i kvantitativních (např. sběr statistických vzorků a techniky sběru dat). V neposlední řadě se studenti seznámí i s velice důležitým publikačním procesem vědeckých prací.

Projekt I - Návrh

Doktorandi jsou v tomto předmětu vedeni k výběru relevantních a reálných témat pro disertační práci. Je nanejvýš důležité vybrat si kreativní a smusluplné téma pro oblast Business Administration, které je dostatečně zastoupeno v odborné literatuře i teorii. Zkoumané téma je systematicky a úmyslně rozvíjeno prostřednictvím analytické metodologie od hypotézy k návrhu disertační práce, který je při ukončení předmětu odprezentován disertační komisi.

Návrh (cca 3 600 slov) musí obsahovat následující náležitosti:

 • Jasný a popisný titulek disertace.
 • Obeznámení se zkoumaným problémem, prezentace otázek výzkumu a hypotéz stanovujících jejich důležitost a smysl, stanovení ohraničení výzkumu s cílem zabezpečit jeho jasné zaměření.
 • Navrhovaný seznam literatury.
 • Přehled metodologie.
 • Definice termínů a klíčových koncepcí.
Projekt II - Přehled literatury a teoretický základ

Cílem tohoto předmětu je asistovat studentům při pečlivém studiu literatury a teoretického základu. Po dokončení kurzu by student měl být schopen prokázat porozumění teoretickým otázkám a zároveň schopnost kriticky hodnotit informace a zapojit existující odbornou literaturu do jejich výzkumu. Student je veden k rozvoji koncepčního rámce pro disertaci a taktéž k prezentaci jejího významu pro odbornou obec.

Projekt III - Metodologie psaní

Studenti prezentují svůj pracovní plán pro disertaci a způsob organizace výzkumu. Tyto aktivity obsahují činnosti, jako jsou navržení dotazníku, stanovení osob, které se budou účastnit dotazování, výběr nástrojů měření s ohledem na jejich přesnost a důvěryhodnost, stanovení typu sbíraných dat a statistických procedur, které student plánuje použít pro otestování hypotézy nebo odpovědi na zkoumané otázky.

Projekt IV - Průzkum a analýza dat

V průběhu tohoto předmětu se studenti soustřeďují na výzkum a sběr dat. Reprezentativní vzorek musí pravdivě odrážet reálný stav, což je prokázáno deskriptivním statistickým reportingem. Studenti musí odpovědět na každou ze zkoumaných otázek individuálně. Doporučený postup je následující: reformulace zkoumané otázky; stanovení nulové hypotézy (v případě, že je předmět otázky možné testovat); stanovení typu použitého statistického testu (statistických testů); vyhodnocení statistik a výsledků s pomocí tabulek a grafů.

Studenti jsou pobízeni k diskusi ohledně svých zjištění:

 • zda potvrzují existující teorie;
 • vysvětlit, proč jsou výsledky, jaké jsou;
 • na základě zjištění prezentovat doporučení;
 • navrhnout možná témata pro budoucí studium.
Projekt V - Konzultace a zpracování vědeckého projektu

Studenti v poslední části modulu shrnou materiály ze všech předešlých předmětů do souvislé publikovatelné disertace a taktéž připravují prezentaci v Power Point pro obhajobu disertační práce.

Specializace:

Management
Project Management
Finance
Marketing
HR Management
Legal studies – Private Law
Legal studies – Public Law

 

Volitelný modul

 

Publikační činnost

V průběhu studia programu Interactive Online PhD publikuje student minimálně čtyři články, které by měly souviset s disertační prací studenta a s jeho zvolenou specializací.

Disertační práce

V disertační práci student předkládá výsledky vlastního zkoumání vědeckými metodami.  Cílem disertační práce je vědecko-výzkumnými metodami a činnostmi zkoumat, stanovovat, ověřovat či vyvracet stanovené hypotézy, a tím obohatit vědecký výzkum ve zvoleném oboru. Disertační práce se pohybuje v rozsahu 30 000 - 35 000 slov základního textu. Studium v programu Interactive Online PhD je ukončeno obhajobou disertační práce před komisí zpravidla prostřednictvím elektronických kanálů.

Mám zájem o studium PhD

Získejte titul PhD za cenu 118 264 Kč*
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Studijní pobyt na Hawaii
 • Výuka v českém, slovenském či anglickém jazyce
 • Vysoká kvalita tutorů a školitelů

* Tato cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH. Konečná cena je 143 100 Kč.

Máte otázky ke studiu PhD?

* povinné položky

Časté otázky