Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

 

Základní modul obsahuje detailní souhrnný přehled zásadních disciplín potřebných pro excelentní vedení firmy a udržení profitability podnikání. 


Management 

Management je jedním z významných činitelů, kteří ovlivňují prosperitu každé organizace. Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů a s aspekty jednotlivých oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Dále si studenti osvojí umění řídit a specifikovat manažerské dovednosti s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého pracovníka. Dále se studenti seznámí s fungováním organizace na všech jejich úrovních a zaměří se na rozvoj svých manažerských dovedností z oblasti vedení lidí a pracovních skupin.

Finance 

V rámci předmětu Finance se studenti seznámí se základy finančního řízení podniku, s nástroji finančního řízení, s měřením a řízením výkonnosti podniku, se základem plánování a rozpočtování a provázaností strategických cílů v plánovacích dokumentech včetně zavedení strategických cílů do jednotlivých plánovacích dokumentů a motivačních kritérií. Dále studenti získají přehled o finančních ukazatelích a metodách, které jsou základním pilířem pro řízení, plánování a správu financí ve společnosti. Neoddělitelnou součástí je i řízení pracovního kapitálu. Po absolvování předmětu se budou studenti orientovat v problematice finančního a manažerského řízení podniku, budou umět pracovat se základními finančními výkazy a budou rozumět primárním principům a pravidlům v rámci finančního managementu.

Human Resources 

Personální práce ve smyslu řízení lidí je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného manažera. Lidský kapitál je jednou z nejdůležitějších složek základu podnikání, v němž se odráží kvalita, s jakou je o pracovníky pečováno. V rámci předmětu se studenti seznámí s jednotlivými procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se o proces výběru zaměstnanců, adaptační proces, systém odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systém hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kultura a etika organizace, personální audit, plánování a outsourcing. Studenti získají základní teoretické a praktické poznatky z jednotlivých personálních procesů, které jim umožní jejich aplikaci do vlastní personální a řídící praxe.

Komunikace 

Předmět Komunikace je založen na kompilaci poznatků z oborů, jejichž společným tématem je efektivní komunikace s veřejností. Důraz je kladen především na rozvoj osobnostních předpokladů manažera v oblasti komunikačních dovedností. Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami správné interní i externí komunikace. V segmentu externí komunikace bude kladen důraz na pochopení a zvládnutí zásad vyrovnaného vztahu s novináři, a tím i dosažení požadovaného mediálního obrazu, resp. vnímání veřejností.

Marketing

Marketing, v dnešním moderním pojetí, stojí a padá se vztahy se zákazníky. Primární zaměření předmětu je soustředěno na hledání hodnoty pro zákazníka a uspokojení jeho potřeb a přání. Předmět Marketing stojí sice na nezbytném teoretickém základě, ale především se snaží připravit studenty na rychlou aplikaci znalostí do praxe, protože tak, jak se dynamicky přetváří populace aktivitou a příchodem nových generací, tak rychle musí umět reagovat i marketingoví pracovníci společností.

Manažerská etiketa a etika 

Cílem předmětu Manažerská etiketa a etika je seznámit studenty s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem, jednotlivými aspekty a faktory, které ji ovlivňují, se soudobými přístupy a problémy; a rozvíjet povědomost o etickém chování při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií v podnikání. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni srovnat základní etické teorie, jejich předpoklady a
závěry, identifikovat etické problémy při rozhodování a vyhodnotit strategii firmy z pohledu etické dimenze.
 

Přihlásit se do studenstské sekce