Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Specializace HR Management poskytuje obsáhlý přehled HR procesů za účelem garance spokojenosti zaměstnanců i společností.
 

Interactive Online MSc - struktura programu HR management

 • 0

  předmětů
  zvoleného studijního
  oboru

 • 0

  předmětů
  z volitelného
  modulu

 • 0

  webináře
  týdně
   

 • 0

  roky
  k dokončení
  studia

Management

Kvalitní management je základní složkou pro dosahování cílů organizace. Předmět Management seznamuje studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje všechny aspekty oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem předmětu je osvojení si umění, jak efektivně řídit a vést pracovní týmy. Pozornost je věnována nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého účastníka. Další část předmětu je zaměřena na řízení organizace na všech jejích úrovních. Předmět se dále zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin. Předmět klade důraz na praktické znalosti.

Human Resources

Personální práce ve smyslu řízení lidí je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného manažera. V rámci předmětu se studenti seznámí s jednotlivými procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se o proces výběru zaměstnanců, adaptační proces, systém odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systém hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kultura a etika organizace, personální audit, plánování a outsourcing. Studenti získají základní teoretické a praktické poznatky z jednotlivých personálních procesů, které jim umožní jejich aplikaci do vlastní personální a řídící praxe.

Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Cílem předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů je seznámit studenty se základy řízení lidských zdrojů v organizaci a s jejich specifikami v oblasti personálních činností. Studenti si osvojí znalosti odborných pojmů používaných v HR oblasti, plánování lidských zdrojů a jejich využití v praxi, orientaci v procesu řízení pracovního výkonu a motivace pracovníků, principy firemní kultury a její vliv na strategický rozvoj lidských zdrojů, metody systémů vzdělávání v organizaci, aplikaci metod používaných v procesu ŘLZ, schopnost vytvořit a optimalizovat pracovní náplň v návaznosti na pracovní místo a schopnost analyzovat personální procesy v organizaci a návrhy jejich zlepšení. 

Získávání a výběr pracovníků

Nábor pracovníků představuje systém oslovení nových uchazečů a metody výběru pracovníků. Cílem předmětu je naučit studenty orientovat se v procesech získávání a výběru nových pracovníků v souladu s plánem lidských zdrojů. Studenti se seznámí s pravidly správného plánování a typy přijímacích pohovorů, jejich správným vedením, využitím assessment center pro výběr nových pracovníků, psychologických testů a dalších metod náboru. Naučí se posoudit výhody a nevýhody personálních agentur. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni stanovit postupy pro nalezení, výběr a další práci s novými pracovníky v souladu s etickými principy a výhodami pro zaměstnance i zaměstnavatele. 

Pracovní právo

Pracovní právo obsahuje soubor norem upravující individuální a kolektivní pracovní právo a právní úpravu zaměstnanosti. Cílem předmětu Pracovní právo je seznámit studenty s problematikou pracovněprávních vztahů a vysvětlit pojem pracovní právo, jeho obsah, členění a prameny, právní vztahy a právní skutečnosti. Dále se studenti seznámí se specifiky pracovní smlouvy a pracovního poměru – se vznikem, změnou i ukončením. Po absolvování předmětu studenti získají informace o pracovní době, odměňování, odpovědnosti zaměstnance i zaměstnavatele za škodu, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kolektivním pracovním právu, kolektivní smlouvě a dalších.

Komunikace

Komunikace tvoří nedílnou součást úspěchu v marketingu i managementu. Jejím důležitým prvkem je efektivní sdělování zpráv navenek. Předmět Komunikace je založen na kompilaci poznatků z oborů, jejichž společným tématem je efektivní komunikace s veřejností. Důraz je kladen především na rozvoj osobnostních předpokladů manažera v oblasti komunikačních dovedností. Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami správné interní i externí komunikace. V segmentu externí komunikace bude kladen důraz na pochopení a zvládnutí zásad vyrovnaného vztahu s novináři, a tím i dosažení požadovaného mediálního obrazu, resp. vnímání veřejnosti. 

Manažerská etiketa a etika

Manažerská etiketa a etika představují soubor celek principů, jimiž by se měli manažeři ve firmě řídit. Cílem předmětu Manažerská etiketa a etika je seznámit studenty s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem, jednotlivými aspekty a faktory, které ji ovlivňují, se soudobými přístupy a problémy; a rozvíjet povědomost o etickém chování při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií v podnikání. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni srovnat základní etické teorie, jejich předpoklady a závěry, identifikovat etické problémy při rozhodování a vyhodnotit strategii firmy z pohledu etické dimenze.

Nezávazná poptávka studia IO MSc


* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Proč studovat online MSc na LIGS University

 • Vysoká kvalita lektorů – vzdělávat vás budou špičkoví odborníci z praxe a akademické sféry.
 • Akreditace – uznávaná akreditační instituce ASIC potvrdila kvalitu a vysoký standard studia na LIGS University udělením nejvyššího stupně akreditace - ASIC Premier University. To je známkou soustavného rozvoje LIGS University, stejně jako certifikace ISO. 
 • Studentský informační systém – veškeré informace máte kdykoli po ruce ve svém počítači, tabletu i smartphonu.
 • Splátky bez navýšení ceny – určíte si způsob splácení – například v osmi splátkách bez cenového navýšení.
 • Cenová dostupnost – získáte bezkonkurenčně výhodný poměr mezi kvalitou vzdělání a jeho cenou.
 • Online knihovna – elektronickou knihovnu, video programy a studijní materiály máte v ceně studia.
 • Okamžitý přínos – provázanost studia bude mít bezprostřední efekt na vaše pracovní výsledky.
 • Konkurenceschopnost – jako absolventi online MSc zvýšíte svou hodnotu na trhu práce.
 • Americký titul – můžete se pochlubit světově užívaným titulem z americké univerzity.
 • Jazyky studia - studujte v angličtině, češtině nebo v kombinaci těchto jazyků.

Podrobné informace

o Online MSc vám rádi
zašleme na váš e-mail. 


Školné a stipendium

Zjistěte více o školném a stipendiích programu Interactive Online MSc HR management

Školné              Stipendium                                       

Více informací o studiu Interactive Online MSc

Zjistit více

Přihlásit se do studenstské sekce