LIGS University

Co získám studiem na LIGS University?

Co získám studiem na LIGS University?

Do praxe okamžitě přenositelné znalosti


Vše čím se budete v rámci studia zabývat, ať už při psaní písemných prací či při konzultacích nebo během webinářů, můžete využít a přenést do své praxe.

Nové informace a dovednosti z důležitých oborů

Studiem a absolvováním webinářů získáte nové informace, zkušenosti a dovednosti z rozmanitých, důležitých a zajímavých oborů a oblastí, které jsou přínosné pro vaši manažerskou praxi. Dozvíte se novinky a trendy z oblastí, se kterými se setkáváte ve vašem pracovním životě.

Východisko z osobní či profesní stagnace

Máte pocit osobní či pracovní stagnace? Cítíte, že se neposouváte dopředu tak, jak byste chtěli nebo si přáli? Už dlouho jste neudělali nic pro svůj osobní rozvoj? Východiskem z této situace je studium na LIGS University, které vás obohatí, a také si doplníte nebo utřídíte vaše profesní znalosti a zkušenosti.

Nové kontakty

V průběhu studia máte možnost setkávat se v rámci webinářů s tutory - odborníky z praxe, se kterými můžete diskutovat na zajímavá témata a vyměňovat si zkušenosti a názory. Dále máte možnost chatovat s dalšími studenty a tutory prostřednictvím Studentského informačního systému. Další možností získání nových kontaktů je účast na akcích LIGS University, které se konají v průběhu celého roku.

Konkurenční výhodu oproti ostatním

Konkurence je všude kolem nás, ve všech oblastech a oborech a proto je třeba s ní účinně bojovat. Konkurenční výhodu oproti ostatním můžete získat právě studiem na LIGS University, které vám přinese nové poznatky, zkušenosti a dovednosti, které se naučíte využívat a implementovat do svého pracovního i osobního života.

Šanci na kariérní postup

Není žádným tajemstvím, že po absolvování studia nezíská absolvent pouze titul a diplom, ale zároveň si zvýšením své vlastní profesní kvalifikace, zvyšuje i svoji šanci na kariérní postup ať už ve svém stávajícím zaměstnání či při hledání nového pracovního uplatnění.

Předpoklad pro vyšší ohodnocení v práci

Jedním z předpokladů pro získání vyššího ohodnocení v práci (ať už se jedná o finanční či jiné ohodnocení) je i zvýšení své vlastní kvalifikace. A právě absolvování studia, které vede k získání prestižního, profesního, manažerského titulu může vést k tomu, že vás vaši zaměstnavatelé odmění, povýší či jinak ohodnotí vaši píli.

Poznání moderního způsobu vzdělávání

Na LIGS University můžete studovat formou blended learning či interactive online. Záleží pouze na vás, pro kterou formu studia se rozhodnete. Každá forma v sobě obsahuje moderní prvky vzdělávání (webináře, Studentský informační systém, e-learning a další).

Prestižní americký titul

Absolvováním programu MBA, MPA, MSc, DBA či PhD na LIGS University získáte prestižní americký profesní celosvětově uznávaný titul, který se uvádí za jménem, a dále obdržíte diplom vydaný americkou LIGS University.

Proč si vybrat LIGS University?

Akreditace, certifikace a členství
  • LIGS University je držitelem mezinárodní akreditace Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) a díky splnění mnoha kritérií kvality a používaným vzdělávacím postupům a přístupu ke studentům získala status ASIC Premier University.
  • LIGS University je držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001:2008 a ČSN ISO 10006:2003 mimo jiné pro oblast „Realizace vzdělávacích kurzů".
  • Více informací o akreditacích, členství a partnerstvích LIGS University naleznete zde.
Možnost vyzkoušet si studium na zkoušku

LIGS University nabízí zájemcům o studium v online programech MBA, MPA a MSc unikátní možnost vyzkoušet si studium na zkoušku. Pokud si zájemce o studium není jistý, zda mu bude studium vyhovovat, nebo zda jej bude zvládat ať už z časových či jiných důvodů, může si studium po dobu 60 dnů vyzkoušet na „nečisto". Teprve poté se rozhodne, zda chce ve studiu pokračovat či nikoliv. Více o studiu na zkoušku naleznete zde.

Přizpůsobení časově zaneprázdněným manažerům

Manažerské programy LIGS University jsou díky své formě a flexibilitě co nejvíce přizpůsobeny manažerům, kteří jsou pracovně velmi vytížení.

Zahájení programů kdykoliv

Programy Interactive Online MBA, MPA, MSc, DBA a PhD je možno zahájit kdykoliv v průběhu roku. Zahájení programu Executive MBA je zpravidla v dubnu a v říjnu příslušného roku.

Programy v češtině, angličtině a slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků

Programy Interactive Online můžete studovat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce nebo v jejich kombinacích dle svého zájmu. Program Executive MBA je v českém jazyce.

Výběr z mnoha specializací

Programy LIGS University jsou poskytovány ve více specializacích, aby si mohl každý vybrat podle svých zájmů a potřeb.

Diplom vydaný americkou univerzitou

Interactive Online programy MBA, MPA, MSc, DBA a PhD jsou poskytovány americkou LIGS University, USA se sídlem v Honolulu na Hawaii. Program Executive MBA je touto americkou univerzitou validován. Po ukončení programu získají absolventi diplom a titul z americké univerzity. 

Získání nových zkušeností a kontaktů

Studenti mají možnost osobní výměny zkušeností, názorů a kontaktů prostřednictvím chatu na studentském webu, či během webinářů. Navíc studenti programu Executive MBA se pravidelně setkávají během svého studia na tutoriálech (dvoudenní soustředění), v rámci kterých se konají praktické workshopy.

Blended learning nebo interactive online forma studia

Obě tyto formy studia respektují pracovní vytížení studentů a jsou ideální formou, jak skloubit vzdělávání, zaměstnání, rodinu a koníčky a přitom maximálně pomáhají rozvoji studentů.

Oxfordský tutorský model

LIGS University ve svých vzdělávacích programech efektivně kombinuje to nejlepší ze dvou nejúspěšnějších vzdělávacích systémů na světě, tzn. flexibilitu vzdělávání, kterou umožňuje blended learning či interactive online forma programů tak typická pro americký vzdělávací systém a Oxfordský tutorský model, který má, jak už název napovídá, kořeny v britském vysokoškolském systému. Základem Oxfordského tutorského modelu je tzv. „one-to-one" vzdělávání. To znamená, že studentovi je v rámci každého předmětu či modulu přiřazen jeden konkrétní tutor, se kterým má možnost konzultovat svoje studium, a který studenta vede při psaní seminární práce, resp. i práce závěrečné. Je to přesný opak klasické a do značné míry zastaralé a neosobní formy výuky založené na pasivních přednáškách ve velkých sálech. Oxfordský tutorský model je založen na aktivním vztahu tutora (zkušeného profesionála s praxí v dané oblasti) a studenta, kterému tutor poskytuje asistenci a odborné vedení při rozvoji jeho znalostí a dovedností (nikoliv přímé a pasivní „vyučování"). Velkou výhodou je možnost maximálně přizpůsobit studium vstupním znalostem jakožto i budoucím potřebám každého studenta. Díky tomu tak tutor předává studentovi programu hodnotnou a personalizovanou zpětnou vazbu tolik potřebnou pro jeho rozvoj. Díky Oxfordskému tutorskému modelu aplikovanému v LIGS University je možné určit silné a slabé stránky každého studenta v rámci všech předmětů a tím pro něj maximálně zefektivnit průběh vzdělávání.

Možnost přerušení či prodloužení studia

Vzhledem k tomu, že každý z nás se může ve svém životě dostat do složité životní či pracovní situace a poté přichází na řadu její řešení a vše ostatní jde stranou, umožňuje LIGS University svým studentům, aby si mohli své studium bezplatně přerušit či prodloužit a to i opakovaně.

Poznávací a jazykový pobyt na Hawaii

Studenti programů LIGS University mají možnost za zvýhodněných podmínek absolvovat poznávací a jazykový pobyt na Hawaii s dostatečným časem na cestování a poznávání krás Hawaii. Pobyt je možné spojit také s rodinným pobytem. Více informací naleznete zde.

Cenová přístupnost vzdělávání s možností splátek

Ceny Interactive Online programů, které jsou uvedené v příslušných cenících, jsou konečné a nepřipočítávají se k nim žádné další poplatky.

Možnost zapůjčení odborných knih a časopisů

Studenti mají možnost zapůjčit si odborné knihy a časopisy v knihovně v prostorách LIGS University. Ve studentském systému mají navíc přístup do online knihovny.

Vysoká kvalita tutorů (lektorů)

Tutoři působící na LIGS University mají za sebou významnou manažerskou praxi a bohaté zkušenosti ve svých oborech, což je klíčové pro jejich efektivní předávání studentům a uplatnění zkušeností a dovedností v jejich praxi. Detailní informace o tutorech LIGS University naleznete zde.

Institut ombudsman a Vědecká rada LIGS University

Z důvodu neustálé snahy zvyšovat spokojenost studentů programů LIGS University a dále zlepšovat kvalitu nabízených programů MBA, MPA, MSc, DBA a PhD byl zřízen Institut ombudsmana a Vědecká rada LIGS University, která dohlíží nad kvalitou programů. Detailní informace naleznete zde.

Studentský informační systém (SIS)

SIS umožňuje přístup ke studiu kdykoliv a odkudkoliv a obsahuje především studijní elektronické materiály, elektronický index, hodnocení prací, termíny webinářů, kontakty na tutory, informace z LIGS University a další důležité informace a materiály potřebné pro úspěšné absolvování zvoleného programu.

Možnost navolit si předměty podle zájmu a potřeb i podle jazyků

V rámci studia v Interactive Online programech má student možnost zvolit si část předmětů dle svého zájmu a zaměření. V praxi to funguje tak, že část předmětů je shodná pro všechny studenty daného programu a část předmětů si student vybírá individuálně podle svých potřeb a zájmu. Navíc může zvolené předměty studovat v různých jazycích.