Chci studovat

Titul PhD: Jak se ukončuje studium

Titul PhD: Jak se ukončuje studium

Studium PhD programu je vždy zakončeno obhajobou disertační práce před komisí. V případě programu Interactive Online PhD se tomu tak děje zpravidla elektronickou formou. Úspěšný absolvent získá nejen titul PhD (doktor), uváděný za jménem, ale také diplom vydaný americkou LIGS University.

Titul PhD - specifika obhajoby a disertační práce:

PhD studium trvá zpravidla 2 až 3 roky a probíhá pod individuálním vedením přiděleného školitele. Jak výzkum, tak publikační činnost a semináře zaberou spoustu času a k titulu PhD vede tedy náročná cesta. Před závěrečnou obhajobou disertační práce určí škola oponenty. Školitel i každý z oponentů disertační práce studenta vypracuje posudek, ve kterém zhodnotí kvalitu práce, vlastní přínos studenta a jeho schopnost samostatné tvůrčí činnosti ve výzkumné oblasti.

 Školitel i oponenti uvedou, zda student prokázal, nebo neprokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu.

  • V disertační práci student popisuje výsledky vlastního vědeckého výzkumu. Ve výzkumu stanovuje, ověřuje nebo vyvrací hypotézy a tím přispívá k rozšíření vědeckého výzkumu ve zvolené oblasti. Student tak prokazuje svou připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkum nebo vývoje.
  • V disertační práci student rovněž prokazuje schopnost samostatně a tvořivě pracovat a měl by přinést nové poznatky pro vědní oblast, na kterou se specializuje.
  • Při psaní disertační práce je potřeba, aby student dbal na to, že výsledek musí být publikovatelný – je proto kladen velký důraz na formu disertační práce, která podléhá vysokým obsahovým a formálním kritériím.

Od disertační práce se, na rozdíl od diplomové nebo bakalářské práce, očekává mezinárodně přijatelná úroveň, tzn., že student by měl svůj výzkum vést tak, aby přispěl či posunul dopředu problematiku zvoleného oboru.

Disertační práce se strukturálně podobá diplomové práci. Úvodní část práce tvoří abstrakt, obsah a úvod. Hlavní text práce je složen z teoreticko-metodologické části, z analytické části a z vědecké části. Dále jsou v práci popsány metody řešení problémů, jako je např. pozorování, srovnávání, analogie, analýza a syntéza, abstrakce a další.

Hlavní textová část práce by měla být napsána tak, aby praxe vs. vědecký výzkum byly v poměru 1:2 s tím, že každá skutečnost, situace či návrh na změnu by měla být podložena teoretickou definicí, vědecko-výzkumnou metodou či názorem jiného autora.

Téma disertační práce si  doktorand volí hned na začátku studia. Rozsah by měl být v rozmezí 30 000 až 35 0000 slov.

Přes všechna úskalí online PhD studia je rozhodnutí začít studovat krok správným směrem, protože titul PhD otevírá možnosti k lepšímu pracovnímu uplatnění na trhu práce. Zeptejte se nás na cokoliv ohledně programu Interactive Online PhD třeba na bezplatné zelené lince 800 888 797 nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@ligsuniversity.cz.

Interactive Online PhD

Program PhD představuje nejvyšší stupeň vzdělávání a je určen především těm, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti.

Získání titulu PhD vám pomůže posílít vaše profesionální schopnosti, které můžete využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesních výzev a cílů.

Studium PhD se doporučuje zejména manažerům na seniorských řídících pozicích

Studiem programu PhD získáte:

  • nadstandardní vzdělání
  • prestiž ve svém oboru
  • rozšíření možností svého působení
  • významné kontakty
  • celosvětově uznávaný titul
  • diplom vydaný americkou univerzitou

Program PhD (Doctor of Philosophy) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium PhD časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině či slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si volíte specializaci svého PhD programu i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

16 425 Kč / čtvrtletně
15 393 Kč / čtvrtletně