Chci studovat

Kvalitativní vs. kvantitativní výzkum. Jaký je rozdíl?

Kvalitativní vs. kvantitativní výzkum. Jaký je rozdíl?

Pokud si vyberete ke studiu program Interactive Online PhD na LIGS University, tak nejdříve absolvujete 6 předmětů vědecko-výzkumného modulu a jeden z těchto předmětů má název Metodologie výzkumu. Zde se mimo jiného naučíte používat mnoho výzkumných metod, kvalitativních i kvantitativních, které pak můžete na cestě k získání titulu PhD použít.

Rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem

Stručně můžeme říct, že kvantitativní výzkum odpovídá především na otázky „kolik“ a „v jaké souvislosti“, zatímco kvalitativní se soustřeďuje na otázky „proč“ a „jakým způsobem“. V praxi je to ale většinou tak, že každý z těchto přístupů svým způsobem zasahuje i do oblastí charakteristických pro druhý z nich. Jednou větou by se dalo říct, že kvantitativní výzkum jsou dotazníky, kvalitativní výzkum jsou rozhovory.

Kvantitativní výzkum je výzkumem exogenním, což znamená, že výsledná data jsou tvořena výzkumníkem. Během výzkumu se hledají obecně platné zákonitosti. Výzkumníci se většinou snaží testovat hypotézy (výroky o vztahu mezi dvěma jevy). Používají dedukci, tzn., že vyvozují jednotlivé z obecného a potvrzují, zdokonalují nebo vyvracejí nějakou teorii.

Výhody a nevýhody kvantitativního výzkumu

Při kvantitativním výzkumu dochází k velké redukci informací a zkoumaných proměnných. Výzkum má nízkou validitu (platnost), což znamená, že ne vždy se nám při něm daří zkoumat to, co jsme opravdu zkoumat zamýšleli. Na druhou stranu má výzkum vysokou reliabilitu (spolehlivost), tzn., že při opakovaném výzkumu dosáhneme stejných výsledků. Výhodou kvantitativního výzkumu je, že může poskytnout informace o velkém počtu jedinců a umožní například i v rámci PhD studia otestovat a potvrdit teorii.

Kvalitativní výzkum je výzkumem endogenním, tedy výsledná data jsou vytvářena samotnými účastníky výzkumu (nikoli výzkumníkem) a výzkum se zaměřuje především na zvláštnosti a popis konkrétních jednotlivců nebo případů. Během výzkumu se hypotézy netestují, ale spíše se vytváří. Pomocí indukce (z jednotlivého se vyvozuje obecné) se formuje i nová teorie. Kvalitativní výzkum se vyznačuje tím, že výsledky se nevyjadřují pomocí čísel, ale slovně.

Výhody a nevýhody kvalitativního výzkumu

Výhodou je především to, že umožňuje problémy zkoumat do hloubky a zjistit o nich mnoho informací. Tyto informace však výzkum získává pouze o malém počtu jednotek, což je jistá nevýhoda. Výzkum má nízkou reliabilitu a vysokou validitu.

Techniky a metody

Kvantitativní výzkum – internetové dotazníky, testy, pozorování a jiné.

Kvalitativní výzkum – dlouhodobý terénní výzkum, skupinový rozhovor (Focus Group), mystery shopping/calling.

Interactive Online PhD

Program PhD představuje nejvyšší stupeň vzdělávání a je určen především těm, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti.

Získání titulu PhD vám pomůže posílít vaše profesionální schopnosti, které můžete využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesních výzev a cílů.

Studium PhD se doporučuje zejména manažerům na seniorských řídících pozicích

Studiem programu PhD získáte:

  • nadstandardní vzdělání
  • prestiž ve svém oboru
  • rozšíření možností svého působení
  • významné kontakty
  • celosvětově uznávaný titul
  • diplom vydaný americkou univerzitou

Program PhD (Doctor of Philosophy) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium PhD časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině či slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si volíte specializaci svého PhD programu i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

16 425 Kč / čtvrtletně
15 393 Kč / čtvrtletně