Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Finanční management v současném dění učí manažery kalkulovat se všemi riziky
 

Interactive Online MBA - struktura programu Finanční management v současném dění

 • 0

  předmětů
  celkem

 • 0

  předmětů
  specializace 

 • 0

  předmětů
  základního modulu

 • 0

  roky
  studia 

Finanční řízení v současném dění MBA 
 

Ovládnutí Finančního řízení v dnešním proměnlivém světě staví pevné základy tomu, aby firma ustála neočkávané. Program byl navržen tak, aby manažery vybavil balíčkem znalostí k tomu, aby byli schopni úspěšně proplout nejistými časy

 

Program vás naučí

 

 • Očekávat, zhodnotit, monitorovat a přecházet
 • Identifikovat rizika
 • Přizpůsobit se novým trhům
 • Adaptovat se na změny
 • Minimalizovat dopad krize
 • Efektivně řídit firmu

O předmětech

 • Risk Management

  Předmět studenty uvádí do problematiky mnoha typů risků a konceptů řízení finančních a nefinančních risků. Také se věnuje procesu identifikace, analýzy, očekávání risku, jeho prevence a monitoringu riskantních faktorů. V souladu s dnešním proměnlivým světem nabízí možnost se cvičně vypořádat s problematikou solvence klienta, zhodnotit skutečný a teoretický dopad krize a vyhodnotit dopad krize na klientovo portfolio.

 • Finanční Trhy a Investice

  Kurz cílí na seznámení studentů s principy a fungováním kapitálových trhů a obchodování s cennými papíry. Studenti získají přehled o burzách, obligacích, penězích, kapitálových trzích a obchodování na burze. Studenti jsou uvedeni do problematiky risku a návratnosti investic, a zejména jsou poučeni o efektivním strategickém rozhodování a plánování.

 • Procesní Řízení

  Předmět procesní řízení se skládá z aplikace znalostí, zkušeností, dovedností, technik, a nástrojů k tomu, aby manažer mohl vizualizovat, měřit, kontrolovat, reportovat a vylepšit proces k úspěšnému dosažení cíle. Obchodní prostředí je ve své podstatě velmi proměnlivé, a tak si procesy často žádají adaptaci pro měnící se trh a osvojení si technik pro implementaci nových technologií a postupů.

 • Projektové Řízení

  Projekty a jejich řízení jsou součástí každodenního života manažera. Tento předmět detailně zkoumá procesy, které vedou k úspěšným výsledkům projektů a vede studenty k porozumění problematiky projektového řízení prostřednictvím rozboru součástí efektivního projektového řízení. Mezi tyto konstituenty patří čas, náklady, lidské zdroje a risk management. Po absolvování jsou manažeři vybaveni k efektivnímu řízení projektů v současném proměnlivém prostředí  

 • Management Změn

  Pro mnohé manažery změna představuje příležitost k inovacím a růstu. Změny ale také můžou být vnímány negativně. Rychle se měnící prostředí vyžaduje rychlou reakci na nestabilitu. Úspěch implementace změny závisí na adaptabilitě zaměstnanců na měnící se podmínky. Řízení změn míří na rozvoj schopnosti úspěšně zavádět nové technologie a postupy, měnit vnitřní procesy a organizační struktury ve firmě.    

 • Krizové Řízení

  Krizový management poskytuje manažerům set současných principů k stabilizaci firmy v nestálých, bouřlivých a náročných podmínkách. Studenti se naučí rozlišovat mezi typy krizí a přijímat protikrizová opatření tak, aby byla zajištěna kontinuita podnikání. Také si osvojí koncepty moderního stylu řízení, který bere v potaz možné risky, vliv krize na chování trhu a možný vliv na zaměstnance. Cílem je zajistit podnikání konkurenceschopnost i v těžkých časech.

Základní modul

Základní modul obsahuje detailní souhrnný přehled zásadních disciplín potřebných pro excelentní vedení firmy a udržení profitability podnikání. Modul se skládá z šesti kurzů, které jsou obohaceny o zaměření na krizové řízení.

 • Management

  Dobrý management je nepochybně dovednost. Cílem tohoto kurzu je ovládnout umění řízení a k tomu se naučit jeho uplatnění v praxi. Náplň kurzu obsahuje identifikaci principů dobrého managementu, osvojení si nejlepších postupů, a vylepšení stylu vedení. Zvláštní pozornost je věnována řízení při výjimečných, naléhavých a krizových situacích, neboť i připravenost na řešení takových situací je součástí výbavy každého manažera.  

   

 • Finance

  V předmětu finance se studenti seznámí se základními principy finančního řízení. Svět financí je představen praktickým úhlem pohledu a zvláštní zřetel je kladen na osvojení si nástrojů finančního managementu, metod měření a řízení obchodního plnění. Kurz také zahrnuje prevenci risku a kontrolu kapitálu v době krize


   

 • HR management

  Spokojený, výkonný a motivovaný zaměstnanec představuje jeden z klíčových faktorů úspěšného HR managementu. Tento předmět nabízí promyšlený vhled do současných témat jako je například řízení týmu, pochvalování, odměňování a obohacování personálního kapitálu ve firmě. Kurz vybízí manažery k inovacím s cílem získat a udržet konkurenceschopnost firmy v časech krizí.

 • Komunikace

  V dnešním světě je efektivní komunikace velkou konkurenční výhodou. Cílem tohoto předmětu je osvojení si efektivní vnitřní i vnější komunikační strategie. Detailní vhled do problematiky zajišťuje retenci výborných komunikačních dovedností. Studenti se také naučí složky tvořící efektivní krizové komunikace a internalizují si její principy a zásady pro utvoření bezkonkurenční strategie krizového komunikačního plánu.

 • Manažerská etika a etiketa

  Kurz manažerské etiky a etikety zdůrazňuje důležitost této disciplíny pro obchod. Kurz akcentuje morální a obchodní principy, které by měly být konzistentně zavedeny ve firmách po celém světě. Zároveň učí, jak využít obchodní etiky a etikety k tomu, aby manažeři položili základy pro oboustranně výhodné obchodní vztahy.
   

   

 • Marketing

  Marketing je pro úspěch či neúspěch firmy hlavní. Tento předmět studenty vybaví potřebnými teoretickými základy které přispívají k umění dělat výkonný marketing. Znalosti z tohoto kurzu studenti uplatní jak v mezinárodním, tak v lokálním prostředí. Kurz se zaměřuje na validní sběr a přípravu marketingových dat, jejich analýzu a výzkum. Předmět manažery učí, jak uplatnit dobrou marketingovou strategii k úspěšnému překonání globální krize

   

Mám zájem o tento program


* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Přihlásit se do studenstské sekce