LIGS University

Ombudsman, Vědecká rada

Ombudsman, Vědecká rada

Snahou LIGS University je neustále zvyšovat spokojenost účastníků manažerských programů a zlepšovat kvalitu nabízených programů BBA, MBA, MPA, MSc, DBA a PhD, a proto byl zřízen institut ombudsmana a Vědecká rada LIGS University.

Ombudsman

V souladu s klientským přístupem a snahou o maximální spokojenost účastníků manažerského vzdělávání působí na LIGS University ombudsman. Ombudsman je nezávislý na vedení LIGS University a je k dispozici účastníkům vzdělávání při řešení případných sporných skutečností, které by vznikly v souvislosti s manažerským vzděláváním mezi účastníkem a LIGS University. Funkci ombudsmana na LIGS University zastává Ing. Zdeněk Maryško, MBA, zkušený manažer s dlouholetou řídící praxí. Ombudsmana LIGS University je možné kontaktovat kdykoli na e-mailové adrese: ombudsman@ligsuniversity.cz.

Vědecká rada LIGS University

Cílem vědecké rady je neustále sledovat, vyhodnocovat a v případě potřeby inovovat vzdělávací metody používané LIGS University, a tím trvale zvyšovat kvalitu vzdělávání. Jejím posláním je projednávat dlouhodobé vzdělávací záměry a další tvůrčí činnosti LIGS University. Dále se vyjadřuje k vědecké publikační činnosti a podporuje spolupráci s odborníky v oblasti vzdělávání.

Předsedou vědecké rady byl jmenován doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., jeden z nejfundovanějších odborníků v oblasti andragogiky a řízení lidských zdrojů v České republice.

Členy vědecké rady jmenuje vedení LIGS University na návrh předsedy vědecké rady z řad významných odborníků z vědecké obce a z praxe. Vědecká rada má minimálně pět členů.

Vědeckou radu svolává její předseda zpravidla jednou za rok a předsedá jejímu zasedání. Vědecká rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Předseda Vědecké rady LIGS University

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.


Členové Vědecké rady LIGS University

Mgr. Marta Gellová
Ing. Petr Hendrych
Dr. Ing. František Klufa
doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
Ing. Jaroslav Stůj, MBA
JUDr. Josef Šesták