Další služby

Realizace projektu z EU

Realizace projektu z EU

projekt EU

TVORBA METODIK K ZÁKLADNÍM PROFESNÍM KVALIFIKACÍM PRO PODNIKATELSKÝ SEKTOR Reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0018

Jedná se o projekt vytvořený na základě analýz prostřednictvím renomovaných firem, které se pohybují již dlouho na trhu práce v oblasti vzdělávání HR a managementu kvality. Z provedených analýz vyplynulo, že okruh takto vzdělaných osob je firmami, zejména ve Středočeském kraji, velmi poptáván. Na trhu práce jsou ovšem možnosti vzdělávání osob v oblasti HR a managementu kvality velmi omezeny. Z toho důvodu přichází naše společnost s nabídkou projektu, který se ubírá právě tímto směrem. Jedná se o projekt, který je spolufinancován EU formou Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Účast na tomto kurzu umožní účastníkům kvalitní a rozsáhlé vzdělání v oblasti HR a managementu kvality a tím jim otevře cestu na trh práce, kde jsou potenciální zaměstnanci v tomto oboru velmi žádáni.

Popis projektu:

Jedná se o projekt, který je směřován do Středočeského kraje pod názvem Tvorba metodik k základním profesním kvalifikacím pro podnikatelský sektor, pod reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0018

Termín realizace je od ledna 2014 do prosince 2014.

Vzhledem ke skutečnosti, že kurzy, které by připravovaly účastníky pro získání kvalifikace Základy managementu kvality, nejsou v současné době ve Středočeském kraji nabízeny žádnou institucí a kvalifikaci Personalista nabízí pouze jedna, je projekt zaměřen na vytvoření vzdělávacích modulů pro další vzdělávání dospělých v provázanosti dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce pro oblast HR a managementu kvality. Vzdělávací moduly budou vytvořeny na základě interní analýzy potřeb trhu práce a požadavků kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací. V rámci projektu budou vytvořeny vzdělávací metodiky pro dílčí kvalifikace Personalista /62-007-N/ a Základy managementu kvality /62-005-R/. Po vytvoření potřebných materiálů budou všechny tyto moduly pilotně ověřeny. Proběhne školení lektorů, kteří budou vzdělávat účastníky cílové skupiny v jednotlivých kurzech, a poté pilotní kurzy k vytvořeným modulům. Jejich absolventi následně projdou zkouškami dle zákona č. 179/2006 Sb., po jejichž absolvování významně naroste možnost uplatnění těchto účastníků na trhu práce. Na závěr projektu dojde k evaluaci modulů.

Projekt bude rozdělen do tří klíčových aktivit.

V první klíčové aktivitě půjde o vytvoření vzdělávacích modulů, metodik, vstupních testů. Vytváření metodik bude probíhat v období leden – červenec 2014.

Tyto moduly budou vytvořeny pro následující profesní kvalifikace:

  • Personalista /62-007-N/
  • Základy managementu kvality /62-005-R/

Vzdělávací moduly budou vytvořeny na míru cílové skupině projektu a potřebám trhu práce, které byly specifikovány v průběhu konzultací v rámci přípravné fáze projektu. Cílem těchto vzdělávacích modulů je připravit účastníky tohoto kurzu na zkoušku před autorizovanou osobou dle hodnotících standardů NSK a k následnému získání Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Druhá klíčová aktivita se bude týkat již samotného vzdělávání lektorů pro následné proškolování účastníků. Cílem druhé klíčové aktivity je příprava lektorů pro realizaci třetí klíčové aktivity - proškolení účastníků kurzů. V rámci této aktivity dojde k seznámení lektorů se vzdělávacími moduly a jejich důkladnému proškolení, lektoři budou následně schopni proškolit ostatní účastníky dle platných standardů. Všichni lektoři, kteří úspěšně absolvují klíčovou aktivitu č. 2, což prokáží ústní zkouškou, obdrží veškeré potřebné metodické materiály pro následné vzdělávání dalších účastníků. Tato aktivita bude probíhat od července do září 2014.

Název třetí klíčové aktivity - Pilotní ověření vzdělávacích modulů, vykonání zkoušek, evaluace vzdělávacích modulů, již napovídá, že půjde o přípravu účastníků kurzů k samotné zkoušce před autorizovanou osobou. Třetí klíčová aktivita se bude týkat celkem 20 účastníků, kteří projdou připravovanými moduly.

Tato aktivita se dělí na následující tři fáze a bude probíhat od července do prosince 2014

1. Rozčlenění účastníků do jednotlivých vzdělávacích modulů.

      První fáze probíhá od července do září 2014 (3 měsíce)

2. Pilotní ověření jednotlivých vzdělávacích modulů včetně zkoušek

      Druhá fáze probíhá od září do listopadu 2014 (3měsíce)

3. Evaluace vzdělávacích modulů

      Třetí fáze probíhá od listopadu do prosince 2014 (2 měsíce)

 

Poskytovatelé podpory:

www.esfcr.cz
www.mpsv.cz
www.msmt.cz

www.kr-stredocesky.cz

 

Realizátor projektu:

LIGS UNIVERSITY, s.r.o.
Tomanova 1196/86, 169 00 Praha 6
www: www.ligsuniversity.cz  
e-mail: info@ligsuniversity.cz


Kontaktní osoba:

Jana Sklenářová
telefon: 608 519 892e-mail: sklenarova@edupartner.cz