Publikace studentů

PUBLIKACE STUDENTŮ

Manažment a riadenie v potravinárstve a v správnej výrobnej praxi

22. 2. 2016

Dodržiavanie nariadení, povinná starostlivosť, zistiteľnosť a preverovací záznam sú kľúčovými slovami pre každého moderného výrobcu. Ide o to, ako je výrobca schopný účinne a efektívne plniť všetky kvalitatívne, certifikačné a preverovacie povinnosti a súčasne prosperovať. Všetky hygienické režimy je nutné pravidelne preverovať, aby bola zaistená zhoda s dokumentovanými postupmi, legislatívou a priemyslovými vzormi postupov. Okrem bezkonkurenčnej skúsenosti s realizáciou vysokoúčinných riešení v oblasti čistenia, dezinfekcie a službách.

Zavádzame pojem správna výrobná prax ako súhrn opatrení na spôsob výroby z hľadiska optimalizácie zdravotných rizík. Pojem hygienický režim definujeme ako opatrenia vykonaných procesov výroby, manipulácie a uvádzanie potravín do obehu.

No ja sa zameriavam na potravinárstvo a neskôr na správnu výrobnú prax, kde budem deklarovať nutnosť potrebného ekonomického riadenia a systému manažmentu ako prioritnú základnú a funkčne nedeliteľnú jednotku pre prosperujúci podnik, prevádzku či laboratórium.

Každý jeden podnik, prevádzka či laboratórium, musí spĺňať normy štátnej veterinárnej a potravinárskej správy pre živočíšnu výrobu a ústav verejného zdravotníctva pre rastlinnú výrobu. K tomu existuje aj dohľad štátnej obchodnej inšpekcie na výrobky už vo výrobe či priamo v podnikoch ako distribučných reťazcoch a.i.

Pre manažéra v potravinárstve je dôležité mať dokonalý prehľad v legislatíve Slovenskej republiky a dodatočne odporúčané normy Európskej únie. Manažér musí spĺňať normy, ktoré musí zaviesť do správnej výrobnej praxe ako HCCP. Kladiem si za povinnosť vyzdvihnúť u manažéra znalosť HCCP systém kontrolných a kritických bodov, pretože jedine tak manažér môže plniť svoju úlohu, byť v zisku a nebyť sankcionovaný od kontrolných organov.

Zdokumentujem základný postup správnej výrobnej praxe z hľadiska manažmentu a odbornosti

  • Pracovný postup
  • Technicky a technologický predpis
  • Výrobný postup
  • Normy obsluhy strojov a zariadení a predpisy podľa rozhodnutia výrobcu potravín
  • Posudky technologického zariadenia
  • Hygienicky režim a sanitačný režim
  • Metrologický program
  • Projekt systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín
  • Ďalšie príkazy a smernice

Verím, že správna výrobná prax a zavedenie normy ISO EN 9001 Noriem kvality, prispeje k rozvoju kompetencií manažéra a celkovo ku manažmentu v potravinárskej sfére. Vidím hlavne nedostatok množstva informácií, kedy manažér nemá dostatočnú prípravu nie len z potravinárskej oblasti a legislatívy, ale aj z environmentálneho odpadu a nakladania odpadu a jeho manažmentu pri recyklovaní.

Predpokladám, že manažér si musí sám doplniť potrebné informácie na úrovni potrebnej k reprezentatívnej a kvalitatívnej i kvantitatívnej zložke manažéra. Vnímam jednak podnik, ktorý neprosperuje, lebo ma neprodukujúceho manažéra, ktorý sa neaktualizuje samostatne a nevníma sebakritickosť v mäkkých a tvrdých kompetenciách ako nedostatok. Ba naopak v potravinárstve je potrebné, aby manažér dohliadol na vedenie dokumentácie a správnu výrobnú prax aj hygienický režim, či HCCP, alebo zaviedol normy ISO EN do praxe. Verím, že v potravinárstve sa nájdu aj schopní manažéri, ktorí budú produkovať znalosti a správne budovať spoločenstvo k celku ako aj k samostatnej jednotke.

Ak máte spätnú väzbu budem nesmierne rád nad vecnou diskusiou v rámci odboru manažmentu v potravinárstve ako aj výrobnej jednotke špecializačnej technológie.

 

ZDROJE

Codex Alimentarius: how it all began Food and Agriculture Organization of the United Nations website. Accessed 6 September 2012.

CODEX Alimentarius: Understanding CodexFAO and WHO. 1999. Retrieved 6 September 2012. Understanding Codex is available in English, French, Spanish, Arabic, Chinese and Russian version.

Potravinový kódex Slovenskej republiky [online]. Bratislava: ŠVPS SR, 2016 [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://www.svssr.sk/legislativa/legislativa_kodex.asp

 

Stručná charakteristika autora:

Vyštudoval potravinárstvo v špecializácii Potravinár kvalitár v SR, nostrifikovaný je aj v odbore Analýza potravín v ČR. Uvádzanie závažnej epidemiologickej činnosti s povolením hlavného hygienika SR získal v roku 2012.

 

Kľúčové slová : správna výrobná prax, hygienicky režim, HCCP, ISO EN normy, manažment

Keywords: good manufacturing practices, hygienic regime, HACCP, ISO EN standards, management

 

Autor: Ct.br. DR. et Dr. h. c. mult. Ľubomír Lakatoš