Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Online MBA pro příslušníky a zaměstnance Policie České republiky

Studujte Master of Business Administration kompletně online


S LIGS University získáte titul MBA 100% online a v češtině. Žádné dojíždění, žádný zbytečně ztracený čas. Online studium se díky využití moderních technologií přizpůsobí i časově zaneprázdněným studentům. Přitom rozhodně nejde o pofidérní studijní program. Na LIGS University se skutečně něco naučíte. A navíc za speciální cenu pro příslušníky a zaměstnance PČR!

 • Určíte si začátek. Start studia je jen na vás, není třeba čekat na nový semestr nebo příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoli.
 • Náplň, která má smysl. Ze široké nabídky si podle svých zájmů a potřeb vyberete studijní obor, případně přidáte další předměty. O náplni studia rozhodujete vy, ne škola. Vy totiž nejlépe víte, která témata vás posunou vpřed.
 • Chtějte víc. Vzdělávat se můžete i mimo zvolený obor, k dispozici máte webináře z nejrůznějších oblastí nad rámec zvolených předmětů. Absolvujte video programy, účastněte se online konferencí a prohlubte své znalosti z různých oblastí.
 • Nejste v tom sami. Celým studiem vás provází studijní poradce. Studujete online, a přitom je s vámi prostřednictvím nástrojů elektronické komunikace stále člověk připravený pomoci.
 • Učíte se od profesionálů. Tutoři (vyučující) LIGS University jsou odborníci z praxe, připravení sdílet své znalosti a zkušenosti.
 • Vlastním tempem. Přizpůsobíte si intenzitu a tempo studia tak, abyste školu dobře skloubili s prací, rodinou i koníčky. Vy si řídíte, jak rychle studium MBA zvládnete a kdy ho dokončíte.
 • Splácejte postupně. Online MBA na LIGS University je cenově dostupné, daňově uznatelné a způsob splácení si můžete zvolit podle svých možností. Třeba ve splátkách bez navýšení ceny!
 • Rozvíjejte se dál. I po ukončení studia máte přístup do Studentského informačního systému a k webinářům.

Specializace MBA         Ceník MBA         Chci studovat

Proč studovat online MBA na LIGS University?

 • Okamžitě využitelné v praxi – získané znalosti a dovednosti ihned využijete v práci.
 • Online knihovna – elektronickou knihovnu, video programy a studijní materiály máte v ceně studia.
 • Náskok před ostatními – studiem online MBA zvýšíte svou hodnotu na trhu práce.
 • Titul MBA – budete se pyšnit prestižním a světově používaným titulem MBA z americké LIGS University.
 • Cenová dostupnost – speciální školné pro příslušníky a zaměstnance PČR i na splátky.
 • Vysoká kvalita tutorů – znalosti a zkušenosti předávají odborníci z praxe.
 • Studentský informační systém – všechny informace máte k dispozici z počítače, tabletu či chytrého telefonu kdykoli a kdekoli na světě.
 • Akreditace – uznávaná akreditační instituce ASIC potvrdila kvalitu a vysoký standard studia na LIGS University udělením nejvyššího stupně akreditace. To je známkou soustavného rozvoje LIGS University. Stejně jako akreditace Better Business Bureau s nejvyšším ratingem a certifikace ISO. 

Struktura programu Interactive Online MBA

Program Interactive Online MBA se skládá z dvanácti předmětů. Šest z nich patří do základního modulu, který je shodný pro všechny studenty. Zahrnuje Management, Finance, Marketing, Human Resources, Komunikaci a manažerskou etiketu a Etiku. Absolvujete také dva předměty zvoleného studijního oboru a další čtyři volitelné předměty, které si vyberete ze 34 možností.

 • Strategický management

  Strategické řízení

  Strategické řízení je permanentní proces, při němž se neustále opakují a prolínají fáze strategické analýzy, strategického plánování, implementace strategických záměrů a strategické kontroly. Cílem předmětu je, aby studenti získali přehled o problematice strategického řízení organizací, pochopili základní principy plánování a řízení, osvojili si postupy a nástroje, které se při strategickém plánování a řízení využívají. Dále se studenti seznámí s metodami, jak formulovat východiska, provádět situační analýzy s využitím analytických metod, jak definovat cíle a následně strategii realizovat a kontrolovat.

  Krizové řízení

  Cílem předmětu Krizové řízení je seznámit studenty s činností a pozicí krizového managementu při řízení organizace a jaké jsou kladeny požadavky, profily, styly a systémy řízení práce krizového manažera. Dále se studenti naučí analyzovat rizika a posuzovat jejich vliv na vznik mimořádných a krizových situací, organizovat a implementovat preventivní opatření k odvrácení krizové situace. Studenti si během absolvování předmětu osvojí zásady krizové komunikace, specifika manažerského rozhodování, etický kodex krizového manažera a naučí se řídit lidské zdroje v době krize. 

 • Projektový management

  Projektové řízení

  Cílem projektového řízení je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu, kterým se rozumí takový sled činností, se kterými v plánovaném čase a s plánovanými náklady bude dosaženo cílů projektu. Projektové řízení důsledně využívá systémového přístupu k řešení problémů, kdy se věci a jevy zvažují ve vzájemných souvislostech. Cílem a obsahem předmětu je seznámit studenty se základními finančními a ekonomickými aspekty projektového řízení. Klíčovým faktorem je ekonomická efektivnost projektu, kterou je možné měřit specifickými metodami. Dále se studenti seznámí s hlavními oblastmi potřebnými pro řízení projektu, utřídí si a doplní si již své stávající znalosti.    

  Procesní řízení

  Procesní přístup k řízení je sada nástrojů a metod, jejichž společnou myšlenkou je podpoření schopnosti firmy udržet nebo zvyšovat svou výkonnost. Cílem předmětu Procesní řízení je zvyšování výkonnosti procesů převážně zaměřených na kvalitu, náklady a čas ve společnostech studentů. Studenti se naučí definovat odpovědnosti, hranice mezi procesy a organizačními jednotkami, jasně sdílet informace a efektivně využívat zdroje. Dále studenti získají ucelené informace z oblasti procesního řízení formou praktických příkladů a ukázek. Studenti se naučí procesy modelovat, sledovat a měřit jejich výkonnost, analyzovat a následně optimalizovat.

 • HR management

  Plánování a rozvoj lidských zdrojů

  Cílem předmětu je seznámit studenty s úkoly plánování lidských zdrojů. Naučí se znát proces plánování lidských zdrojů, cíle a strategii zabezpečování lidských zdrojů. Dále se naučí sestavovat odhady budoucí potřeby lidských zdrojů a naučí se rozeznávat tvrdé a měkké plánování lidských zdrojů. Cílem je proniknout do strategie rozvoje lidských zdrojů, sestavování plánu rozvoje lidských zdrojů. Studenti se naučí identifikovat potřeby vzdělávání pracovníků a na jejich základě využívat nejnovější přístupy k rozvoji lidských zdrojů.

  Získávání a výběr pracovníků

  Cílem předmětu Získávání a výběr pracovníků je naučit studenty orientovat se v procesech získávání a výběru nových pracovníků v návaznosti na plán lidských zdrojů, systému oslovení nových uchazečů a metodách výběru pracovníků. Dále se studenti seznámí s pravidly správného plánování a s typy přijímacích pohovorů, jejich správným vedením, využitím assessment center pro výběr nových pracovníků, psychologických testů a dalších metod výběru nových pracovníků. Další součástí předmětu je vysvětlení významu personálních agentur, jejich výhod a nevýhod.

 • Mezinárodní marketing

  Globální marketing

  Při studiu předmětu Globální marketing se studenti seznámí s principy, specifiky a nástroji globálního marketingu. Studenti získají přehled o faktorech, které ovlivňují rozhodování o volbě vstupu na mezinárodní trhy, jaké existují formy vstupu na zahraniční trhy, jaké jsou vývozní a dovozní aktivity, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálové vstupy na zahraniční trhy a další. Také získají informace o výběru cílových trhů, positioningu v mezinárodním prostředí a seznámí se s jejich specifiky.    

  Marketingová komunikace

  Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled jednotlivých nástrojů marketingové komunikace, zaměří se na jejich funkce, a zejména pak na jejich praktické využití. Studenti se seznámí s cíli marketingové komunikace, postavením komunikace v marketingové strategii firmy, s tvorbou komunikačního mixu a jejich metodikou. Dále se seznámí s jednotlivými druhy marketingové komunikace, jako je reklama, podpora prodeje, PR, sponzoring, osobní prodej a další. Cílem předmětu je přiblížit i hlavní směry vývoje marketingové komunikace.

 • E-Business

  E-Commerce

  Cílem předmětu E-Commerce je seznámit studenty s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu, vývojem internetového prostředí, jeho specifickými aspekty a faktory, které ovlivňují celkový rozvoj a podporu podnikání současných podnikatelských subjektů na českém trhu.

  Internetová komunikace

  Cílem předmětu Internetová komunikace je seznámit studenty s problematikou marketingové strategie a komunikace prostřednictvím internetu a zároveň je cílem rozvíjet technické metodiky a psychologii marketingové komunikace prostřednictvím ověřených technik oslovování trhu v rámci SEO a SEM. Studenti zjistí, jaké znalosti budou potřebovat při rozhodovacích procesech a stanovování kritérií při podpoře podnikání ve virtuálním světě.

 • Sales management

  Strategické řízení prodeje

  Manažer prodeje se při vedení prodejního týmu zaměřuje především na řízení prodejních aktivit a udržení a rozvoj potřebných kompetencí. Klíčovými předpoklady pro strategické a efektivní řízení prodejních aktivit je kromě stanovených cílů dále určení prodejní strategie a politiky a funkční systém sledování, měření a hodnocení aktivit. Tomu napomáhají vhodně zvolené standardy a klíčové parametry měření výkonnosti prodeje (KPI).  Cílem předmětu je seznámit studenty s rolí a funkcí Sales Managementu ve společnosti. Studenti získají informace, jak sestavit a realizovat prodejní plány, řídit prodej a dosahovat stanovené cíle prodeje. Dále se seznámí s prodejními technikami, strategiemi a organizací prodeje.

  Key Account Management

  Key Account Management (KAM) je pokračováním přirozeného vývoje marketingu, segmentace trhů a změny firemní orientace z prodejní na marketingovou, resp. zákaznickou. Termíny jako Key Customer Relationship Management (KCRM) a KAM jsou označením přístupu ke klíčovým zákazníkům a odkazují na rozvíjející se metodiku postupů zaměřenou na tvorbu dlouhodobých oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi firmou a jejími zákazníky. Předmět Key Account Management seznámí studenty se způsobem uplatňování tohoto přístupu. Smyslem je pochopit přínos KAM pro firmu a její zákazníky. Cílem předmětu je získat ucelenou představu o důvodech a způsobu zavádění KAM ve firmě. Studenti budou chápat, z čeho vychází potřeba a jaký je smysl zavedení a následného rozvoje řízení vztahu s klíčovými zákazníky a jaké změny tento proces vyvolává. 

 • Mezinárodní obchod

  Mezinárodní obchodní jednání

  Cílem předmětu Mezinárodní obchodní jednání je seznámit studenty s pojmy a podmínkami při uzavírání mezinárodních obchodních dohod a smluv, faktory ovlivňujícími úspěšnost mezinárodních obchodních jednání, základy obchodní etiky při uzavírání a naplňování mezinárodních obchodních smluv.    

  Mezinárodní obchodní vztahy

  Cílem předmětu Mezinárodní obchodní vztahy je seznámit studenty s aktuálními trendy ve vývoji mezinárodního obchodu, s aspekty, které tento vývoj nejvíce ovlivňují, dále se zapojením České republiky do mezinárodního obchodu včetně členství ve WTO, se základními tématy v oblasti mezinárodního obchodu jako např. financování exportu a importu, pojištění rizik, vliv pohybu měnových kurzů, celní záležitosti, logistika atd.    

 • IT management

  Plánování IT strategie

  Cílem předmětu Plánování IT strategie je seznámit studenty s principy manažerského plánování v oblasti informačních technologií. Studenti získají znalosti o jednotlivých aspektech IT managementu, seznámí se s řízením, metodami vyhodnocování i efektivní optimalizací procesu plánování v prostředí informačních technologií.  Dále se studenti seznámí se vztahem globální strategie a informační strategie a jednotlivými fázemi procesu formulace a implementace strategie.    

  IT infrastruktura

  V rámci předmětu IT infrastruktura se studenti naučí definovat a implementovat strategie v oblasti instrastruktury informačních technologií. Studenti získají znalosti o jednotlivých složkách informačních technologií, seznámí se s metodami jejich vyhodnocování i s efektivní optimalizací celého procesu aplikace podnikové informatiky. Dále budou studenti pracovat s pojmy, jako jsou: outsourcing, CRM, ERP, HW prostředky.

 • Finanční management

  Risk management

  Cílem předmětu Risk management je seznámit studenty s řízením finančních a nefinančních rizik. Studenti získají přehled o jednotlivých druzích rizik, která firma obvykle podstupuje, seznámí se s řízením, metodami měření a regulací finančních rizik. Dále se seznámí s pojmy jako je úvěrové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálové přiměřenosti, s podstatou a složkami tržního rizika, s operačním rizikem a úvěrovou analýzou.    

  Finanční trhy a investování

  Při studiu předmětu Finanční trhy a investování se studenti seznámí s principy a fungováním finančních a kapitálových trhů, problematikou cenných papírů a jejich obchodováním. Dále se studenti seznámí s klasifikací finančních trhů, s obchody a s operacemi na finančních trzích. Studenti získají informace o trhu akcií a trhu obligací, peněžních a kapitálových trzích, burzách a OTC trzích. Na základě získaných znalostí budou studenti schopni provádět investiční rozhodování ve vztahu k očekávanému / požadovanému výnosu a riziku.

 • Cestovní ruch a letecká doprava

  Management cestovního ruchu 

  Cílem předmětu Management cestovního ruchu je seznámit studenty s aspekty cestovního ruchu, jeho vývojem a významným přínosem pro ekonomiku jednotlivých zemí. Studenti budou schopni analyzovat faktory ovlivňující cestovní ruch, orientovat se v práci cestovních kanceláří, v plánování jejich činnosti a organizaci cestovního ruchu v České republice. Dále se studenti seznámí s možnostmi marketingových aktivit cestovních kanceláří a procesy cestovního ruchu.

  Civilní letecká doprava 

  Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou civilního letectví, postavením letecké dopravy ve světě a v České republice, vymezením pojmu „Letecký dopravce“ a další problematikou civilní letecké dopravy. V rámci předmětu se studenti seznámí s vývojem letecké dopravy od striktně centralizované (regulované) až po postupný proces decentralizace (deregulace), počínající již v osmdesátých letech 20. století s důrazem na nezastupitelnou úlohu této deregulace na další rozvoj letecké dopravy až do současnosti, včetně jejího vlivu na činnost klasických leteckých dopravců, na vznik nízkonákladových leteckých společností a tím i na rozvoj mezinárodního cestovního ruchu.

 • Právo

  Pracovní právo 

  Cílem předmětu Pracovní právo je seznámit studenty s problematikou pracovněprávních vztahů a vysvětlit pojem pracovní právo, jeho obsah, členění a prameny, právní vztahy a právní skutečnosti. Dále se studenti seznámí se specifiky pracovní smlouvy a pracovního poměru – se vznikem, změnou i ukončením. Po absolvování předmětu studenti získají informace o pracovní době, odměňování, odpovědnosti zaměstnance i zaměstnavatele za škodu, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kolektivním pracovním právu, kolektivní smlouvě a dalších.    

  Občansko-obchodní právo

  Hlavní náplní předmětu Občansko-obchodní právo je oblast občanského práva se zaměřením na občanskoprávní a obchodní problematiku a problematika obchodních korporací, která je řešena v samostatném zákoně. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy a vazbami občanského práva, které řeší problematiku podnikání a podnikatelské činnosti. Studenti se v rámci předmětu seznámí i s nejdůležitějšími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, které především definuje jednotlivé formy společností.

 • Environmentální management

  Ochrana životního prostředí

  V průběhu studia předmětu Ochrana životního prostředí získají studenti poznatky o jednotlivých složkách životního prostředí, zejména půdě, vodě, ovzduší a také environmentální politice. Dále se studenti seznámí s významem monitoringu životního prostředí. Důraz je kladen na péči o životní prostředí, zachování či zlepšení kvality životního prostředí s ohledem na všechny organismy včetně člověka. Cílem předmětu je seznámit studenty s důležitostí dodržování zásad udržitelného rozvoje.    

  Globální změny klimatu

  Předmět Globální změny klimatu seznámí studenty s nejzávažnějšími environmentálními problémy současné doby, tj. znečišťování ovzduší a následné změny klimatu vyvolané člověkem. Předmět charakterizuje vývoj klimatického systému v minulosti a zaobírá se změnou klimatu ve 21. století. Dále se zaobírá globálními klimatickými modely a klimatickými scénáři.

   

 • Účetnictví

  Finanční reporting a analýzy

  Cílem předmětu Finanční reporting a analýzy je seznámit studenty se základními principy tvorby a využívání finančního reportingu pro řízení firmy, osvojit si znalost základních dokumentů finančního řízení a porozumět základním nástrojům moderního finančního plánování a finanční analýzy.

  Manažerské účetnictví

  Účetní data jsou stále pro široké skupiny uživatelů hlavním informačním zdrojem. Aby mohl management činit co nejkvalitnější rozhodnutí na základě účetních informací, je důležité pochopit vypovídací schopnost účetnictví, vzájemné vazby a rozdíly finančního a manažerského přístupu k účetnictví. Studenti se kromě jiného seznámí se základními nástroji řízení a kontroly nákladů včetně procesu a významu controllingu.

 • Řízení obchodu s realitami

  Obchod s nemovitostmi

  Předmět Obchod s nemovitostmi má studentům pomoci získat znalosti v oblasti realitního trhu. Jednotlivé časti tohoto předmětu se soustřeďují nejen na nezbytnou sumu teoretických znalostí, ale kladou především silný důraz na schopnost praktického provedení v oblasti realitního trhu. Cílem předmětu je teoretická a praktická orientace studentů v této složité oblasti.    

  Realitní trh

  V rámci předmětu Realitní trh studenti získají znalosti v oblasti realitního trhu, jeho nastavení, principů a fungování. Studenti se naučí využít potenciál realitního trhu i ke svým osobním zájmům. Jednotlivé části tohoto předmětu se soustřeďují nejenom na nezbytnou sumu teoretických znalostí, ale taktéž na praktické využití, zpracování informací a orientaci v realitní problematice. Cílem předmětu je, aby studenti pochopili fungování realitního trhu a využili jeho příležitostí.    

 • Rozvoj podnikání

  Inovativní business modely 

  Business model firmy či organizace je nástroj, který studentům pomůže pochopit, jakou hodnotu dodávají zákazníkům a jakou hodnotu jim to naopak přináší. Také se studenti snaží přemýšlet nad opatřeními, která zajistí dlouhodobou udržitelnost firmy neboli jak hodnotu pro zákazníka neustále inovovat – učit se. Na to, jaký konkrétní postup a způsob vizualizace zvolit v podmínkách firmy, neexistuje žádný jasný postup. Důležité je zejména pochopení modelu (neboli strategie firmy) těmi, kteří se neúčastnili jeho vytváření. Proto se dnes volí hlavně takové modely, které jsou vizuálně srozumitelné, ukazují jasné souvislosti a jsou stručné, tedy ideálně se vejdou na 1 list papíru.

  Občansko-obchodní právo

  Hlavní náplní předmětu Občansko-obchodní právo je oblast občanského práva se zaměřením na občanskoprávní a obchodní problematiku a problematika obchodních korporací, která je řešena v samostatném zákoně. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy a vazbami občanského práva, které řeší problematiku podnikání a podnikatelské činnosti. Studenti se v rámci předmětu seznámí i s nejdůležitějšími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, které především definuje jednotlivé formy společností.

 • Logistika

  Distribuční logistika 

  V rámci předmětu Distribuční logistika se studenti seznámí se základními pojmy v oblasti logistiky; s předmětem, obsahem, cílem logistiky, jako i s klíčovými logistickými činnostmi. Předmět se dále zaměřuje na užší pojetí logistiky – distribuční logistiku. Distribuční logistika v sobě zahrnuje činnosti související s dopravou, skladováním a manipulací. Jedná se o koncovou část celkového logistického řetězu, která může podstatnou mírou ovlivnit úroveň zákaznického servisu.

  Integrální logistika

  V rámci předmětu Integrální logistika se studenti obeznámí s širším pojetím pojmu logistika, která je spjatá se všemi aspekty materiálového toku v podniku i mezi podniky. Její výraznou složkou je plánování a řízení výroby, plánování, resp. předpověď poptávky, řízení prodeje a celá problematika nákupu a řízení stavu zásob. Takto pojatá logistika integruje všechny funkce plánování a řízení materiálového toku, a proto je označována jako Integrální logistika.

Ceník studia online MBA pro příslušníky a zaměstnance PČR

Jednorázová platba (či splacení školného do jednoho roku):*

89 000 Kč
(Cena školného se stipendiem pro PČR, IZS, Active Duty a Česko-slovenským stipendiem v celkové výši 105 000 Kč
nebo např. 12 splátek ve výši 7 417 Kč/měsíc.)

Pokud jste (nebo se stanete) členy Nezávislého odborového svazu PČR, týká se vás navíc nabídka pro NOS ČR zde!

 

Platba ve splátkách:
Školné si můžete rozložit i do více splátek dle svého přání (modelové příklady splátek zde).

 

* Uvedená cena zahrnuje veškeré daně a poplatky.

Dvě stipendia ve výši 105 000 Kč jsou již zahrnuta ve vašem školném!

 • Active Duty stipendium - stipendium pro uchazeče aktivní v ozbrojených, bezpečnostních a IZS složkách.
 • Česko-slovenské stipendium - stipendium pro uchazeče, kteří pracují nebo žijí v České republice nebo na Slovensku a chtějí absolvovat studium v českém nebo slovenském jazyce.

Podmínky přijetí


Co musí splňovat uchazeč o studium? 

 • Znalost českého nebo slovenského jazyka
 • Vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářské) nebo řídící praxi

Před zahájením studia od vás budeme potřebovat
(v elektronické podobě):

 • profesní životopis,
 • fotografii,
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records (příloha k diplomu),
 • doklad totožnosti.

Nezávazná poptávka studia online MBA


* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Reference

 

Kde působí studenti a absolventi
LIGS University?

 • Na středním či vyšším stupni řízení
 • ​Ve firmách všech velikostí i jako podnikatelé po celém světě
 • V soukromém i veřejném sektoru


Přehled firem

 

Proč si vybrat LIGS University?

 • Více než 12 let zkušeností
 • Leader online vzdělávání
 • 100% interaktivní online forma studia
 • Nejvyšší stupeň akreditace ASIC Premier University
 • Akreditace Better Business Bureau s nejvyšším ratingem
 • Zahájení studia kdykoliv
 • Programy v češtině, angličtině, slovenštině a španělštině nebo v jejich kombinaci
 • Možnost individuální volby předmětů podle zájmu a jazyků
 • Vysoká kvalita tutorů (vyučujících) z praxe i se zkušeností v PČR
 • Diplom vydaný americkou univerzitou

Více informací

 • Výběr z mnoha studijních programů
 • Online knihovna se stovkami odborných titulů
 • Přístup do online vědeckých databází
 • Účast na mezinárodních vědeckých a globálních praktických konferencí online
 • Možnost vybrat si z několika tisíc video kurzů Lynda.com
 • Oxfordský tutorský model
 • Kvalitní online Studentský informační systém (SIS)
 • Mezinárodní správní rada (Board of Trustees)  
 • Možnost přerušení či prodloužení studia
 • Možnost splátek bez navýšení ceny

 • 0

  studijních specializací,
  v nichž lze studovat online MBA

 • 0

  předmětů,
  ze kterých si můžete vybírat

 • 0

  měsíců
  trvá průměrná doba studia

 • 0

  zemí,
  ze kterých pocházejí naši studenti

Krátké video o LIGS University

 

Často kladené otázky

 • Akreditace, certifikace a partnerství LIGS University
  Bližší informace můžete nalézt zde.
 • Je možné tituly LIGS University používat?
  Samozřejmě. Absolventi dostanou diplom z americké university (LIGS University) a proto jej mohou legálně používat. Nicméně bez nostrikace v ČR jim nejsou pravděpodobně zapsány například do občanského průkazu.
 • Je možné tituly udělené LIGS nostrifikovat ministerstvem školství ČR?
  LIGS University je americká universita (nikoliv česká), plnící podmínky zákonů USA a státu Havaj (platný Certificate of Good Standing), kde působí, sídlí, vykonává a řídí akademické činnosti. Nejedná se tedy o universitu zřízenou podle zákonů jiných států světa (včetně ČR - zákon o VŠ), s pobočkou na územích daných států a podléhající místním legislativám. Případnou možnost zřídit pobočku v ČR budeme v budoucnu teprve zvažovat, nicméně v současné době se zabýváme získáním americké federální akreditace.
 • Doplňující informace k nostrifikaci
  Například v ČR jsou tituly MBA, MSc. a DBA (na rozdíl od titulu Ph.D.) považovány spíše za profesní tituly, které  vysokoškolská legislativa ČR nezná a uznávání titulů za rovnocenné vdělávání (nostrifikace) se v ČR řídí podmínkami ministerstva školství ČR zde.

  Jako globální online universita nemáme zkušenost s nostrifikací v ČR (stejně jako v dalších 56 zemích, odkud jsou naši studenti a absolventi), neboť o ni musí požádat studenti sami (podle podmínek svých zemí).   

  Naši studenti na LIGS University studují kvůli svému rozvoji, aby se zlepšovali a zvyšovali svou odbornou úroveň, využívali efektivní online vzdělávání a byli členy mezinárodní komunity studentů a absolventů, ne primárně kvůli uznání titulu jako rovnocenného titulu v ČR (magisterskému či doktorskému).

  Poznámka: Pokud je vaším cílem získání nostrifikovaného titulu v ČR, nemůžeme toto zaručit a doporučujeme se informovat na ministerstvu školství ČR na podmínky možné nostrifikace.

Přihlásit se do studenstské sekce

Firmy, ve kterých působí naši studenti a absolventi

Ceník studia Interactive Online MBA

Jednorázová platba:* 

195 000 Kč bez stipendia

Platba ve splátkách:  

Školné si můžete rozložit do splátek dle svého přání bez navýšení. Individuální splátkový kalendář si domluvíte na bezplatné lince 800 888 797 nebo emailu info@ligsuniversity.cz

* Uvedená cena zahrnuje veškeré daně a poplatky.

Podpořte své studium stipendiem. Na studijní program MBA v českém jazyce můžete získat až 40.000 Kč. Podívejte se, jaké máte možnosti.

Školné zahrnuje:
 

 • elektronické materiály,
 • přístup a využívání Studentského informačního systému,
 • zpětnou vazbu od tutorů na plněné úkoly,
 • elektronickou komunikaci s tutory,
 • e-learningové testy,
 • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:
 

 • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
 • případné cestovní náklady.