Chci studovat

Studium Interactive Online PhD

Studium Interactive Online PhD

Program PhD představuje nejvyšší stupeň vzdělávání a je určen především těm, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti.

Získání titulu PhD vám pomůže posílít vaše profesionální schopnosti, které můžete využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesních výzev a cílů.

Studium PhD se doporučuje zejména manažerům na seniorských řídících pozicích

Studiem programu PhD získáte:

 • nadstandardní vzdělání
 • prestiž ve svém oboru
 • rozšíření možností svého působení
 • významné kontakty
 • celosvětově uznávaný titul
 • diplom vydaný americkou univerzitou

Program PhD (Doctor of Philosophy) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium PhD časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině či slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si volíte specializaci svého PhD programu i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

ZÍSKEJTE TITUL PhD

za cenu

16 425 Kč / čtvrtletně

15 393 Kč / čtvrtletně

Vyplnit přihlášku
 

* Uvedená cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH při rozložení splátek do dvou let.

SPECIFIKACE PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE PhD

Délka studia: standardně 2 - 3 roky Zahájení programu: kdykoliv v průběhu roku
Jazyk programu: čeština, slovenština a angličtina nebo kombinace těchto jazyků Doporučujeme pro: absolventy VŠ
Forma studia: interactive online Získaný titul: PhD

STRUKTURA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE PhD

Doktorský program Interactive Online PhD se skládá celkem z 12 předmětů. Student absolvuje 6 předmětů Vědecko-výzkumného modulu (předměty jsou shodné pro všechny studenty), 3 předměty zvolené specializace (dle výběru) a 3 předměty z volitelného modulu (dle výběru). Nedílnou součástí programu Interactive Online PhD je publikační činnost.

6 předmětů Vědecko-výzkumného modulu:

Metodologie výzkumu

Předmět se soustřeďuje na přípravu a obeznámení studentů s mnoha aspekty doktorandského studia, které zahrnuje teorii a logické postupy při výzkumu, teoretické i empirické konstrukce a vztahy mezi nimi. Studentům je představeno mnoho výzkumných metod, a to kvalitativních i kvantitativních (např. sběr statistických vzorků a techniky sběru dat). V neposlední řadě se studenti seznámí i s velice důležitým publikačním procesem vědeckých prací.

Projekt I - Návrh

Doktorandi jsou v tomto předmětu vedeni k výběru relevantních a reálných témat pro disertační práci. Je nanejvýš důležité vybrat si kreativní a smusluplné téma pro oblast Business Administration, které je dostatečně zastoupeno v odborné literatuře i teorii. Zkoumané téma je systematicky a úmyslně rozvíjeno prostřednictvím analytické metodologie od hypotézy k návrhu disertační práce, který je při ukončení předmětu odprezentován disertační komisi.

Návrh (cca 3 600 slov) musí obsahovat následující náležitosti:

 • Jasný a popisný titulek disertace.
 • Obeznámení se zkoumaným problémem, prezentace otázek výzkumu a hypotéz stanovujících jejich důležitost a smysl, stanovení ohraničení výzkumu s cílem zabezpečit jeho jasné zaměření.
 • Navrhovaný seznam literatury.
 • Přehled metodologie.
 • Definice termínů a klíčových koncepcí.
Projekt II - Přehled literatury a teoretický základ

Cílem tohoto předmětu je asistovat studentům při pečlivém studiu literatury a teoretického základu. Po dokončení kurzu by student měl být schopen prokázat porozumění teoretickým otázkám a zároveň schopnost kriticky hodnotit informace a zapojit existující odbornou literaturu do jejich výzkumu. Student je veden k rozvoji koncepčního rámce pro disertaci a taktéž k prezentaci jejího významu pro odbornou obec.

Projekt III - Metodologie psaní

Studenti prezentují svůj pracovní plán pro disertaci a způsob organizace výzkumu. Tyto aktivity obsahují činnosti, jako jsou navržení dotazníku, stanovení osob, které se budou účastnit dotazování, výběr nástrojů měření s ohledem na jejich přesnost a důvěryhodnost, stanovení typu sbíraných dat a statistických procedur, které student plánuje použít pro otestování hypotézy nebo odpovědi na zkoumané otázky.

Projekt IV - Průzkum a analýza dat

V průběhu tohoto předmětu se studenti soustřeďují na výzkum a sběr dat. Reprezentativní vzorek musí pravdivě odrážet reálný stav, což je prokázáno deskriptivním statistickým reportingem. Studenti musí odpovědět na každou ze zkoumaných otázek individuálně. Doporučený postup je následující: reformulace zkoumané otázky; stanovení nulové hypotézy (v případě, že je předmět otázky možné testovat); stanovení typu použitého statistického testu (statistických testů); vyhodnocení statistik a výsledků s pomocí tabulek a grafů.

Studenti jsou pobízeni k diskusi ohledně svých zjištění:

 • zda potvrzují existující teorie;
 • vysvětlit, proč jsou výsledky, jaké jsou;
 • na základě zjištění prezentovat doporučení;
 • navrhnout možná témata pro budoucí studium.
Projekt V - Konzultace a zpracování vědeckého projektu

Studenti v poslední části modulu shrnou materiály ze všech předešlých předmětů do souvislé publikovatelné disertace a taktéž připravují prezentaci v Power Point pro obhajobu disertační práce.

Specializace:

Management
Projektový management
Finance
Marketing
HR management
Soukromé právo
Veřejné právo

 

Volitelný modul

 

Publikační činnost

V průběhu studia programu Interactive Online PhD publikuje student minimálně čtyři články, které by měly souviset s disertační prací studenta a s jeho zvolenou specializací.

Disertační práce

V disertační práci student předkládá výsledky vlastního zkoumání vědeckými metodami.  Cílem disertační práce je vědecko-výzkumnými metodami a činnostmi zkoumat, stanovovat, ověřovat či vyvracet stanovené hypotézy, a tím obohatit vědecký výzkum ve zvoleném oboru. Disertační práce se pohybuje v rozsahu 30 000 - 35 000 slov základního textu. Studium v programu Interactive Online PhD je ukončeno obhajobou disertační práce před komisí zpravidla prostřednictvím elektronických kanálů.

Mám zájem o studium PhD

Získejte titul PhD za cenu 123 140 Kč*
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Výuka v českém, slovenském či anglickém jazyce
 • Vysoká kvalita tutorů a školitelů

* Tato cena odpovídá ekvivalentu ceny bez DPH. Konečná cena je 149 000 Kč.

Máte otázky ke studiu PhD?

* povinné položky

Kam dál

Časté otázky